W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

ZP.272.2.4.2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annopole Nowe-Zamłynie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP.272.2.4.2016
Zamawiający Powiat Zduńskowolski
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia dowolna wartość
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, pokój nr 8 (sekretariat Starosty).
rozstrzygnięcie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annopole Nowe - Zamłynie”

dokonano wyboru oferty numer 6 jako najkorzystniejszej w przedmiotowym zamówieniu, złożonej przez:

SKANSKA S.A., ul. gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:

punktacja łączna- 100,00 pkt.

Uzasadnienie:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano po ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz ocenie oferty wg kryteriów: cena oraz okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.


ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT Z PUNKTACJĄ


Nr oferty


Nazwa Wykonawcy

Punkty w kryterium:

Cena

waga 80%

Punkty w kryterium:

Gwarancja

waga 20%

Łączna ilość punktów

Uwagi

1

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A., ul. Łódzka 108, 99-200 Poddębice

64,08

20,00

84,08

-

2

”DROMAK” Sp. z o. o., Poręby 26B, 98-220 Zduńska Wola

-


-

-


Wykonawca wykluczony

3

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ”MARTON” MARIUSZ RUBAJCZYK, ul. Osmolińska 8/12 lok/ 56, 98-220 Zduńska Wola

73,35

20,00

93,35

-

4

Bud- Trans Roboty Budowlano – Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170A, 98-200 Sieradz


71,41

20,00

91,41

-

5

”WŁODAN” ANDRZEJ WŁODARCZYK Sp. j., Porszewice 31, 96-200 Pabianice

61,84

20,00

81,84

-

6

SKANSKA S.A., ul. gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

80,00

20,00

100,00

-

7

STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

62,50

20,00

82,50

-

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.powiatzdunskowolski.pl/


Zduńska Wola: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annopole Nowe-Zamłynie
Numer ogłoszenia: 51619 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski , ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel. 043 8232204, faks 043 8232204.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzdunskowolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annopole Nowe-Zamłynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annopole Nowe - Zamłynie w powiecie zduńskowolskim. Inwestycja obejmuje pas drogi powiatowej na odcinku od miejsca zakończenia przebudowy drogi w roku 2014 we wsi Annopole Nowe, do skrzyżowania z inną drogą powiatową Nr 4902E we wsi Zamłynie. Długość całej przebudowywanej drogi wynosi 3.695 m, przy czym zadanie podzielono na dwa etapy, które mogą być realizowane jednocześnie: - etap I w km od 0+000 do km 1+887, - etap II w km od 1+887 do km 3+695. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. Dotyczyć one mogą robót dodatkowych wjazdów, chodników, robót ziemnych, koniecznego uzupełniania podbudowy i robót związanych z usuwaniem kolizji z sieciami, dotyczy kolizji, których nie przewidywała dokumentacja projektowa. Maksymalna wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 30 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.31.56.00-4, 45.31.00.00-3, 45.31.12.00-2, 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku wadium wnoszonym w pieniądzu, przelew prosimy kierować na konto depozytowe Powiatu Zduńskowolskiego: Bank PKO BP S.A. , nr rach.: 30 1020 3437 0000 1902 0018 2014. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji wadium w oryginale należy dołączyć do oferty. Wykonawca, który nie wniósł wadium w akceptowanej formie lub po wskazanym terminie zostanie wykluczony z postępowania. W przypadku wadium w formie pieniężnej jako datę wpływu wadium Zamawiający przyjmie datę uznania kwoty wadium na swoim rachunku bankowym

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych, o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, czyli przebudowy lub budowy drogi lokalnej lub wyższej kategorii, wraz wykonaniem jezdni asfaltowej, o wartości min. 800 000,00 zł brutto każde. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku poprzez zbadanie złożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych robót (zał. nr 3 do SIWZ) potwierdzonych dokumentami, o których mowa w rozdz. X pkt. 1 ppkt. 1 SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje lub będzie dysponował na dzień podpisania umowy odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia. Zamawiający przyjmując prawdziwość oświadczenia, dokona pozytywnej oceny spełnienia tego warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien w swojej ofercie wykazać, iż będzie dysponował osobą posiadającą wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane uprawnienie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub równoważne uprawniające do kierowania robotami drogowymi. Zamawiający przyjmując prawdziwość oświadczenia, dokona pozytywnej oceny spełnienia tego warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni pozytywnie spełnienie tego warunku, jeżeli: 1) wykonawca wykaże, że dysponuje środkami pieniężnymi lub posiada zdolność kredytową w kwocie łącznej min. 500 000,00 zł. W przypadku wykonawcy dysponującego środkami pieniężnymi w walucie obcej winien on dokonać przeliczenia na PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku podania przez bank kwoty wyrażonej w cyfrach zamawiający przyjmie najniższą możliwą kwotę wynikającą z pokazanych cyfr; 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Okres gwarancji - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatzdunskowolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2016 godzina 13:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, pokój nr 8 (sekretariat Starosty).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane jest ze środków Powiatu Zduńskowolskiego, w tym pozyskanych od Gminy Zduńska Wola i w przypadku uzyskania dofinansowania z środków finansowych Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 208 kB
SIWZ pdf, 6.15 MB

Powiadom znajomego