W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Udostępnienie informacji publicznej

INFORMACJE PUBLICZNE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP
 
1. Dostęp do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).
Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu, a więc osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, a także cudzoziemcom i osobom prawnym mającym swoją siedzibę poza granicami kraju.
Za informację publiczną uznaje się każdą informację, odnoszącą się do funkcjonowania władzy publicznej, w tym do wykonywania zadań publicznych oraz majątku publicznego.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów
Prawo do informacji podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych oraz ochronie innych tajemnic, takich jak: tajemnica skarbowa, tajemnica postępowania administracyjnego, tajemnica handlowa, itd. Podstawą odmowy mogą być również postanowienia ustawy o zamówieniach publicznych czy ustawy o ochronie danych osobowych. Udostępnianie dokumentów zawierających dane osobowe powinno zatem następować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z podlegającymi ochronie danymi (np. poprzez ich wymazanie w udostępnianym odpisie).
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2012 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 12 marca 2012 roku 
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku wzór powiadomienia.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonym we wniosku.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez Starostwo dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty wzór powiadomienia
dostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu łub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
W Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli do udostępniania informacji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązani są Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów w zakresie posiadanych kompetencji, oraz inni upoważnieni pracownicy.
 
2. Udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.
 
Dane zgromadzone w rejestrze publicznym udostępniane są na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U z 2005 r. Nr 205, poz. 1692).
 
Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się podmiotom publicznym albo podmiotowi niebędącym podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny do realizacji.
 
Dane udostępnia się na ich wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej.
 
3. Udostępnianie wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.
 
Wydruk aktu normatywnego i innego aktu prawnego udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów ( tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)
 
Wydruk aktu normatywnego i innego aktu prawnego, który nie został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniany na wniosek zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2012 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 12 marca 2012 roku 

Powiadom znajomego