W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Wydział Edukacji

Symbol wydziału: ED
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego25, budynek "A", pokój 13;
 
Naczelnik Wydziału Edukacji - Marta Wróblewska  
tel. 43 824 42 45
e-mail: oswiata@powiatzdunskowolski.pl, m.wroblewska@powiatzdunskowolski.pl
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 13; 
 
Pracownicy Wydziału:
 
Anna Kołomak - główny specjalista
tel. 43 824 42 47
e-mail: a.kolomak@powiatzdunskowolski.pl
 
Anna Ostenda - Rakocińska - inspektor
tel. 43 824 42 46
e-mail: a.ostenda@powiatzdunskowolski.pl
 
Katarzyna Wojtczak - inspektor
tel. 43 824 42 46
e-mail: k.wojtczak@powiatzdunskowolski.pl
 
ZADANIA WYDZIAŁU
 
Wydział Edukacji zajmuje się organizacją szkół ponadpodstawowych i specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych szkół i placówek oświatowych założonych na mocy decyzji Rady Powiatu. W wydziale tworzy się następujące stanowiska pracy:
 1. ds. oświaty;
 2. ds. planowania, sprawozdawczości i analiz;
 3. ds. ekonomiczno-finansowych;
 4. ds. kadrowych i zadań wynikających z prawa oświatowego;
 5. ds. organizacji szkół i placówek;
 
Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
 1. realizowanie zadań własnych Powiatu związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół i placówek zgodnie z ustawą o systemie oświaty;
 2. zapewnienie podległym szkołom i placówkom odpowiednich warunków działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 3. tworzenie planu sieci szkół publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych;
 4. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych podległych jednostek organizacyjnych;
 5. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko  dyrektora szkoły lub placówki;
 6. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki;
 7. dokumentowanie oceny pracy dyrektorów podległych jednostek, we współdziałaniu z organami nadzoru pedagogicznego;
 8. opiniowanie powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego, szkoły lub placówki;
 9. przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
 10. opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;
 11. realizowanie zadań związanych z określeniem zasad gospodarki finansowej szkół publicznych;
 12. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
 13. przygotowywanie propozycji udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym;
 14. realizacja zadań kontrolnych w zakresie działalności szkół i placówek dotowanych;
 15. przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;
 16. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz nadawanie nauczycielom kontraktowym stopnia nauczyciela mianowanego;
 17. prowadzenie spraw związanych z nagrodami i odznaczeniami dla nauczycieli;
 18. ustalanie wysokości i przyznawanie dyrektorom dodatków motywacyjnych;
 19. nadzór nad prowadzeniem naboru do szkół ponadpodstawowych;
 20. przyznawanie stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat zduńskowolski;
 21. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do kształcenia specjalnego oraz do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
 22. opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie przepisów ustalonych w ustawie – Karta Nauczyciela;
 23. prowadzenie spraw związanych z prawidłową realizacją planów finansowych przez szkoły i placówki oświatowe;
 24. wprowadzania danych do Rejestru Szkół i placówek Oświatowych Systemu Informacji Oświatowej oraz udzielanie upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej;
 25. kontrola nad prawidłowością danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej przez jednostki oświatowe;
 26. opracowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu edukacji;
 27. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru przez Zarząd nad działalnością następujących jednostek: 
- I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli;
- II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli;
- Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli;
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli;
- Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli;
- Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli,
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach;
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli;
- Szkoła Policealna nr 5 w Zduńskiej Woli; 
- Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli;
 
Zadania Wydziału Edukacji wykonywane są w oparciu o następujące przepisy prawa:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie; 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zmianami);
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r. , poz. 511);
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.)
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1420 ze zmianami).

 
 
I. Wykaz szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych 
przez powiat zduńskowolski:
 
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli
ul. Dąbrowskiego 6
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-42-74

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-61-94

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli
ul. Łaska 61
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-31-59 lub 823-93-77
e-mail: sekretariat@zse-zdwola.pl
 
Typy szkół wchodzące w skład zespołu:
Technikum nr 2 – zawody: technik elektronik, technik informatyk, technik programista, technik automatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 – zawód: monter elektronik,
Szkoła Policealna nr 2 – zawody: technik elektronik, technik informatyk.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli
ul. Żeromskiego 10
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-30-61
 
Typy szkół wchodzące w skład zespołu:
Technikum nr 1 – zawody: technik mechanik, technik ekonomista, technik handlowiec, technik przemysłu mody, technik reklamy, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik mechanik lotniczy,
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 – zawód: machanik - monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz oddziały wielozawodowe: sprzedawca, lakiernik, kucharz, dekarz, fryzjer, cukiernik, piekarz, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, tapicer, murarz, drukarz, rzeźnik-wędliniarz, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator maszyn leśnych, monter nawierzchni, posadzkarz, kowal, operator urządzeń przemysłu chemicznego, kominiarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz, optyk-mechanik, złotnik-jubiler, kaletnik, kuśnierz
Szkoła Branżowa II stopnia - zawody: technik handlowiec, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych
Szkoła Policealna nr 1 – zawody: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik technologii odzieży, technik administracji, technik handlowiec, technik reklamy, technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik handlowiec

Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli 
ul. Okrzei 11
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 657-14-29
 
W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące jednostki:
III Liceum Ogólnokształcące - klasa wojskowa,
Technikum nr 3 - zawody: technik elektryk, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyki transportu szynowego,
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
Szkoła Policealna nr 3 - zawody: technik informatyk, opiekunka dziecięca, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, technikiem transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.
                                                                                                                                            
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
Wojsławice 118 
98-220 Zduńska Wola 
tel. (0-43) 825-14-91 
fax. (0-43) 825-14-90
Typy szkół:
Liceum Ogólnokształcące - klasa mundurowa, 
Technikum – zawody: technik rolnik, technik technologii żywności, kucharz, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Branżowa Szkoła I stopnia – zawody: rolnik, mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz, piekarz, cukiernik wędliniarz,
Szkoła Policealna  – zawody: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, kucharz, technik technologii żywności,
Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
ul. Zielona 59 
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-33-99
fax: 823-72-71
 
Typy szkół: 
Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 5
 – oddziały wielozawodowe,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,  
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 14,
Przedszkole Specjalne.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-62-13
e-mail: jasna6@op.pl
Typy szkół:
II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
Szkoła Policealna nr 4 - zawody: technik informatyk, technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, asystent osoby niepełnosprawnej, technik archiwista, opiekunka środowiskowa, terapeuta zajęciowy
Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli 
ul. Kilińskiego 17
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-22-01
 
Typy placówek: 
- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury (ul .Kilińskiego 17 )
- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (ul. Dolna 41) 
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Czekay" (ul. Dolna 41)

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zduńskiej Woli
ul.Żeromskiego 3a
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-36-34
https://www.pppzdwola.pl/
                                                                                                                                            

Szkoła Policealna nr 5 w Zduńskiej Woli
ul. Dąbrowskiego 6
98-220 Zduńska Wola
tel. 607 927 833
e-mail: szkola@policealna5.pl
www.policealna5.pl

zawody: technik informatyk, technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości, technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca
 
 
II. Wykaz szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne 
niż jednostka samorządu terytorialnego
 
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro
ul. Sieradzka 29
98-220 Zduńska Wola
tel./fax 43 823-67-81
tel. 43 823-64-29
 
 
 III. Wykaz szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez powiat zduńskowolski
 
Zespół Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5
Zduńska Wola
tel. 43 824 74 18

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Dr Piontek"
organ prowadzący: Jerzy Piontek
ul. 1 Maja 27, 89-220 Zduńska Wola,
tel. 43 824 76 73

Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda"
organ prowadzący: Paula Pawelec
ul. Królewska 6a, 98-220 Zduńska Wola
tel. 505 719 343
_____________________________________________________________
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "AMI"
organ prowadzący: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "AMI"
ul. ks. Tischnera 45, 98-220 Zduńska Wola
tel. 43 656 95 75
_____________________________________________________________
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AMI"
organ prowadzący: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "AMI"
ul. Getta Żydowskiego 34, 98-220 Zduńska Wola
tel. 0 501 033 342
_____________________________________________________________
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "PAKA"
osoba prowadząca: Karolina Kowalska
ul. Szadkowska 27d, 98-220 Zduńska Wola
tel. 0 693 149 777
e-mail: biuro@paka.edu.pl
 www.paka.edu.pl
_____________________________________________________________
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "WYSPA"
osoba prowadząca: Patrycja Zielińska, Piotr Zieliński
ul. Spacerowa 23, 98-220 Zduńska Wola
tel. 0 509 599 420
 
IV. Wykaz pozostałych placówek działających na terenie powiatu zduńskowolskiego
 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

Al. Kościuszki 3
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-34-77

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli
ul. Wileńska 3
tel. 43 823-25-10 lub 0 604-151-799

Załączniki

Powiadom znajomego