W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

ZP.272.2.8.2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP.272.2.8.2016
Zamawiający Powiat Zduńskowolski
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia dowolna wartość
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 - SEKRETARIAT
rozstrzygnięcie

OGŁOSZENIE O WYBORZE                                        

ZP.272.2.8.2016


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli ”.


Zamawiający – Powiat Zduńskowolski działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli ” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Konsorcjum Firm CHEM  - TECH Paulina Kaczmarska ul. POW 36 , 98 – 300 Wieluń – Lider, Firma Usługowo – Handlowo MARTON Mariusz Rubajczyk ul. Osmolińska 8/12 lok. 56, 98 – 220 Zduńska Wola -  Konsorcjant  warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta otrzymała w zastosowaniu:

-  kryterium wyboru jakim była cena 60 % ilość punktów: 60;

-  kryterium wyboru jakim był okres gwarancji 40 % ilość punktów: 40;

Łączna suma punktów 100.


Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu zostały złożone następująca oferta:

  1. Oferta nr 2 – „BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński, ul. Hutnicza 4, 41 – 923 Bytom otrzymała w zastosowaniu kryterium wyboru jakim było:
    1. cena 60% ilość punktów: 54,74;
    2. okres gwarancji 40 % ilość punktów: 40;

Łączna suma punktów: 94,74.

ZP.272.2.8.2016                                                                                          Zduńska Wola, dn. 29.08.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Powiat Zduńska Wola: Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, krajowy numer identyfikacyjny 73093479500000, ul. ul. Złotnickiego  25, 98220   Zduńska Wola, woj. łódzkie, państwo , tel. 438 232 204, e-mail, faks 438 232 204.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzdunskowolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bip.powiatzdunskowolski.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pocztą, kurierem, osobiście
Adres:
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98 - 220 Zduńska Wola


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli
Numer referencyjny: ZP.272.2.8.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli, 98 – 220 Zduńska Wola, ul. Łaska 61 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330m i prostej skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” jest współfinansowane z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)przebudowę bieżni czterotorowej okrężnej o nawierzchni naturalnej ziemnej na bieżnię okrężną długości 330 m i prostą o długości 100 i 110 m o nawierzchni sztucznej; 2)przebudowę skoczni w dal i trójskoku z rozbiegiem o długości 42 m o nawierzchni sztucznej z zeskokiem; 3)przebudowę boiska do piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej na boisko o nawierzchni z poliuretanu; 4)przebudowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni asfaltowej na boisko o nawierzchni z naturalnej trawy; 5)budowę utwardzenia pod wiatą i montaż gotowej systemowej wiaty na rowery ze stojakiem o wymiarach: 3 m (szerokość) na 2,2 m (wysokość do dachu) na 5 m (długość); 6)wyposażenie obiektów w sprzęt lekkoatletyczny oraz sportowy, na który składa się: a)płotki 40 sztuk; b)bloki startowe 4 sztuki; c)kule do pchnięcia kulą: 4 kg – 2 szt.; 3 kg – 2 szt.; 5 kg – 2 szt.; d)klaps startowy 1 sztuka; e)belki do skoku: do skoku w dal – 1 sztuka; do trójskoku – 2 sztuki (męska i damska); f)kosze 2 sztuki; g)bramki do piłki nożnej 2 sztuki; h)bramki do piłki ręcznej 2 sztuki; i)zestaw do siatkówki wraz ze stanowiskiem trenera 1 sztuka; j)stojaki do koszykówki 2 sztuki; k)piłkochwyty 2 sztuki; 7)przebudowę i remont ogrodzenia; 8)remont istniejących trybun betonowych na nasypie ziemnym z montażem systemowych siedzisk w ilości 150 sztuk; 9)wycinkę drzew (prowadzoną zgodnie z zapisami art. 52 ustawy o ochronie przyrody) i nasadzenia kompensacyjne, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Zduńska Wola nr IT.OŚ.6131.39.2016.MS z dnia 27.04.2016 r.; 10)przebudowę oświetlenia terenu polegającą na wymianie słupów oświetleniowych i opraw. UWAGA: Ad 9) - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dokładnym terminie pozwalającym na wycinkę drzew po uzyskaniu stosownej opinii przyrodnika, który dokona oględzin pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt na drzewach przeznaczonych do usunięcia. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektcie budowlano – wykonawczym dla inwestycji budowlanej polegającej na modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej przy zespole szkół elektronicznych im. Stanisława Staszica w zduńskiej woli, 98-220 zduńska wola, ul. Łaska 61, w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy zespole szkół elektronicznych w zduńskiej woli” - branża architektoniczna, projekcie budowlano – wykonawczy dla inwestycji budowlanej polegającej na modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej przy zespole szkół elektronicznych im. Stanisława Staszica w zduńskiej woli, 98-220 zduńska wola, ul. Łaska 61, w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy zespole szkół elektronicznych w zduńskiej woli”- branża instalacje elektryczne, decyzji Prezydenta Miasta Zduńska Wola nr IT.OŚ.6131.39.2016.MS z dnia 27.04.2016 r. wraz z załącznikami, projekcie nasadzeń zamiennych wraz z mapą lokalizacyjną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, oraz w przedmiarach robót stanowiącymi złączniki do SIWZ. UWAGA! Dołączony do SIWZ przedmiary robót ma charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z projektu budowlanego, STWiORB i zapisów niniejszej SIWZ. Zadanie podzielono na dwa etapy realizacyjne: Etap I – obejmujący: demontaże stojaków do koszykówki, bramek, istniejących konstrukcji z rur stalowych do ćwiczeń zręcznościowych (tzw. „małpi gaj”); rozbieranie istniejących nawierzchni wraz z podbudową i krawężnikami boiska do piłki nożnej, skoczni w dal i bieżni; rozebranie fragmentu nawierzchni wraz z podbudową i krawężnikami boiska asfaltowego do piłki ręcznej (zakres niezbędny do zmiany gabarytów płyty boiska); plantowanie terenu; wykonanie koryta i podbudowy i obrzeży skoczni do skoku w dal; wykonanie koryta i podbudowy i obrzeży boiska trawiastego do piłki nożnej; czyszczenie powierzchni oraz reprofilacja ubytków powierzchni konstrukcji betonowej trybuny; wykonanie utwardzenia pod wiatę na rowery wraz z montażem wiaty systemowej; wycinkę drzew (prowadzoną zgodnie z zapisami art. 52 ustawy o ochronie przyrody) Etap II – obejmujący: mechaniczne plantowanie terenu; prace w zakresie instalacji elektrycznej: demontaż i montaż nowych słupów i opraw, sprawdzenie i pomiar; prace w zakresie ogrodzenia: demontaż, renowacja i montaż nowych elementów; wykonanie warstwy wegetacyjnej, wykonanie nawierzchni trawiastej, montaż stałego wyposażenia boiska trawiastego do piłki nożnej; wykonanie boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej; ułożenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej skoczni do skoku w dal; wykonanie bieżni; wykonanie trawników wewnątrz bieżni; dostawę i montaż siedzisk na trybunie; dostawę wyposażenia: płotki, bloki startowe, kule, belki do skoku w dal i trójskoku, klaps startowy; nasadzenia kompensacyjne (Uwaga: zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Zduńska Wola nr IT.OŚ.6131.39.2016.MS z dnia 27.04.2016 r. nasadzenia należy dokonać najpóźniej do dnia do dnia 15 kwietnia 2017r.)

II.5) Główny kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 31527200-8, 77211400-6, 77211600-8, 37410000-5, 37415000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/08/2017


II.9) Informacje dodatkowe: Zadanie podzielono na dwa etapy realizacyjne: Etap I do dnia 30.10.2016 r.; Etap II do dnia 30.08.2017 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia – zgodnego ze wzorem w załączniku nr 2 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności, tj. że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: 1) wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, którego przedmiotem było budowa/przebudowa/modernizacja boiska o nawierzchni poliuretanowej oraz jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, którego przedmiotem było budowa/przebudowa/modernizacja boiska o nawierzchni trawiastej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (wzór - załącznik nr 4).

b)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty (wzór - zał. nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. 3. Dowód wniesienia wadium (w przypadku formy niepieniężnej). 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł(słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). 2.Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem ostatecznego składania ofert. 3.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 4.Wadium może być wnoszone: 1)w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Powiatu Zduńskowolskiego prowadzone w Banku PKO BP S.A. , nr rach.: 30 1020 3437 0000 1902 0018 2014, w tytule przelewu należy podać: „Wadium przetargowe na Modernizację infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli ”; 2)w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowej kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3)w gwarancjach bankowych; 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty – nie dotyczy wadium wnoszonego w pieniądzu. Wadium w formie niepieniężnej należy dołączyć do oferty w oryginale . 5.Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantującą wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres gwarancji

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Zamawiający dołącza do SIWZ wzór umowy -załącznik nr 6 do SIWZ


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Najpóźniej w dniu zawarcia umowy przed jej zawarciem wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie; 2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku PKO BP S.A., nr rach.: 30 1020 3437 0000 1902 0018 2014; 4.w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia; 5.w trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp; 6.zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości; 7.Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, potwierdzonego odbiorem końcowym robót i uznania, że przedmiot zamówienia został wykonany należycie. Pozostałe 30% zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp następujących przypadkach: 1)wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, o czas występowania takich warunków; 2)wydłużenie terminu zakończenia realizacji do 14 dni, w przypadku znaczącego tj. min. 14-dniowego przesunięcia się terminu zawarcia umowy z powodu wydłużenia się procedury udzielania zamówienia wynikającego z procedur przetargowych (np. odwołanie); 3)zmiana wykonania technicznego części przedmiotu zamówienia z powodu koniecznej zmiany dokumentacji projektowej uwarunkowanej faktycznym (istniejącym) stanem technicznym podbudowy oraz istniejącego uzbrojenia terenu; 4)zamiana terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia sił wyższych (vis maior), np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi; 5)zmiana wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonej ustawą o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli będzie to miało wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 6)zmiana wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy jeżeli zostaną zmienione przepisy prawa regulujące wysokość podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13.09.2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki

SIWZ pdf, 10.63 MB
Ogłoszenie pdf, 349 kB

Powiadom znajomego