W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

IF.272.1.16.2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn.: Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli” wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IF.272.1.16.2016
Zamawiający Powiat Zduńskowolski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia dowolna wartość
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola lub adres e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl lub faksem na numer: 043 824 42 50
rozstrzygnięcie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
W związku z zakończeniem oceny ofert złożonych przez wykonawców nie podlegających odrzuceniu wskazuję ofertę najkorzystniejszą w zamówieniu o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro realizowanego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) oraz z rozdz. II 3. lit. b Instrukcji udzielania zamówień publicznych przez Powiat Zduńskowolski i Starostę Zduńskowolskiego stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Zduńskowolskiego z dn. 23 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zamówień publicznych przez Powiat Zduńskowolski oraz Starostę Zduńskowolskiego, a tym samym dokonuję wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym zamówieniu.
 
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr  7, złożona przez:
 
ERMS PLUS Kamila Karłowska  ul. Dębowa 7, 78-400 Szczecinek
 
Uzasadnienie:
Oferta ww. wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, tj. cena spośród innych ofert nie podlegających odrzuceniu. Oferta spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego.
 
Zapytanie ofertowe IF.272.1.16.2016
 
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) oraz Instrukcji udzielania zamówień publicznych przez Powiat Zduńskowolski i Starostę Zduńskowolskiego stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Zduńskowolskiego z dn. 23 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zamówień publicznych przez Powiat Zduńskowolski oraz Starostę Zduńskowolskiego, Powiat Zduńskowolski ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola zaprasza w drodze zapytania ofertowego wykonawców posiadających doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji projektowej obiektów lekkoatletycznych, w szczególności zweryfikowanych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA) do złożenia oferty cenowej na:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn.: Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli” wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Powiat Zduńskowolski
Ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola
NIP: 829-16-24-435, REGON: 73 09 34 795,
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo
-kosztorysowej dla projektu pn.: „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”,
wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1) opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu,
2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy: 
a) bieżni okrężnej 400 m, min 6 torowej z odwodnieniem, 
b) bieżni prostej 130 m, 8 torowej,
3) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy: 
a) skoczni do skoku w dal i trójskoku, z  oddzielnymi rozbiegami i zeskocznią na każdym końcu rozbiegu- dwukierunkowa,
b) rzutnia do pchnięcia kulą, 
c) skoczni do skoku wzwyż,
d) skoczni do skoku o tyczce
e) rzutni do rzutu dyskiem i młotem, 
f) rzutni do pchnięcia kulą,
g) ogrodzenia od strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR)
 oraz od ul. Kobusiewicza (łącznie ok. 300 m) z dwoma bramami wjazdowymi 
na odcinku od ulicy Kobusiewicza,
h) systemu nawadniania boiska zlokalizowanego od strony ul. Kobusiewicza,
i) studni głębinowej,
j) połączenia komunikacyjnego przeznaczonego dla ruchu pieszych, rowerów 
oraz docelowych wjazdów gospodarczych wraz z oświetleniem elektrycznym wzdłuż granicy z ośrodkiem MOSiR oraz budowa utwardzonych dojść do trybun kibiców po obu stronach boiska,
k) zjazdów publicznych zlokalizowanych przy projektowanych bramach wjazdowych 
od ul. Kobusiewicza.
4) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej w zakresie wyposażenia obiektu 
w sprzęt lekkoatletyczny oraz sportowy,
5) uzyskanie wszelkich wymaganych przez prawo uzgodnień, warunków i opracowań wynikających z obowiązujących przepisów prawa niezbędnych do opracowania dokumentacji warunkujących pozyskanie przez inwestora ewentualnego pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawnego oraz pozyskanie opinii PZLA dotyczącej uzgodnienia projektu  oraz wyposażenia lekkoatletycznego.
 
W załączeniu mapa sytuacyjna wraz ze zdjęciami – stanowiące załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego.
 
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa, o której mowa powyżej winna zawierać:
1) projekt budowlany,
2) projekt wykonawczy,
3) przedmiary robót, w formie kosztorysów nakładczych,
4) kosztorysy inwestorskie,
5) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
 
Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu winna być opracowana:
1) w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy,
2) w wersji elektronicznej przesłana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl.
 
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa, o której mowa powyżej winna być opracowana:
1) w wersji papierowej w ilości 6 egzemplarzy, trwale spięta w formie skoroszytu zawieszkowego lub innej formie umożliwiającej przechowywanie w segregatorach,
2) w wersji elektronicznej na nośniku danych (CD/DVD/pendrive) w formatach umożliwiających edycję materiału oraz jego prezentację w formie multimedialnej: *.dwg, *.doc, *.pdf, *.jpg lub równoważnych, ściśle odpowiadająca wersji papierowej tj. zawierająca jej całą zawartość.
 
Ww. dokumentacja powinna być zgodna z założeniami zawartymi w „Wytycznych dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn.: Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych, wytycznymi dla projektantów „Warianty realizacyjne Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej” oraz z „Założeniami dla projektantów stadionów LA” dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki i na stornie internetowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz uwzględniać zapisy m.in. następujących aktów prawnych:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
2) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. 1129 j. t.);
4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie  funkcjonalno-użytkowym  (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389);
5) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),
6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).
7) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
8) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).
9) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.).
3. Wymaganym okresem gwarancji są minimum 24-miesiące
4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2016 r.
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być:
1) opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia, 
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4) zwierać cenę wyrażoną w kwocie netto i brutto
5) podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
3. Cena ofertowa winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia 
być ostateczną ceną do zapłaty, jaką Zamawiający zapłaci za usługę.
4. Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji podobnych zamówień, potwierdzonych co najmniej dwoma zrealizowanymi należycie projektami w okresie ostatnich 3 lat, co udokumentuje referencjami, protokołem odbioru lub innym dokumentem, który wykaże należyte wykonanie zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 
1) poczty elektronicznej na adres: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl
2) faksem na numer: 043 824-42-50, 
3) poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Starostwo Powiatowe 
w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola 
do dnia 14.07.2016 r. do godziny 12:00 wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie wykonawcy oraz załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli oraz na stronie internetowej pod adresem www.powiatzdunskowolski.pl.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia, w przypadku gdy kwota oferty przekroczy przewidziane przez Zamawiającego środki finansowe na przedmiotowe zamówienie. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.powiatzdunskowolski.pl.
 
VI. OCENA OFERT
 
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert i powinna stanowić cenę brutto z wliczonym podatkiem.
 
VII. DODATKOWE INFORMACJE
 
Dodatkowych informacji udziela Pani Sylwia Kaźmierczak pod numerem telefonu 043 824 42 44 oraz adresem email: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl
 
VIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Mapa sytuacyjna wraz ze zdjęciami.
2. Wzór formularza ofertowego.
3. Wzór umowy z wykonawcą.
 

Załączniki

Powiadom znajomego