W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Referat Gospodarki Nieruchomościami pracownicy:

ul. Królewska 10
tel. 43 824 48 50

 

Jarosław Andrysiak - Kierownik Referatu
ul. Królewska 10, pok. 5 
tel. 43 824 48 50
e:mail: j.andrysiak@powiatzdunskowolski.pl
           nieruchomosci@powiatzdunskowolski.pl
 
 
Milena Wojciechowska – inspektor
ul. Królewska 10, pok 5
tel. 43 824 48 50
e-mail: m.wojciechowska@powiatzdunskowolski.pl

Ilona Jarzyńska  – pracownik I stopnia
ul. Królewska 10, pok 5
tel. 43 824 48 50
e-mail: i.jarzynska@powiatzdunskowolski.pl
 
Anna Wągrowska – inspektor
ul. Królewska 10, pok. 7a
tel. 43 824 42 57
e-mail: a.wagrowska@powiatzdunskowolski.pl
 
Dariusz Tomczyk – inspektor
ul. Królewska 10, pok. 7a
tel.43 824 42 57
e-mail: d.tomczyk@powiatzdunskowolski.pl
 
Anna Jonczyk - pracownik I stopnia
ul. Królewska 10, pok. 7a
tel.43 824 42 57
e-mail: a.jonczyk@powiatzdunskowlski.pl

Paulina Szugajów - referent
ul. Królewska 10, pok. 5
tel. 43 824 48 50Do podstawowych zadań Referatu należy:

1)tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
2)tworzenie banku wolnych terenów inwestycyjnych przeznaczonych do zagospodarowania;
3)prowadzenie wykupów terenów dla potrzeb inwestycji powiatowych;
4)prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa;
5)prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych;
6)naliczanie, windykacja należności, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
7)opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanego z urzędu;
8)prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego;
9)udzielanie informacji o terenach rozwojowych na obszarze powiatu;
10)przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
11)przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości, w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody;
12)prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz rozliczeniami z tytułu zwrotu;
13)zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa, przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;
14)prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości;
15)podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa, będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
16) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej;
17) przygotowywanie decyzji związanych z wyrażeniem zgody na nadanie resztówki;
18) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości;
19) prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
20) prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
21) występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych;
22) przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności;
23) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynki osobie, która przekazała gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę;
24) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, bez pierwszej opłaty rocznej;
25) przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części, pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za niezbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa;
26) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe.
 
 

# Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 

Załączniki:

1) aktualny odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 pokój nr 8.
Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 

Opłaty: 

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 złotych, zgodnie z ustawą z dnia
16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) – część I, pkt 53 załącznika do ustawy Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.
Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12 lub na konto Urzędu Miasta Zduńska Wola: Bank Spółdzielczy w Poddębicach Nr 95 9263 0000 0544 0021 2005 0001.
 

Termin załatwienia sprawy: 

Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu
o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub
w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź są możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
 
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego – (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi – Naczelnik Wydziału – pokój nr 5, tel. (43) 824 48 50.
 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Sieradzu za pośrednictwem starosty w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 

Podstawa prawna: 

 ·         Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 82);
 
 ·         Wyrok Trybu Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. sygn. akt K 29/13
(Dz.U. 2015, poz. 373);
 
 ·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm);
 
 ·         Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.).
 

# Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 

 Wymagane dokumenty: 

 ·       Informacja o nabyciu prawa użytkowania wieczystego:
 
 – wniosek o ustalenie wysokości opłaty rocznej
 
 – wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta, zawierający:
 
 o    dane osobowe wnioskodawców (imiona, nazwisko, miejsce zamieszkania),
 
 o    oznaczenie geodezyjne nabytej nieruchomości (nazwa miejscowości, gmina, obręb, nr działki, powierzchnia, nr księgi wieczystej).
 

 Załączniki: 

 ·       akt notarialny nabycia prawa użytkowania wieczystego (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym).
 

 Miejsce złożenia dokumentów: 

 ·       Sekretariat Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25, pokój nr 8.
 
 Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
 

 Miejsce załatwienia sprawy: 

 ·       Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi, ul. Królewska 10, pok. 7a,  tel. (43) 823 20 79.
 

 Opłaty: 

 ·       Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie art. 2, ust. 1, pkt 1, lit. h ustawy
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).
 

Termin załatwienia sprawy: 

 ·       Pismo ustalające wysokość opłaty rocznej wydawane jest niezwłocznie po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji oraz sporządzeniu operatu szacunkowego stanowiącego podstawę ustalenia wysokości opłaty (wydanie pisma ustalającego wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nie podlega przepisom ustawy z dnia 14.06.1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm);
 

Sposób załatwienia sprawy:    

Oferta ustalająca wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego składana jest w formie pisma informującego o wysokości opłaty rocznej oraz
o prawach i obowiązkach użytkownika wieczystego.
 
Pismo jest wysyłane listem poleconym. 
 

Jednostka odpowiedzialna: 

 ·       Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi – Naczelnik Wydziału – pokój nr 5, tel. 43 823 20 79
 
 Tryb odwoławczy:
 
 ·       Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia lub odmowy aktualizacji opłaty złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem starosty wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty lub odmowa aktualizacji opłaty jest nieuzasadniona.
 

Dodatkowe informacje: 

 ·       Postępowanie zmierzające do ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wszczynane jest na wniosek użytkownika wieczystego, po uzyskaniu zawiadomienia od użytkownika o nabyciu (lub zbyciu) prawa użytkowania wieczystego lub z urzędu.
 
 ·       Wykonując prawo użytkowania wieczystego osoba uprawniona zobowiązana jest ponosić z tego tytułu opłaty roczne. Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny oraz art. 71, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami uiszczanie opłat rocznych przez cały okres trwania użytkowania wieczystego jest obowiązkiem ustawowo nałożonym na użytkownika wieczystego.
 
 ·       Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi:
 
 - za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej – 0,3% ceny;
 
 - za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych – 0,3% ceny;
 
 - za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową – 0,3% ceny;
 
- za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne – 1% ceny;
- za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową – 1% ceny;
- za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną – 2% ceny;
- za pozostałe nieruchomości gruntowe – 3% ceny.
 
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego obniża się o 50%, jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków.
 
·       Zgodnie z art. 221 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli przy oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nie została określona wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, właściwy organ (starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej – w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa) określi wysokość tej stawki, stosując tryb postępowania określony w art. 78–81 cyt. ustawy. W myśl 78–81 ustawy o gospodarce nieruchomościami organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną winien wypowiedzieć dotychczasową opłatę do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego oraz przesłać ofertę nowej wysokości, która zaczyna obowiązywać od 1 stycznia roku następnego. Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz) wniosek o ustalenie, że ustalona opłata jest nieuzasadniona albo że jest uzasadniona w innej wysokości.
 
 ·       W przypadku nie złożenia wniosku właściwy organ oraz użytkownika wieczystego obowiązuje wysokość opłaty zaoferowana w piśmie.
 
 Wniosek do kolegium składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Podlega on opłacie skarbowej. Od orzeczenia kolegium właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
 
 ·       W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego powinna być uiszczana do dnia 31 marca każdego roku bez odrębnego wezwania na konto:
 
 Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
Bank PKO BP S. A. Oddział w Zduńskiej Woli
konto nr 22 1020 3437 0000 1502 0018 1966
 
 
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego