W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Referat Gospodarki Nieruchomościami

ul. Królewska 10, 98-220 Zduńska Wola.
tel. 43 824 48 50
tel. 43 824 42 57

Pracownicy:

Jarosław Andrysiak – Kierownik Referatu
ul. Królewska 10, pok. 5 
tel. 43 824 48 50
 
 
Milena Wojciechowska – główny specjalista
ul. Królewska 10, pok. 5
tel. 43 824 48 50
Paulina Szugajów – podinspektor
ul. Królewska 10, pok. 5
tel. 43 824 48 50
e-mail: p.szugajow@powiatzdunskowolski.pl
Ilona Jarzyńska – inspektor
ul. Królewska 10, pok. 7a
tel. 43 824 42 57
e-mail: i.jarzynska@powiatzdunskowolski.pl
Anna Wągrowska – inspektor
ul. Królewska 10, pok. 7a
tel. 43 824 42 57
Dariusz Tomczyk – główny specjalista
ul. Królewska 10, pok. 7a
tel.43 824 42 57
 

Do podstawowych zadań Referatu należy:

 1. tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
 2. tworzenie banku wolnych terenów inwestycyjnych przeznaczonych do zagospodarowania;
 3. prowadzenie wykupów terenów dla potrzeb inwestycji powiatowych;
 4. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa;
 5. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych;
 6. naliczanie, windykacja należności, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
 7. opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanego z urzędu;
 8. prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego;
 9. udzielanie informacji o terenach rozwojowych na obszarze powiatu;
 10. przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
 11. przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości, w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody;
 12. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz rozliczeniami z tytułu zwrotu;
 13. zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa, przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;
 14. prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości;
 15. podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa, będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
 16. składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej;
 17. przygotowywanie decyzji związanych z wyrażeniem zgody na nadanie resztówki;
 18. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości;
 19. prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
 20. prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 21. występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych;
 22. przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności;
 23. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynki osobie, która przekazała gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę;
 24. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, bez pierwszej opłaty rocznej;
 25. przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części, pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za niezbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa;
 26. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe.
Załatw sprawę: 

# Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Załączniki:
 • aktualny odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Miejsce złożenia dokumentów: 
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 pokój nr 8.
Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 

Opłaty:

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 złotych, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.) – część I, pkt 53 załącznika do ustawy Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.
Opłatę uiszcza na konto Urzędu Miasta Zduńska Wola: Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli Nr 47 9279 0007 0071 1166 2000 0150.
 

Termin załatwienia sprawy: 

Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź są możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
 
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego – (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).
 

Jednostka odpowiedzialna: 

Referat Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 7a, tel. (43) 824 42 57.
 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem starosty w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1314);
 • Wyrok Trybu Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. sygn. akt K 29/13 (Dz. U. z 2015 r., poz. 373);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).
# Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 

Wymagane dokumenty: 

 • Informacja o nabyciu prawa użytkowania wieczystego:
  • wniosek o ustalenie wysokości opłaty rocznej,
  • wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta, zawierający:
   • dane osobowe wnioskodawców (imiona, nazwisko, miejsce zamieszkania),
   • oznaczenie geodezyjne nabytej nieruchomości (nazwa miejscowości, gmina, obręb, nr działki, powierzchnia, nr księgi wieczystej).

Załączniki: 

 • akt notarialny nabycia prawa użytkowania wieczystego (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym).

Miejsce złożenia dokumentów: 

 • Sekretariat Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25, pokój nr 8.
 
Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 

Miejsce załatwienia sprawy: 

 • Referat Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 7a, tel. (43) 824 42 57.

Opłaty: 

 • Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie art. 2, ust. 1, pkt 1, lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.).

Termin załatwienia sprawy: 

 • Pismo ustalające wysokość opłaty rocznej wydawane jest niezwłocznie po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji oraz sporządzeniu operatu szacunkowego stanowiącego podstawę ustalenia wysokości opłaty (wydanie pisma ustalającego wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nie podlega przepisom ustawy z dnia 14.06.1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).

Sposób załatwienia sprawy:    

Oferta ustalająca wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, składana jest w formie pisma informującego o wysokości opłaty rocznej oraz
o prawach i obowiązkach użytkownika wieczystego.
Pismo jest wysyłane listem poleconym. 
Jednostka odpowiedzialna: 
 • Referat Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 7a, tel. (43) 824 42 57.
 
 Tryb odwoławczy:
 • Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia lub odmowy aktualizacji opłaty złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem starosty wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty lub odmowa aktualizacji opłaty jest nieuzasadniona.

Dodatkowe informacje: 

 • Postępowanie zmierzające do ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wszczynane jest na wniosek użytkownika wieczystego, po uzyskaniu zawiadomienia od użytkownika o nabyciu (lub zbyciu) prawa użytkowania wieczystego lub z urzędu.
 • Wykonując prawo użytkowania wieczystego osoba uprawniona zobowiązana jest ponosić z tego tytułu opłaty roczne. Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.) oraz art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) uiszczanie opłat rocznych przez cały okres trwania użytkowania wieczystego jest obowiązkiem ustawowo nałożonym na użytkownika wieczystego.
 • Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi:
  • za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej – 0,3% ceny;
  • za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych – 0,3% ceny;
  • za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową – 0,3% ceny;
  • za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne – 1% ceny;
  • za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową – 1% ceny;
  • za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną – 2% ceny;
  • za pozostałe nieruchomości gruntowe – 3% ceny.
 
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego obniża się o 50%, jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków.
 
 • Zgodnie z art. 221 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli przy oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nie została określona wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, właściwy organ (starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej – w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa) określi wysokość tej stawki, stosując tryb postępowania określony w art. 78–81 cyt. ustawy. W myśl 78–81 ustawy o gospodarce nieruchomościami organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną winien wypowiedzieć dotychczasową opłatę do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego oraz przesłać ofertę nowej wysokości, która zaczyna obowiązywać od 1 stycznia roku następnego. Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz) wniosek o ustalenie, że ustalona opłata jest nieuzasadniona albo że jest uzasadniona w innej wysokości.
 • W przypadku nie złożenia wniosku właściwy organ oraz użytkownika wieczystego obowiązuje wysokość opłaty zaoferowana w piśmie.
 • Wniosek do kolegium składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Podlega on opłacie skarbowej. Od orzeczenia kolegium właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
 

W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego powinna być uiszczana do dnia 31 marca każdego roku bez odrębnego wezwania na konto:

 
 Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
Bank PKO BP S. A. Oddział w Zduńskiej Woli
konto nr 22 1020 3437 0000 1502 0018 1966
 
 
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego