W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w następujących dziedzinach:

  1. upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

 

W związku z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy osób do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

 

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.

 

Do komisji może przystąpić osoba, która:

  • została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu zduńskowolskiego,
  • jest obywatelem RP i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe,
  • ma nieposzlakowaną opinię,
  • korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • nie reprezentuje organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
  • nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

 

Zgłoszenia (załącznik nr 1) do udziału w komisji można składać do dnia 25.01.2019 r. do godz. 13:30 osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25 lub przesłać pocztą na w/w adres Starostwa Powiatowego z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty".

 

Członka Komisji Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego wyłoni spośród kandydatów na podstawie losowania.

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane