Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

IF.272.1.21.2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”, w następujących branżach: a) robót konstrukcyjno-budowlanych, b) robót w branży elektrycznej,

nr sprawy IF.272.1.21.2016

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, 1) faksem na numer: 043 824-42-50

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Zduńska Wola, dn. 28.09.2016 r.
 
IF.272.1.21.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tys. euro pn. Usługa w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez:  USŁUGI BUDOWLANE Arkadiusz Łągiewski, ul. Westerplatte 3, 26-300 Opoczno.
 
Cena ofertowa brutto realizacji zamówienia wynosi 14 100,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sto złotych 00/100), w tym VAT 23%, z czego:
Etap I: brutto 4 100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100); 
Etap II: brutto 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 
 
Termin realizacji zamówienia:
Etap I: do dnia 30.10.2016 r. 
Etap II: do dnia 30.08.2017 r. 
 
Jednocześnie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone oferty następujących wykonawców:
1. oferty nr 1, złożonej przez Biuro Inżynieryjno-Inwestycyjne OWAN inż. Andrzej Owsianka, Stary Dwór 9, 56-120 Brzeg Dolny oraz 
2. oferty nr 5, złożonej przez EC INDUSTRIA Krzysztof Holwek, ul. Cynkowa 21, 95-200 Piątkowisko
z powodu: 
Ad. 1
Ww. oferta została przesłana przez oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl, tj. w sposób, którego Zamawiający nie dopuścił w zapytaniu ofertowym. 
Ad. 2
Niespełnienia przez wykonawcę wymagań w zakresie warunków dotyczących doświadczenia, tj. niewykazaniem prowadzenia w ostatnich 3 latach przed upływem terminu złożenia ofert, minimum 2 nadzorów w zakresie zgodnym z zakresem będącym przedmiotem zamówienia. 
 

Informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tys. euro pn. Usługa w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez:  USŁUGI BUDOWLANE Arkadiusz Łągiewski, ul. Westerplatte 3, 26-300 Opoczno.


Cena ofertowa brutto realizacji zamówienia wynosi 14 100,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sto złotych 00/100), w tym VAT 23%, z czego:

Etap I: brutto 4 100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100);

Etap II: brutto 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).


Termin realizacji zamówienia:

Etap I: do dnia 30.10.2016 r.

Etap II: do dnia 30.08.2017 r.


Jednocześnie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone oferty następujących wykonawców:

  1. oferty nr 1, złożonej przez Biuro Inżynieryjno-Inwestycyjne OWAN inż. Andrzej Owsianka, Stary Dwór 9, 56-120 Brzeg Dolny oraz
  2. oferty nr 5, złożonej przez EC INDUSTRIA Krzysztof Holwek, ul. Cynkowa 21, 95-200 Piątkowisko

z powodu:

Ad. 1

Ww. oferta została przesłana przez oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl, tj. w sposób, którego Zamawiający nie dopuścił w zapytaniu ofertowym.

Ad. 2

Niespełnienia przez wykonawcę wymagań w zakresie warunków dotyczących doświadczenia, tj. niewykazaniem prowadzenia w ostatnich 3 latach przed upływem terminu złożenia ofert, minimum 2 nadzorów w zakresie zgodnym z zakresem będącym przedmiotem zamówienia.


Treść

Zapytanie ofertowe IF.272.1.21.2016
 
 
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz Instrukcji udzielania zamówień publicznych przez Powiat Zduńskowolski i Starostę Zduńskowolskiego stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Zduńskowolskiego z dn. 23 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zamówień publicznych przez Powiat Zduńskowolski oraz Starostę Zduńskowolskiego, Powiat Zduńskowolski ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola zaprasza w drodze zapytania ofertowego wykonawców posiadających doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie infrastruktury sportowej do złożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. Usługa w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”. 
Zadanie jest współfinansowane z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016.
 
I. ZAMAWIAJĄCY
 
Powiat Zduńskowolski
Ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola
NIP: 829-16-24-435, REGON: 73 09 34 795,
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”, w następujących branżach:
a) robót konstrukcyjno-budowlanych, 
b) robót w branży elektrycznej, 
 
1. Zakres rzeczowy obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności nadzór nad: 
Etap I (realizacja do dnia 30.10.2016 r.): 
a. branża ogólnobudowlana:
- demontaże stojaków do koszykówki, bramek, istniejących konstrukcji z rur stalowych do ćwiczeń zręcznościowych (tzw. „małpi gaj”);
- rozbieranie istniejących nawierzchni wraz z podbudową i krawężnikami boiska do piłki nożnej, skoczni w dal i bieżni; 
- rozebranie fragmentu nawierzchni wraz z podbudową i krawężnikami boiska asfaltowego do piłki ręcznej (zakres niezbędny do zmiany gabarytów płyty boiska); 
- plantowanie terenu; 
- wykonanie koryta i podbudowy i obrzeży skoczni do skoku w dal;
- wykonanie koryta i podbudowy i obrzeży boiska trawiastego do piłki nożnej; 
- czyszczenie powierzchni oraz reprofilacja ubytków powierzchni konstrukcji betonowej trybuny;
- wykonanie utwardzenia pod wiatę na rowery wraz z montażem wiaty systemowej;
- wycinka drzew.
 
Etap II (realizacja do dnia 30.08.2017 r.):
a. branża ogólnobudowlana:
- mechaniczne plantowanie terenu;
- prace w zakresie ogrodzenia: demontaż, renowacja i montaż nowych elementów;
- wykonanie warstwy wegetacyjnej, wykonanie nawierzchni trawiastej, montaż stałego wyposażenia boiska trawiastego do piłki nożnej;
- wykonanie boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej;
- ułożenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej skoczni do skoku w dal;
- wykonanie bieżni;
- wykonanie trawników wewnątrz bieżni;
- dostawa i montaż siedzisk na trybunie; 
- nasadzenia kompensacyjne (do wykonania w terminie najpóźniej 15 kwietnia 2017 r.). 
b. branża elektryczna:
- prace w zakresie instalacji elektrycznej: demontaż i montaż nowych słupów i opraw, sprawdzenie i pomiar.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlano – wykonawczym dla inwestycji budowlanej polegającej na modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 61, w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej woli” - branża architektoniczna, projekcie budowlano – wykonawczy dla inwestycji budowlanej polegającej na modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 61, w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”- branża instalacje elektryczne, decyzji Prezydenta Miasta Zduńska Wola nr IT.OŚ.6131.39.2016.MS z dnia 27.04.2016 r. wraz z załącznikami, projekcie nasadzeń zamiennych wraz z mapą lokalizacyjną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  oraz w przedmiarach robót  dostępnymi na stronie internetowej: http://bip.powiatzdunskowolski.pl/tenders/content/802 oraz w siedzibie Zamawiającego. 
 
 
Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją ww. zadań obejmują swym zakresem:
1. reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych wynikających z dokumentacji projektowej oraz umowy z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zamówienia;
2. kontrolę jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
3. kontrolę zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową z wykonawcą robót budowlanych;
4. kontrolę ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy (rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych, w szczególności sprawdzenia faktur częściowych i końcowej wystawianych przez wykonawcę robót pod kątem ich zgodności z kosztorysem);
5. kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót; 
6. rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji; 
7. niezwłocznie stawianie się na wezwania Zamawiającego w kwestiach wyjaśnienia spraw związanych z robotami budowlanymi (na miejscu realizacji inwestycji i/lub w siedzibie Zamawiającego); 
8. uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych zaproponowanych przez wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym;
9. sprawdzanie kosztorysów, w razie wystąpienia robót dodatkowych;
10. niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu problemów wynikłych na budowie, w których konieczna jest interwencja inwestora, zwłaszcza w przypadku zaistnienia robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie precyzowania zakresu przedmiotu zamówienia na przedmiotowe roboty budowlane;
11. sprawdzenie kompletności dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz uczestnictwo w czynnościach odbiorowych;
12. po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robót inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentację powykonawczą, dziennik budowy, które kompletne i sprawdzone przekazuje inwestorowi; 
13. ustanowienia zastępstwa w usłudze nadzoru w przypadkach niemożności jego wykonywania spowodowanego chorobą lub inną nieprzewidzianą okolicznością losową, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i odpowiednio ubezpieczoną, po uzgodnieniu tego zastępstwa z Zamawiającym; 
14. nieodpłatne branie udziału w konsultacjach technicznych dotyczący wad budowy wykrytych w czasie obowiązywania gwarancji lub rękojmi wykonawcy robót na wykonany obiekt; 
15. uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych z wykonawcą robót po zakończeniu robót (okres gwarancji minimum 36 miesięcy). 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
 
Etap I: do 30.10.2016 r.
Etap II: do 30.08.2016 r. 
 
IV. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
 
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy (osoby fizyczne lub prawne) spełniający następujące warunki:
1. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia;
2. posiadają niezbędne uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie, w specjalnościach odpowiadających branżom określonym w rozdziale II – dotyczy osób fizycznych, bądź dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 
3. są członkami właściwej izby samorządu zawodowego – dotyczy osób fizycznych – bądź dysponują osobami przynależnymi do właściwej izby samorządu zawodowego; 
4. wykażą się prowadzeniem w ostatnich 3 latach przed upływem terminu złożenia ofert, minimum 2 nadzorów w zakresie zgodnym z zakresem będącym przedmiotem zamówienia. 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być:
1) opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia, 
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4) zwierać cenę wyrażoną w kwocie netto i brutto
5) podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
3. Cena ofertowa winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia 
być ostateczną ceną do zapłaty, jaką Zamawiający zapłaci za usługę.
4. Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji podobnych zamówień, potwierdzonych co najmniej dwoma zrealizowanymi należycie usługami (nadzorami) w okresie ostatnich 3 lat, co udokumentuje wykazem nadzorowanych zadań w ostatnich 3 latach przed upływem terminu złożenia oferty, w zakresie spełnienia warunków opisanych w rozdziale IV pkt. 4, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz z referencjami, protokołem odbioru lub innym dokumentem, który wykaże należyte wykonanie zamówienia. 
5. Do oferty należy załączyć:
1) aktualne zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do KRS lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej (np. potwierdzony wydruk z Internetu ze statusem „aktywny”), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
2) kopię zaświadczenia o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego dla osób wskazanych do pełnienia nadzoru;
3) oświadczenie o posiadaniu uprawnień wykonawczych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub o dysponowaniu takimi osobami z wymienieniem specjalności (załącznik nr 3). 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  
1) faksem na numer: 043 824-42-50, 
2) poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Starostwo Powiatowe 
w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola 
do dnia 23.09.2016 r. (piątek) do godziny 12:00 wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie wykonawcy oraz załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli oraz na stronie internetowej pod adresem www.powiatzdunskowolski.pl oraz przekazany oferentom w terminie 5 dni od upływu terminu składania ofert. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia, w przypadku gdy kwota oferty przekroczy przewidziane przez Zamawiającego środki finansowe na przedmiotowe zamówienie. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.powiatzdunskowolski.pl.
 
VI. OCENA OFERT
 
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert i powinna stanowić cenę brutto z wliczonym podatkiem.
 
VII. DODATKOWE INFORMACJE
 
Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Stanisławska pod numerem telefonu 43 824 42 43 oraz adresem email: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl
 
VIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Wzór Wykazu zrealizowanych prac
3. Wzór Oświadczenia o posiadanych uprawnieniach
4. Wzór umowy z wykonawcą.
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij