W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

IF.272.9.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na "Usługa nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad przebudową drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice-Lichawa etap 2 długości 1498 m"
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IF.272.9.2020
Zamawiający Powiat Zduńskowolski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość szacunkowa dowolna wartość
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 (wersja papierowa); e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl (wersja elektroniczna)

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem oceny ofert złożonych przez wykonawców, nie podlegających wykluczeniu, jako najkorzystniejszą w zamówieniu wskazano ofertę nr 4, złożoną przez DB Construct Sp. z o.o., 90-755 Łódź, Al. 1 Maja 87. Cena ofertowa: 5 890,00 zł.

Treść

Zduńska Wola, dn. 22.06.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

I)        Znak sprawy: IF.272.9.2020

II)      Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz Instrukcji udzielania zamówień publicznych przez Powiat Zduńskowolski i Starostę Zduńskowolskiego stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień publicznych przez Powiat Zduńskowolski oraz Starostę Zduńskowolskiego, ze zmianami.

III)    Zamawiający

Powiat Zduńskowolski

ul. Złotnickiego 25

98-220 Zduńska Wola

NIP: 829-16-24-435; REGON: 73 09 34 795

IV)   Opis przedmiotu zamówienia

1)      Nazwa zamówienia

„Usługa nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad przebudową drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice-Lichawa etap 2 długości 1498 m”

2)      Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad przebudową drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice-Lichawa etap 2 długości 1498 m. Roboty budowlane, których dotyczy nadzór, będą realizowane w ramach zamówienia publicznego, dostępnego na stronie http://bip.powiatzdunskowolski.pl/przetarg/3257/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4909e-na-odcinku-choszczewo-krokocice-lichawa-etap-2-dlugosci-1498-m i dotyczą przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 4909E o długości 1498 m, w kilometrażu 1+503 do 3+001, w tym m.in.: wykonanie jezdni o szer. 5,50 m o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzonymi poboczami; wykonanie zjazdów z destruktu;  odtworzenie rowów przydrożnych; przebudowę przepustów; wykonanie oznakowania.

W ramach zamówienia wykonawca (inspektor nadzoru) zobowiązany będzie do:

a)        reprezentowania Zamawiającego;

b)        asystowania/pomocy Zamawiającemu w sytuacjach problemowych i spornych z wykonawcą robót budowlanych w tym proponowania rozwiązań zgodnych z interesem Zamawiającego;

c)         udziału w radach budowy (nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie);

d)        bieżącej kontroli budowy w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i właściwymi przepisami; 

e)        odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty powiadomienia o konieczności takiego odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych;

f)         weryfikacji i analizy zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych robót dodatkowych, w przypadku ich pojawienia się wraz z weryfikacją ich kosztów; 

g)        analizy i weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów, dotyczących zastosowanych materiałów (przed ich wbudowaniem) oraz ich zatwierdzania;

h)        sprawdzania wszelkich certyfikatów, gwarancji wykonania itp. oraz formułowania zaleceń dotyczących ich poprawności i autentyczności;

i)          współpracy z Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie problemów bieżących dotyczących zarówno procesu inwestycyjnego, jak i dokumentacji projektowej;

j)          udziału w przekazaniu terenu budowy; 

k)        udziału w odbiorach, przeglądach oraz przeglądach w okresie gwarancji;

l)          nadzoru nad przygotowaniem oraz analiza i weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz z potwierdzeniem gotowości do odbioru;

m)      niezwłocznego stawiania się na wezwania Zamawiającego w kwestiach wyjaśnienia spraw związanych z robotami budowlanymi, zarówno w miejscu prowadzenia inwestycji, jak i w siedzibie Zamawiającego; 

n)        ustanowienia zastępstwa w usłudze nadzoru w przypadkach niemożności jego wykonywania spowodowanej okolicznościami losowymi przez osobę posiadającą równoważne uprawnienia budowlane; 

o)        w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą robót budowlanych, udziału w inwentaryzacji i sporządzeniu protokołu z inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

p)        przynajmniej raz na 7 dni wizytowania terenu budowy i potwierdzenia tego faktu w dzienniku budowy; 

q)        monitorowania rozliczenia rzeczowego robót będących przedmiotem nadzoru;

r)         kontrolowania właściwego prowadzenia dziennika budowy i niezwłocznie dokonywania wpisów wynikających z technologii wykonywania robót i potrzeby wykonawcy robót (kierowników);

s)         uczestnictwa przy przeprowadzaniu wszystkich prób, pomiarów, sprawdzeń;

t)         niezwłocznego informowanie Zamawiającego o wstrzymaniu w trakcie realizacji zadania robót (bez zgody Zamawiającego) na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych z podaniem uzasadnienia;

u)        niezwłocznego (tj. do 48 godzin od czasu skutecznego powiadomienia Wykonawcy) stawiania się na wezwania Zamawiającego w kwestiach wyjaśnienia spraw związanych z robotami budowlanymi, zarówno w miejscu prowadzenia inwestycji, jak i w siedzibie Zamawiającego;

v)        monitorowania przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez wykonawcę robót budowlanych. 

3)      Nazwa kodu CPV

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi 

 

V)     Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z terminem wykonania robót budowlanych objętych nadzorem, tj. do 15 września 2020 r. W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, termin realizacji zamówienia również ulegnie wydłużeniu.

 

VI)   Warunki udziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.       wykażą minimalny poziom zdolności w zakresie dysponowania osobą (inspektorem nadzoru) zdolną do wykonania zamówienia, tj. jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

2.       osoba, o której mowa w punkcie powyżej musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

3.       nie podlegający wykluczeniu:

Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  – Prawo restrukturyzacyjne, lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

VII) Kryterium oceny ofert

Cena ofertowa brutto: 100%.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1)      zostaną złożone przez wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego;

2)      nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Cena ofertowa – 100% (skala punktów – 10).

Ilość punktów dla badanej oferty = (najniższa cena ofertowa)/(cena badanej oferty)x10x100%

 

Cena oferty powinna być podana w złotych polskich jako cena brutto na podstawie Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wymienione w zapytaniu i obejmować należny podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnie z ww. przepisami, należy do wykonawcy.

Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VIII)            Opis sposobu przygotowania oferty

1)      Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie z treścią zawartą w formularzu ofertowym.

2)      Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

3)      Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie), która będzie posiadać oznaczenie: OFERTA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO PN. USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD PRZEBUDOWĄ DROGI NR 4909E CHOSZCZEWO-KROKOCICE-LICHAWA ETAP 2. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30.06.2020 r.  GODZ. 10:30 – dotyczy ofert składanych w formie papierowej

4)      W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej: załączniki (formularz ofertowy i pozostałe, niezbędne dokumenty, np. kopia uprawnień), winny stanowić załączniki (w formie skanu) do wiadomości o treści OFERTA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO PN. USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD PRZEBUDOWĄ DROGI NR 4909E CHOSZCZEWO-KROKOCICE-LICHAWA ETAP 2. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30.06.2020 r. GODZ. 10:30 oraz tytule OFERTA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR IF.272.9.2020. Ofertę należy przesłać na adres inwestycje@powiatzdunskowolski.pl. Zamawiający zaleca, po wysłaniu oferty, kontakt telefoniczny z osobą wyznaczoną do kontaktów z ramienia Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, celem potwierdzenia otrzymania oferty.

5)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności.

6)      Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz miały parafę osoby podpisującej ofertę.

7)      Na ofertę składa się:

a)      formularz ofertowy

b)      kopia uprawnień, o których mowa w punkcie VI.1

c)       zaświadczenie, o którym mowa w punkcie VI.2.

IX)    Miejsce i termin składania ofert

1)      Miejsce składania ofert:

a)      W przypadku ofert w wersji papierowej: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - ze względu na zagrożenie epidemiczne i organizację pracy Starostwa, po uprzednim telefonicznym kontakcie z osobą wyznaczoną do kontaktów

b)      Na adres mailowy inwestycje@powiatzdunskowolski.pl

2)      Termin składania ofert: 30.06.2020 r. godzina 10:00

3)      Termin otwarcia ofert: 30.06.2020 r.  godzina 10:30

4)      Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania – niezwłocznie.

X)      Informacja dotycząca źródeł dofinansowania

Zadanie inwestycyjne, w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienia finansowane jest z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, przy udziale Gminy i Miasta Szadek oraz środków własnych Zamawiającego.

XI)    Zastrzeżenia i uwagi Zamawiającego

1)      Zamawiający zastrzega możliwość poprawiania w ofercie:

a)      oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych;

b)      innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

2)      Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zamówienia w przypadku braku wystarczających środków finansowych zarezerwowanych na jego realizację.

3)      Zamawiający zastrzega możliwość Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania postępowania lub jego części w przypadku, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

4)      Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zamówienia w przypadku nieotrzymania dofinansowania, o którym mowa w punkcie X.

XII)  Istotne postanowienia, które znajdą się w umowie

Istotne dla stron postanowienia znajdują się w załączniku „Wzór umowy”.

XIII)            Kryteria powodujące odrzucenie oferty

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1)      jej treść nie odpowiada wymogom postawionym w zapytaniu ofertowym;

2)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

3)      została złożona po terminie.

XIV)           Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają: 

1)      Dariusz Michniewski – Wydział Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju, 

tel. 43 824 42 41

2)      Katarzyna Stanisławska – Wydział Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju, 

tel. 43 824 42 43

XV) Załączniki

1)      Formularz ofertowy

2)      Wzór umowy.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane