Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

ZP.272.2.14.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Dostawa I-szego wyposażenia nowo wybudowanego budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach

nr sprawy ZP.272.2.14.2018

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 - SEKRETARIAT

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zduńska Wola dn. 2018-09-18


 ZP.272.2.14.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający - Powiat Zduńskowolski informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Dostawa I-szego wyposażenia nowo wybudowanego budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach” – w części I pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, elektrycznego i elektronicznego” i  w części III pn.: „Dostawa wyposażenia różnego i dydaktycznego”.

Jako najkorzystniejsza dla części I zamówienia pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, elektrycznego i elektronicznego” wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

KNS Przemysław Wielgo, ul. Młoda 53, 25-619 Kielce,

punktacja łączna - 100,00 pkt,

cena- 60,00 pkt,

okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia- 40 pkt.

W postępowaniu  dla części I złożono 1 ofertę:

KNS Przemysław Wielgo, ul. Młoda 53, 25-619 Kielce.


W części I nie odrzucono  żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE

OFERT Z PUNKTACJĄ


Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja w kryterium I – cena (waga 60%)

Punktacja w kryterium II – okres gwarancji (waga 40%)

Punktacja łączna

1

KNS Przemysław Wielgo, ul. Młoda 53, 25-619 Kielce, ul. Młoda 53

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. ceny oraz okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Wykonawca spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryteriów oceny.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jako najkorzystniejsza dla części III zamówienia  pn.: „Dostawa wyposażenia różnego i dydaktycznego” wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” sp. j. Z.Bielecki, ul.Staszica 22,
82-500 Kwidzyn

punktacja łączna - 100,00 pkt,

cena- 60,00 pkt,

okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia- 40 pkt.

W postępowaniu  dla części I złożono 1 ofertę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ”BMS” sp. j. Z. Bielecki, ul. Staszica 22,
82-500 Kwidzyn.

W części III nie odrzucono  żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE

OFERT Z PUNKTACJĄ


Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja w kryterium I – cena (waga 60%)

Punktacja w kryterium II – okres gwarancji (waga 40%)

Punktacja łączna

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ”BMS” sp. j. Z. Bielecki, ul. Staszica 22              82-500 Kwidzyn,

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt


Uzasadnienie faktyczne:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. ceny oraz okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Wykonawca spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryteriów oceny.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

w części II pn. "Dostawa sprzętu specjalistycznego - kolejowego"

Zduńska Wola, dn. 10.09.2018 r.


ZP.272.2.14.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa I-go wyposażenia nowo wybudowanego budynku dydaktycznego  Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach” – część II

 

            Zamawiający Powiat Zduńskowolski, działając na podstawie  92 ust. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579, ze zm.), zawiadamia, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 93 ust. 2 unieważnia postępowanie pn. „Dostawa I-go wyposażenia nowo wybudowanego budynku dydaktycznego  Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach” dla część II - „Dostawa sprzętu specjalistycznego – kolejowego”.

Uzasadnienie prawne i faktyczne

            Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

            Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie przetargu niegraniczonego wyznaczył termin składania ofert na 29 sierpnia 2018 r. do godz. 11:00. Termin ten został określony w specyfikacji istnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. W wyznaczonym czasie na część II nie wpłynęła żadna oferta.   

            Wobec powyższego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający  jest zobowiązany unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia dla części II.

Treść

Ogłoszenie nr 604187-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Powiat Zduńskowolski: Dostawa I-szego wyposażenia nowo wybudowanego budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, krajowy numer identyfikacyjny 73093479500000, ul. ul. Złotnickiego  25 , 98220   Zduńska Wola, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 232 204, e-mail starostwo@powiatzdunskowolski.pl, faks 438 232 204.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatzdunskowolski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.powiatzdunskowolski.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pomocą poczty, kuriera lub za pomocą środków własnych wykonawcy
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa I-szego wyposażenia nowo wybudowanego budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach
Numer referencyjny: ZP.272.2.14.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa I-go wyposażenia nowo wybudowanego budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach. Zamówienie zostało podzielone na trzy części: Część I „Dostawa sprzętu komputerowego, elektrycznego i elektronicznego", Część II „Dostawa sprzętu specjalistycznego – kolejowego”, Część III „Dostawa wyposażenia różnego i dydaktycznego”. Zamówienie obejmuje m.in. dostawę sprzętu komputerowego, elektronicznego, elektrycznego, specjalistycznego kolejowego, akcesoriów łazienkowych, środków ochrony osobistej oraz sprzętu i środków utrzymania czystości. Opis zamówienia dla poszczególnych części znajduje się w załącznikach dotyczących części zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w załącznikach nr 3a do 3c do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30236000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

32540000-0

38653400-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2018-10-01

2018-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) dla części I zamówienia: zrealizował co najmniej jedną dostawę, obejmującą swym zakresem dostawę komputerów, w jednym lub oddzielnych kontraktach o wartości łącznej co najmniej 35.000,00 zł brutto; b) dla części II zamówienia: zrealizował co najmniej jedną dostawę, obejmującą swym zakresem dostawy centrali telefoniczno-dyspozytorskiej lub innego specjalistycznego sprzętu wyposażenia pracowni kolejowych o wartości co najmniej 6.000,00 zł brutto; c) dla części III zamówienia: Zamawiający nie stawia warunków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Na potwierdzenie niewykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 wezwany wykonawca przedłoży odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wybrany wykonawca składający ofertę na części I lub II przedłoży wykaz dostaw (zgodnie z wzorem załącznika nr 9 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu; nie dotyczy wykonawcy składającego ofertę na część III.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena ofertowa

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w następujących przypadkach: 1) zmiany osób reprezentujących strony umowy w przypadku zmian organizacyjnych; 2) wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) przesunięcie terminu zawarcia umowy z powodu wydłużenia się procedury zamówienia; termin wydłużenia realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż termin wydłużenia się procedury udzielenia zamówienia; b) jeżeli termin rozpoczęcia dostaw, wyznaczony przez Zamawiającego zgodnie z zapisem § 9 ust. 2 wzoru umowy uniemożliwi Wykonawcy realizację przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 3 wzoru umowy, termin wykonania przedmiotu umowy wydłużony zostanie o stosowny czas, z tym że przesunięcie terminu rozpoczęcia dostaw przez Zamawiającego uwarunkowane winno być przyczynami obiektywnymi w szczególności przedłużającą się realizacją robót budowlanych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy; c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na skutek wystąpienia sił wyższych (vis maior), tj. takiego zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec (w szczególności działania sił przyrody). W takim przypadku termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na usunięcie skutków działania siły wyższej; 3) w przypadku zaistnienia zmian i warunków opisanych w art. 144 ust. 1 pkt od 2 do 6 ustawy Pzp; 4) wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku umowa zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów prawa; 5) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT – w takiej sytuacji cena oferty zostanie zmieniona zgodnie z obowiązującymi przepisami; 6) zmiany sposobu wykonania zobowiązania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, jeśli nie zmienia to wartości umowy; w takim przypadku dopuszcza się również możliwość zmiany terminu umowy. W szczególności dotyczy to zmiany w zakresie poszczególnych parametrów części dostaw I-ego wyposażenia (w odniesieniu do wskazanych przez Wykonawcę w ofercie), uwarunkowanej brakiem dostępu na rynku wyposażenia o opisanych parametrach, określonych w opisie przedmiotu zamówienia w czasie od zawarcia umowy. Zastąpione wyposażenie musi posiadać parametry techniczne i funkcjonalne co najmniej równoważne lub lepsze wyposażeniu wymienionemu w SIWZ (OPZ); 7) zmiany sposobu wykonania zobowiązania w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów, pojawienie się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w SIWZ i ofercie), jednak zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty oraz terminu wykonania przedmiotu umowy; 8) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-29, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana*) danych osobowych jest Starosta Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola inspektorem ochrony danych w Powiecie Zduńskowolskim jest Pan Adam Kubiak (adres e-mail: iod@powiatzdunskowolski.pl, Tel +43 824 42 26); Pani/Pana*) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa I-szego wyposażenia nowo wybudowanego budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach” znak sprawy: ZP.272.2.14.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana*) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana*) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana*) danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana*) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan*): − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana*) danych osobowych **); − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *) dotyczy każdej osoby występującej w procedowaniu i realizacji zamówienia publicznego w szczególności właściciela wykonawcy i osób członków Zarządu Wykonawcy oraz członków rady nadzorczej wykonawcy **)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ***)Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr:

1

Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, elektrycznego i elektronicznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, elektrycznego i elektronicznego obejmującego m.in. komputery, drukarki, projektor, nagłośnienie, rzutnik, kasy fiskalne, radio z zegarem, telewizor, tablicę interaktywną, odkurzacz, lampki nocne, urządzenie rejestrujące sprzedaż biletów w ilościach i o parametrach wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 3a do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 30232000-4, 31600000-3, 32342400-6, 32344210-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-10-01
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ofertowa

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa sprzętu specjalistycznego – kolejowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu kolejowego obejmującego centralę telefoniczną- dyspozytorską w formie zewnętrznego terminalu, klin pomiarowy, profilomierz uniwersalny, toromierz uniwersalny, zegar kolejowy duży. Szczegółowy zakres i parametry wyposażenia znajdują się w opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 3b do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32540000-0, 34940000-8, 39254120-4, 34941200-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-10-01
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ofertowa

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Dostawa wyposażenia różnego i dydaktycznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa I-go wyposażenia obejmującego m.in. stół projekcyjny, gabloty informacyjne, tablice flipchart, walizkę do przechowywania gotówki, ognioodporny sejf - szafę antywłamaniową, aparat telefoniczny, sejf depozytowy, dzwonek recepcyjny, tablice szkolne, ekran, plansze, filmy dydaktyczne dotyczące organizacji obiektów hotelarskich i usług hotelarskich, materiały biurowe, druki biurowe, druki, pościele, zestawy ręczników, dywanik łazienkowy, wózek hotelowy, akcesoria łazienkowe, środki czystości, sprzęt porządkowy, środki ochrony indywidualnej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz jego parametry określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia - załcznik nr 3c do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38653400-1, 30192170-3, 32550000-3, 35113400-3, 44421300-0, 44410000-7, 18921000-1, 39162110-9, 39224300-1, 39300000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-10-01
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ofertowa

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij