Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli

miejsce pracy Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI

ogłasza nabór na stanowisko

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli

1. Nazwa i adres jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola

2. Nazwa stanowiska: dyrektor

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

I. Wymagania niezbędne

1) obywatelstwo polskie;

2) nieposzlakowana opinia;

3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) wykształcenie wyższe magisterskie, na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w Środowiskowych Domach Samopomocy;

6) co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

7) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;

8) co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

II. Wymagania dodatkowe

1) bardzo dobra znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów prawa pracy, ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy;

2) znajomość zasad planowania, zarządzania i realizacji budżetu jednostki;

3) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w jednostkach organizacji pomocy społecznej;

4) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;

5) dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność;

4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie Środowiskowym Domem Samopomocy w Zduńskiej Woli, w tym organizowanie i nadzorowanie pracy w ŚDS;

2) współpraca ze środowiskiem lokalnym;

3) współpraca z rodzinami i opiekunami  uczestników, osobami pozostającymi w bliskiej relacji z uczestnikami;

4) przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań statutowych ŚDS;

5) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność placówki;

6) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w ŚDS;

7) współpraca z Wojewodą Łódzki , Wydziałem Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego, placówkami opieki zdrowotnej i innymi w zależności od potrzeb w zakresie realizowanych zadań;

8) dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego standardu świadczonych usług w ŚDS w Zduńskiej Woli,

9) pozyskiwanie oraz utrzymywanie wymaganego stanu uczestników zajęć ŚDS;

10) opracowywanie wymaganych przepisami prawa dokumentów dotyczących funkcjonowania ŚDS oraz sporządzanie sprawozdań;

11) zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym oraz pracownikom;

12) administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu ŚDS oraz ponoszenie odpowiedzialności za to mienie;

13) nadzór, kontrola i wykonywanie kontroli zarządczej w jednostce;

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. Nr z 2009r. Nr 115, poz. 971);

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy potwierdzające przebieg całej kariery zawodowej;

6) kserokopia dowodu osobistego;

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

6. Dodatkowe dokumenty - nieobowiązkowe:

Opinie i referencje uzyskane od poprzednich pracodawców lub innych podmiotów dotyczące doświadczenia w pracy na wcześniej wykonywanych stanowiskach.

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

a) termin składania dokumentów: do 27 czerwca 2016 r. do godz. 1500;

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat;

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:      

“Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy  w Zduńskiej Woli”.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny, szczególnie CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z p. zm.)

 

10. Dodatkowe informacje:

a) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz termin drugiego etapu naboru zostaną ogłoszone         w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pli na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego Zduńskiej Woli.

b) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół;

c) informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli              

d) wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

e) wynagrodzenie miesięczne zgodne z Zarządzeniem Nr 123 Starosty Zduńskowolskiego  z dnia 23 października 2013r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników, zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego .


Zduńska Wola, dnia 15 czerwca 2016 roku


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij