Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Inspektor

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Pani Karolina Ciesielska, zam. Zduńska Wola

uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą, największą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Inspektor

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

inspektora Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli


1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola.

2. Nazwa stanowiska: inspektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne tj.:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego;

2) staż pracy co najmniej 3 lata;

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska;   

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

II. Wymagania dodatkowe

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw:  o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie przyrody, prawo łowieckie, o rybactwie śródlądowym, o lasach, kodeks postepowania administracyjnego.

2) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,

3) dobra znajomość obsługi komputera;

4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku np:

1) rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów;

2) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej;

3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie;

4) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa;

5) wydawanie kart wędkarskich;

6) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;

7) prowadzenie spraw związanych z wypłatami ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;

8) wydawanie zaświadczeń, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej   niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. Nr z 2009r. Nr 115, poz. 971);

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

a) termin składania dokumentów: do 18 grudnia 2017r. do godz. 1500;

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat;

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

10. Dodatkowe informacje:

a) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl, i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego Zduńskiej Woli.

b) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół;

c) wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę wymiarze 1 etatu.

d) wynagrodzenie miesięczne zgodne Zarządzeniem Nr 61/2016 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij