Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Inspektor

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Pani Anna Ostenda-Rakocińska , zam. Sieradz

uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą, największą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Inspektor

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Edukacji

 Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli,

ul. Złotnickiego 25,98-220 Zduńska Wola

2. Nazwa stanowiska: inspektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

 

I) Wymagania niezbędne tj.:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe magisterskie o profilu  prawo lub administracji;

4) 3 lata stażu pracy w tym administracji publicznej co najmniej 1 rok;

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

II. Wymagania dodatkowe

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych;

2) znajomość zagadnień z zakresu:

- przepisów i regulacji związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- znajomości programów pomocowych, w ramach których możliwe jest współfinansowanie projektów tzw. „miękkich”, w tym projektów w dziedzinie edukacji, a w szczególności:

a) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

b) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,

c) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i lata 2014-2020,

3) minimum 3 lata doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (wskazanie listy realizowanych projektów oraz funkcji i zakresu obowiązków pełnionych w projekcie);

4) biegła znajomość pakietu biurowego typu: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint oraz posługiwanie się pocztą elektroniczną;

5) rzetelność, sumienność i inicjatywa w pracy;

6) umiejętność pracy w stresie.

 

4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:

1) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w zakresie oświaty;

2) realizacja projektów nieinwestycyjnych dotyczących oświaty;

3) nadzorowanie projektów nieinwestycyjnych prowadzonych przez oświatowe jednostki organizacyjne;

4) prace w zespołach opracowujących wnioski związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych w ramach projektów nieinwestycyjnych;

5) udział w pracach komisji przetargowych w ramach projektów nieinwestycyjnych;

6) udział w pracach komisji odbiorowych i innych związanych z właściwą realizacją projektów nieinwestycyjnych;

7) rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym interpelacji i wniosków radnych w ramach przypisanych zadań;

8) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru przez Zarząd Powiatu nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach przypisanych zadań;

9) przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań i analiz oraz innych materiałów na sesje Rady Powiatu, posiedzenia Zarządu Powiatu, dla potrzeb Starosty oraz innych organów.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. Nr z 2009r. Nr 115, poz. 971);

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

a) termin składania dokumentów: do 25 października 2017r. do godz. 1500;

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25- sekretariat;

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

“Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora Wydział  Edukacji Starostwa Powiatowego   w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

 

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny, szczególnie CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

 

10. Dodatkowe informacje:

a) lista osób, które spełniły wymagania niezbędne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego Zduńskiej Woli.

b) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół;

c) kandydat zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy;

d) celem naboru jest wyłonienie kandydata i zatrudnienie na stanowisku inspektora w Wydziale ED;

f) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2016 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij