Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Pan Mariusz Kubiak, zam. Henryków

uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydata spełniły wszystkie wymogi. Kandydat zdobył wymaganą, maksymalną ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazał się odpowiednią wiedzą na temat pracy na proponowanym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

miejsce pracy Zduńska Wola

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat

Treść

Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego                      

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli       

       

1. Nazwa stanowiska: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

2. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne tj.:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe;

4) Posiadanie co najmniej 5 letni stażu pracy w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

II. Wymagania dodatkowe

1)predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, otwartość, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista;

2) posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

3)bardzo dobra znajomość podstawowych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, kpa, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4) umiejętność zarządzania i kierowania zespołem ludzkim,

5) ogólna znajomość planowania budżetowego,

6) umiejętność organizacji pracy,

7) odporność na stres.

3. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:

1. Do obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy w szczególności:

- wykonywanie uchwał Rady i Zarządu oraz Zarządzeń Starosty;

- opracowanie i realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej wynikającej z powiatowej strategii rozwiązywanie problemów społecznych;

- opracowanie projektu i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej placówki;

- dobór kadr i podział zadań oraz ustalenie indywidualnych zakresów czynności dla pracowników;

- dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz organizacja szkoleń i narad z pracownikami;

- wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu pieczy zastępczej należących do właściwości Powiatu, z upoważnienia starosty;

- opracowywanie sprawozdań i informacji;

- wydawanie wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów zgodnie z zakresem działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

- dbałość o należyte załatwianie spraw oraz efektywność i dyscyplinę pracy;

- zapewnianie pracownikom odpowiednich warunków bhp i p. poż.;

- zapewnianie skutecznej kontroli realizacji nałożonych zadań i przestrzeganie prawa;

- prowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostce, w tym kontroli zarządczej;

- nadzór nad wykonywaniem zadań powierzonych jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, nad którymi nadzór sprawuje Starosta i sprawowanie kontroli w tym zakresie;

- udzielanie petentom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informacji o ich uprawnieniach i sposobie ich egzekwowania;

- opiniowanie wskazanych przez Zarząd kandydatur na kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

- wytaczanie powództw o roszczenia alimentacyjne;

- współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi;

- przyjmowanie obywateli w sprawach skargi i wniosków;

- upoważnienie poszczególnych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  do załatwienia spraw w imieniu Dyrektora.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. Nr z 2009r. Nr 115, poz. 971);

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy);

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

11) oświadczenie o  posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

12) kserokopia dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu przepisów art. 122  ustawy o pomocy społecznej;

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

a) termin i miejsce składania dokumentów: do 18 kwietnia 2017r. do godz. 1500 w Starostwie Powiatowym   w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25  - sekretariat;

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

“Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli”.Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

6. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z p. zm.).

8. Dodatkowe informacje:

a) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz termin drugiego etapu naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego oraz PCPR w Zduńskiej Woli.

b) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół;

c) informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego oraz PCPR w Zduńskiej Woli;

d) wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

e) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 123/2013 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 23 października 2013r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników, zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego.


Zduńska Wola, dnia 05.04 2017r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij