W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Regulamin organizacyjny

UCHWAŁA NR VI/86/20
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

z dnia 12 maja 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

    Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 oraz 1815) Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:

    § 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

   § 2. Traci moc uchwała nr V/82/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, zmieniona uchwałą nr V/143/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/82/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli oraz uchwałą nr VI/175/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę nr V/82/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.


Załącznik do Uchwały Nr VI/86/20 
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 12 maja 2020 r. 


Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli


Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

Uchwała Nr VI/170/20
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego

z dnia 07 września 2020 r.  

zmieniająca uchwałę Nr VI/86/2020 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli     Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:

      § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/86/2020 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli wprowadza się następujące zmiany:
     1)       § 28 ustęp 3 otrzymuje brzmienie
„Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru kieruje Naczelnik Wydziału”.
     2)      w § 28 ustęp 3 wprowadza się pkt 1 o brzmieniu
„1) Geodeta powiatowy prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w imieniu Starosty”.
     3)      § 29 otrzymuje brzmienie
„ § 29.1 Do podstawowych zadań Geodety Powiatowego należy:
1) gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym;
3) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenów;
4) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
5) zakładanie osnów szczegółowych;
6) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
7) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
8) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;
9) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości-wypisów i wyrysów), rejestru cen i wartości nieruchomości.
    2. Do podstawowych zadań Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru należy:
1) wprowadzanie do bazy danych zasobu geodezyjnego odpisów ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na budowę budynku;
2) prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i wymianą gruntów rolnych;
3) zapewnienie gminom, marszałkowi województwa, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków;
4) współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymania
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
5) współpraca w zakresie pozyskiwania i przekazywania danych z ewidencji gruntów i budynków z innymi rejestrami publicznymi (IACS, KW, TERYT, PESEL, REGON);
6) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
7) prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów;
8) prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych z produkcji;
9) przeprowadzenie sprawozdawczości i kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
10) przedkładanie Radzie do zatwierdzenia rocznego projektu planu oraz sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania środkami budżetowymi z opłat za udostępnianie zasobu”.

    § 2. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, który otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.  

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli


Uchwała Nr VI/20/21
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 02 lutego 2021 r.  

zmieniająca uchwałę Nr VI/86/2020 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.


     Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:
 
     § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/86/2020 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, zmienionej uchwałą nr VI/170/20 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 7 września 2020 r. zmieniająca uchwałę nr VI/86/2020 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, wprowadza się następujące zmiany: 
   1)      w § 6 po ust. 1 pkt 1 lit. d kropkę zmienia się średnikiem i dodaje lit. e w brzmieniu:
„e) Referat ds. informatyki.”;
  2)      w § po 15 ust. 4 pkt 4 kropkę zmienia się średnikiem i dodaje się punkt 5 w brzmieniu:
„5) Referat ds. informatyki.”;
  3)      w § 15 ust. 5 pkt 4 skreśla się;
  4)      w § 15 ust. 5 zmienia się numeracja i dotychczasowy punkt 5 staje się punktem 4;
  5)      w § 15 ust. 8 pkt 18 skreśla się;
  6)      w § 15 ust. 8 zmienia się numeracja i dotychczasowy punkt 19 staje się punktem 18;
  7)      w § 15 ust. 8 zmienia się numeracja i dotychczasowy punkt 20 staje się punktem 19;
  8)      w § 15 zmienia się numeracja:
a)      dotychczasowy ustęp 8 staje się ustępem 9,
b)      dotychczasowy ustęp 9 staje się ustępem 10,
c)      dotychczasowy ustęp 10 staje się ustępem 11,
d)      dotychczasowy ustęp 11 staje się ustępem 12;
  9)      w § 15 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„ § 15.8 W ramach Referatu ds. informatyki tworzy się następujące stanowiska pracy:
1)      kierownik referatu;
2)      informatyk.”;
  10)  w § 15 dodaje się ustęp 13 w brzmieniu:
„§ 15.13 Do zadań Referatu ds. informatyki należy w szczególności prowadzenie spraw 
w zakresie:
1) obsługi informatycznej, w tym m.in.:
a) administrowanie serwerami Starostwa,
b) administrowanie portalami internetowymi Powiatu,
c) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa,
d) administrowanie sieciami komputerowymi w Starostwie,
e) administrowanie systemem poczty elektronicznej,
f) administrowanie zdalnym dostępem do zasobów informatycznych,
g) określanie potrzeb w zakresie licencjonowania i uaktualniania systemów, oprogramowania i aplikacji, a także ich wdrażanie oraz dostosowywanie do wymagań i potrzeb użytkowników,
h) sporządzanie planów wydatków związanych z informatyczną obsługą Starostwa oraz rozwojem systemów łączności,
i) prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz usług informatycznych,
j) współpraca oraz nadzór nad podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi informatyczne na rzecz Starostwa,
k) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
   2) eksploatacji systemów informatycznych i sprzętu komputerowego, w tym m.in.:
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego,
b) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych i dedykowanych aplikacji,
c) współpraca z referatem organizacyjno-administracyjnym w sprawie ewidencji sprzętu komputerowego oraz licencji systemów informatycznych i oprogramowania komputerowego,
d) instalowanie i ewidencjonowanie oprogramowania komputerowego oraz kontrolowanie jego legalności,
e) współpraca z autorami eksploatowanych systemów informatycznych i oprogramowania komputerowego,
f) prowadzenie bieżącej konserwacji i wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego,
g) udzielanie pracownikom Starostwa fachowej pomocy dotyczącej eksploatacji systemów informatycznych i sprzętu komputerowego,
h) podejmowanie oraz koordynowanie działań mających na celu zapobieganie oraz usuwanie skutków awarii systemów informatycznych i sprzętu komputerowego;
   3) bezpieczeństwa i administracji systemów informatycznych (ASI), w tym m.in.:
a) administrowanie użytkownikami systemów informatycznych zgodnie z zasadami polityki bezpieczeństwa,
b) nadzór nad siecią teleinformatyczną i sprzętem komputerowym Starostwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych,
c) przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemów informatycznych,
d) archiwizowanie systemów informatycznych, aplikacji i baz danych,
e) sporządzanie okresowych raportów o bezpieczeństwie systemów informatycznych,
f) opracowywanie dokumentów zawierających szczególne wymagania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz ich modyfikacja w trakcie eksploatacji tych systemów;
   4) obsługi telefonicznej, w tym m.in.:
a) administrowanie centralami telefonii stacjonarnej Starostwa,
b) współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi telefonii stacjonarnej na rzecz Starostwa.
 5) Do zadań referatu należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami referatu.”.

   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Zduńskiej Woli. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane