W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

ZP.272.2.5.2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Przebudowa skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą wojewódzką we wsi Czechy, gmina Zduńska Wola
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP.272.2.5.2016
Zamawiający Powiat Zduńskowolski
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia dowolna wartość
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
rozstrzygnięcie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą wojewódzką we wsi Czechy, gmina Zduńska Wola”

dokonano wyboru oferty numer 2 jako najkorzystniejszej w przedmiotowym zamówieniu, złożonej przez:

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ”MARTOM” MARIUSZ RUBAJCZYK, ul. Osmolińska 8/12 lok. 56, 98-220 Zduńska Wola:

punktacja łączna- 100,00 pkt.

Uzasadnienie:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano po ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz ocenie oferty wg kryteriów: cena oraz okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.


ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Z PUNKTACJĄ

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punkty w kryterium: Cena waga 80%

Punkty w kryterium: Gwarancja waga 20%

Łączna ilość punktów

Uwagi

1

Bud – Trans Roboty Budowlano – Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170A, 98-200 Sieradz

70,30

20,00

90,30

-

2

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ”MARTOM” MARIUSZ RUBAJCZYK, ul. Osmolińska 8/12 lok. 56, 98-220 Zduńska Wola

80,00

20,00

100,00

-

3

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

„B.J. PABICH” S.C., ul. Spacerowa 72/64, 98-200 Zduńska Wola

-

-

-

Wykonawca wykluczony


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.powiatzdunskowolski.pl


Zduńska Wola: Przebudowa skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą wojewódzką we wsi Czechy, gmina Zduńska Wola
Numer ogłoszenia: 132494 - 2016; data zamieszczenia: 24.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski , ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel. 043 8232204, faks 043 8232204.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzdunskowolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą wojewódzką we wsi Czechy, gmina Zduńska Wola.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4931E we wsi Czechy z drogą wojewódzką (byłą drogą gminną i uprzednio krajową nr 12 (14)). Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska - Kacza - Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. Zakres zamówień uzupełniających obejmuje likwidacje kolizji z infrastrukturą techniczną i ogrodzeniami sąsiadujących nieruchomości. Wartość zamówień uzupełniających ustala się do 20% wartości brutto zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.30.00-9, 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 4 500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). Wadium może być wnoszone formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku wadium wnoszonym w pieniądzu, przelew prosimy kierować na konto depozytowe Powiatu Zduńskowolskiego: Bank PKO BP S.A. , nr rach.: 30 1020 3437 0000 1902 0018 2014 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji wadium w oryginale należy dołączyć do oferty. Wykonawca, który nie wniósł wadium w akceptowanej formie lub po wskazanym terminie zostanie wykluczony z postępowania. W przypadku wadium w formie pieniężnej jako datę wpływu wadium Zamawiający przyjmie datę uznania kwoty wadium na swoim rachunku bankowym

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych, o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, czyli przebudowy lub budowy drogi lokalnej lub wyższej kategorii, wraz wykonaniem jezdni asfaltowej, o wartości min. 150 000,00 zł brutto każde. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku poprzez zbadanie złożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych robót (zał. nr 3 do SIWZ) potwierdzonych dokumentami, o których mowa w rozdz. X pkt 1 ppkt 1 niniejszej SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje lub będzie dysponował na dzień podpisania umowy odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia. Zamawiający przyjmując prawdziwość oświadczenia, dokona pozytywnej oceny spełnienia tego warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien w swojej ofercie wykazać, iż będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub równoważne uprawniające do kierowania robotami drogowymi oraz osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci telekomunikacyjnej. Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymaganych uprawnień.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni pozytywnie spełnienie tego warunku, jeżeli:1) wykonawca wykaże, że dysponuje środkami pieniężnymi lub posiada zdolność kredytową w kwocie łącznej min. 100 000,00 zł. W przypadku wykonawcy dysponującego środkami pieniężnymi w walucie obcej winien on dokonać przeliczenia na PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku podania przez bank kwoty wyrażonej w cyfrach zamawiający przyjmie najniższą możliwą kwotę wynikającą z pokazanych cyfr; 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Okres gwarancji - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatzdunskowolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2016 godzina 13:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, pokój nr 8 (sekretariat Starosty Zduńskowolskiego).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 290 kB
SIWZ pdf, 7.33 MB

Powiadom znajomego