W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

FK.272.1.2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 900 000 zł
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy FK.272.1.2016
Zamawiający Powiat Zduńskowolski
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Niniejszym informujemy, iż w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 900 000 zł” jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 4 złożona przez:

BANK SPÓŁDZIELCZY TOWARZYSTWO OSZCZĘDNOŚCIOWO- POŻYCZKOWE
PA-CO-BANK,
UL. PUŁASKIEGO 8, 95-200 PABIANICE


W ramach przetargu wpłynęły następujące oferty, którym 3-osobowa komisja przetargowa przyznała niżej wymienione ilości punktów:


1. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Łodzi, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29-  6,95 pkt, z tego:


1) Cena ofertowa- 6,85 pkt,


2) Termin uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego (w pełnych dniach roboczych)- 0,1 pkt


2. Bank Polska Kasa Opieki S.A., Centrum Korporacyjne w Łodzi, 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 234- 6,33 pkt, z tego:


1) Cena ofertowa- 6,23 pkt,


2) Termin uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego (w pełnych dniach roboczych)- 0,1 pkt


3. Bank Spółdzielczy w Poddębicach, ul. Łódzka 33, 99-200 Poddębice- 8,13 pkt, z tego:


1) Cena ofertowa- 8,03 pkt,


2) Termin uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego (w pełnych dniach roboczych)- 0,1 pkt


4. Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo- Pożyczkowe PA-CO-BANK, ul. Pułaskiego 8, 95-200 Pabianice – 10,00 pkt, z tego:


1) Cena ofertowa- 9,9 pkt,


2) Termin uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego (w pełnych dniach roboczych)- 0,1 pkt .


Oferta przedłożona przez Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo- Pożyczkowe PA-CO-BANK, ul. Pułaskiego 8, 95-200 Pabianice została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert i spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
http://www.bip.powiatzdunskowolski.pl/


Zduńska Wola: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 900 000 zł Numer ogłoszenia: 57183 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
                              zawarcia umowy ramowej
                              ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski , ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel. 043 8232204, faks 043 8232204.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzdunskowolski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 900 000 zł.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 900 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rozchodów (2 444 424 zł) i częściowe sfinansowanie deficytu budżetu powiatu (1 455 576 zł) tj. na : 1) sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 1 455 576 zł, 2) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 444 424 zł. 2.1. Realizacja kredytu na kwotę 3 900 000 zł w okresie: od 08.07.2016 r. do 31.12.2025 r. 2.2. Wykorzystanie kredytu od 08.07.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. w transzach: lipiec 2016 r. - 2 087 058 zł, wrzesień 2016 r. - 1 327 574 zł, grudzień 2016 r. - 485 368 zł. 2.3. Uruchomienie przez wykonawcę każdej z transz kredytu, na podstawie dyspozycji złożonej przez Zamawiającego, nastąpi w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Termin wymieniony w pkt 2.2 jest planowanym terminem wykorzystania kredytu, przy czym uruchomienie kredytu (zgodnie z pkt 2.3) nastąpi po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2025.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą w kwocie 10 000 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 10.06.2016r. do godz. 13:00. W przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej, za czas wniesienia uznaje się czas uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Powiatu Zduńskowolskiego nr.: 30 1020 3437 0000 1902 0018 2014, a wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty. 4.Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Wykonawcy, którzy wnieśli wadium w pieniądzu otrzymują zwrot wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust. 4 ustawy Pzp.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca w przedłożonych dokumentach (np. koncesja, zezwolenie lub licencja), winien wykazać potwierdzenie profilu działania wykonawcy odpowiadający przedmiotowi zamówienia (usługi finansowe, w tym kredytowanie), tj. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe
(tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.) lub innych dokumentów wynikających z przepisów dotyczących działalności banku państwowego lub/i jego przekształcania w spółkę akcyjną lub też dokument równoważny w przypadku wykonawców - mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - których nie obejmują ww. przepisy - wystawiony w kraju siedziby wykonawcy.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ.
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 1 - Cena - 99
 2 - Termin uruchomienia transzty kredytu - 1
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w oparciu o art. 144 ustawy Pzp, w stosunku do treści oferty w następującym zakresie: 1) Terminów uruchomienia i wysokości transz kredytu. Zmiana terminarza uruchamiania kredytu nie może wykraczać poza okres jego ostatecznego wykorzystania, który określony został na dzień 31.12.2016 r. Wysokość transz kredytu nie może łącznie przekroczyć jego maksymalnej wielkości tj. 3 900 000 zł. 2) Terminarza spłat i wysokości rat kapitałowych kredytu. 3) Wysokości kredytu. Zmiana wysokości kredytu dotyczy wyłącznie jego zmniejszenia, natomiast jego maksymalną wielkość stanowi kwota 3 900 000 zł. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, jeśli będą one miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatzdunskowolski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul.Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2016 godzina 13:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul.Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola - sekretariat Starosty.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

SIWZ pdf, 6.46 MB

Powiadom znajomego