W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Stanowisko Informatyka Urzędu Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Piotr Hauptman, zam. Zduńska Wola
Uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydata spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko Informatyka Urzędu Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Miejsce pracy Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat - Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25
Status rozstrzygnięte

Starosta Zduńskowolski 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka urzędu 

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki:              Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25,  

2. Nazwa stanowiska:                       Informatyk urzędu 

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe;

4) minimum 4 letni staż pracy;

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

II. Wymagania dodatkowe 

1)       znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o samorządzie powiatowym, rozporządzenie w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego;

2)       doświadczenie zawodowe na stanowisku odpowiadającym zakresowi zadań na informatyka;

3)       znajomość zasad licencjonowanie produktów Microsoft;

4)       znajomość rozwiązań CMS;

5)       znajomość zagadnień wirtualizacji;

6)       bardzo dobra znajomość architektury komputerów klasy PC (umiejętność usuwania usterek sprzętowych, konfiguracja sprzętu);

7)       bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows;

8)       znajomość pakietów biurowych Microsoft Office, LibreOffice;

9)       podstawowa znajomość baz danych z rodziny MS SQL i Firebird ;

10)   dobra znajomość zagadnień związanych z administrowania sieci LAN;

11)   umiejętność pracy w zespole;

12)   komunikatywność;

13)   zaangażowanie;

14)   wysoka kultura osobista

15)   umiejętność logicznego myślenia;

16)   terminowość;

17)   umiejętność dobrej organizacji pracy.

4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:

1) administracja i utrzymanie infrastruktury IT;

2) administrowanie stronami internetowymi Urzędu, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, stałe ich  udoskonalanie;

3) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu; 

4) współpraca z poszczególnymi referatami i stanowiskami pracy w zakresie obsługi informatycznej;

5) realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnianiem funkcjonowania urzędu i obsługi interesantów;

6) instalacja i konfiguracja stacji roboczych oraz urządzeń peryferyjnych (system Windows) adekwatnie do potrzeb stanowisk pracy;

7) przyjmowania i obsługi zgłoszeń dotyczących awarii i usterek sprzętu komputerowego i oprogramowania;

8) rozbudowa stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych;

9) instalacja uaktualnionych wersji oprogramowania na poszczególnych stanowiskach roboczych w Urzędzie;

10) przestrzeganie przepisów i procedur opisanych w Polityce Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym;

11) inicjowanie i nadzór nad wdrażaniem nowych narzędzi, procedur organizacyjnych oraz sposobów zarządzania systemami informatycznymi, które mają doprowadzić do wzmocnienia bezpieczeństwa informatycznego;

12) rozwiązywanie problemów związanych z użytkowanymi systemami informatycznym;

13) realizacja zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji, aktualizacji programów;

14) rozwiązywanie incydentów i problemów związanych z siecią LAN;

15) wykonywanie kopii i przywracanie danych za pomocą dostępnych narzędzi; 

16) administrowanie systemami CMS;

17) wykonywanie zadań w zakresie cyberbezpieczeństwa

18) sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania;

19) prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych, licencji, certyfikacji;

20) wykonywanie podstawowego serwisu sprzętu komputerowego w Urzędzie;

21) nadzór nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa i użytkowania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania użytkowego;

22) bezpośrednie wspieranie użytkownika w Urzędzie w zakresie problemów związanych z eksploatacją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania użytkowego, poczty elektronicznej;

23) szkolenie osób w zakresie obsługi komputera oraz wdrażania nowych systemów informatycznych;

24) udział we wdrażaniu systemów informatycznych realizowanych przez firmy zewnętrzne;

25) uczestnictwo w prowadzonych przez Urząd projektach informatycznych;

26) pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych związanych                   z zagadnieniami informatycznymi; 

27) obsługa transmisji obrad Sesji Rady Powiatu;

28) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% .  

6. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny;

2)     dyplom ukończenia studiów wyższych;

3)     kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)

4)     dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)     kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;2

7)     oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);2

8)    oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;2

9)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia                              w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);2

10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym  stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy)2;

11) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego3 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczenia na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 druk  oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

3 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

a) termin składania dokumentów:   do 29.02.2024 roku do godziny 14.00

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko informatyka urzędu w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

1) Lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego                             w Zduńskiej Woli;

2) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe                   w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się  o pracę wynika z:

a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.),

b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530 ze zm.);

3) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4)  przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5) Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1  etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.

6) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2023 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 15.06.2023 roku                  w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym                                                                                                  w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, 15.02.2024 roku

 

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 739 kB
wyniki nabory pdf, 252 kB

Powiadom znajomego