W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Kierownik Referatu ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i bezpieczeństwa w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Pan Marek Derdak, zam. Zduńska Wola
Uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydata spełniły wszystkie wymogi. Kandydat zdobył wymaganą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazał się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Kierownik Referatu ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i bezpieczeństwa w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat
Status rozstrzygnięte

Starosta  Zduńskowolski
ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Referatu ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych
i bezpieczeństwa  w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego  
Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli


1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

2. Nazwa stanowiska: Kierownik Referatu

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) wykształcenie wyższe;

4) co najmniej 4 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii;

7) znajomość zagadnień i przepisów z zakresu ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o stanie klęski żywiołowej, o stanie wyjątkowym, o Obronie Ojczyzny, o ochronie informacji niejawnych, o pomocy obywatelom Ukrainy, o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego,  o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.


II. Wymagania dodatkowe

1) znajomość zasad bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych na szczeblu powiatowym;

2) komunikatywność, umiejętność samodzielnej i zespołowej pracy, sprawność działania i właściwego podejmowania decyzji, umiejętność pracy pod presją czasu;

3) umiejętność obsługi programów biurowych Word, Excel, Outlook;

4) odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, dyspozycyjność.


4. Zadania wykonywane na stanowisku:

- kierowanie w imieniu Starosty działalnością Referatu zgodnie z przepisami prawa,

- planowanie i koordynacja działań Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego, koordynacja działań krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, planowanie pracy, ćwiczeń, obsługa kancelaryjno - biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

- kierowanie Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym organizacja całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

- planowanie, koordynacja i kontrola zadań w zakresie obrony cywilnej,

- przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

- planowanie i koordynacja działań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym obsługa kancelaryjno-biurowa,

- przygotowywanie i koordynacja realizacji Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

- współpraca z powiatowymi służbami i strażami i innymi centrami zarządzania kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa ludności,

- opracowanie i aktualizacja planów ochrony przeciwpowodziowej i przygotowanie rozwiązań na wypadek zaistnienia zagrożeń życia, zdrowia oraz środowiska lub klęsk żywiołowych, prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego,

- zadania obronne Powiatu, w tym dotyczące sporządzania dokumentów planistycznych funkcjonowania Powiatu w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, przygotowań publicznej niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, przygotowywania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, organizacji akcji kurierskiej oraz współpracy z organami wojskowymi;

- uczestniczenie w sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu poświęconych sprawom bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, a także realizacja uchwał Rady Powiatu w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością,

- realizacja zadań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- udzielanie informacji publicznej w ramach powierzonego zakresu czynności,

- przygotowywanie projektów rozwiązań prawnych.


5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.  

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3) oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;2

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);2

8) oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;2

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);2

10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym  stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy)2;

11) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego3 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczenia na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 druk  oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

3 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

a) termin składania dokumentów:   do 18 kwietnia 2023 roku do godziny 12.00

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i bezpieczeństwa w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

1) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.),

b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530);

3) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4) z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5) Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.

6) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 96/2021 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 14.12.2021 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

Zduńska Wola, 6 kwietnia 2023 roku

Załączniki

Powiadom znajomego