W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Pani Anna Kaczmarek, Biały Ług
Uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą, maksymalną ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy na proponowanym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59
Miejsce pracy Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat
Status rozstrzygnięte

Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59


1. Nazwa i adres jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59  

2. Nazwa stanowiska: Dyrektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) nieposzlakowana opinia;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289, ze zm.),

6) wykształcenie wyższe magisterskie, na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w Środowiskowych Domach Samopomocy;

7) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej, o którym mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, ze zm.);

8) posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art.   122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268,   ze zm.);

9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku – Dyrektora,

10) co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

11) znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, finansów publicznych, rachunkowości, ustawy o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, kpa, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, prawo zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych.


II. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;

2) odporność na stres, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, kreatywność;

3) umiejętność samodzielnego organizowania pracy i terminowego wykonywania zadań;

4) znajomość uwarunkowań prawno-budżetowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego;

5) znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, programu MS Office;

6) znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania zadań, m.in.: z zakresu ustawy o pomocy społecznej, finansów publicznych, rachunkowości, ustawy o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, kpa, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, prawo zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych.III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do kompetencji dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli należy w szczególności:

1) kierowanie Środowiskowym Domem Samopomocy w Zduńskiej Woli, w tym organizowanie i nadzorowanie pracy w ŚDS;

2) współpraca ze środowiskiem lokalnym;

3) współpraca z rodzinami i opiekunami  uczestników, osobami pozostającymi w bliskiej relacji z uczestnikami;

4) przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań statutowych ŚDS;

5) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność placówki;

6) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w ŚDS;

7) współpraca z Wojewodą Łódzkim, Wydziałem Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego, placówkami opieki zdrowotnej i innymi w zależności od potrzeb w zakresie realizowanych zadań;

8) dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego standardu świadczonych usług w ŚDS w Zduńskiej Woli,

9) pozyskiwanie oraz utrzymywanie wymaganego stanu uczestników zajęć ŚDS;

10) opracowywanie wymaganych przepisami prawa dokumentów dotyczących funkcjonowania ŚDS oraz sporządzanie sprawozdań;

11) zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym oraz pracownikom;

12) administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu ŚDS oraz ponoszenie odpowiedzialności za to mienie;

13) nadzór, kontrola i wykonywanie kontroli zarządczej w jednostce;


IV. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, tj. w  wrzesień 2022 r.  – nie dotyczy ŚDS – zatrudnienie poniżej 25 etatów. 


V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie1;

3) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (poświadczone za   zgodność z oryginałem przez kandydata na każdej ze stron);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz staż zawodowy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na każdej ze stron),  

5) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata:

a) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,  

d) o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

e) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na kierowniczym stanowisku — dyrektora,  

f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli z siedzibą przy ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, moich danych osobowych w postaci: numeru telefonu, adresu e-mail, zawartych w kwestionariuszu osobowym dla kandydata, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Dyrektora ŚDS w Zduńskiej Woli, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

6) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu art. 122 ustawy o pomocy społecznej (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na każdej ze stron),

7) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego2 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczenia na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

1. termin składania dokumentów: do 24 października 2022 roku do godziny 15.30

2. miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 

3. Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59 ”.

W przypadku nadania przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, uznaje się, że termin składania dokumentów został zachowany, jeżeli przesyłka wpłynie do siedziby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli do dnia 24 października 2022 r. do godziny 15.30.

4. Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

VII. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Dodatkowe informacje:

1) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Informacja o terminie indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego oraz przekazana poszczególnym kandydatom w formie telefonicznej lub elektronicznej.

2) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.),

b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530 ze zm.);

3) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4) z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5) Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1  etatu.

6) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr  101/2021 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 22.12.2021 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników, zastępców kierowników jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego. Zduńska Wola, 11 października 2022 r.

Załączniki

Oświadczenie docx, 21 kB
Wyniki naboru pdf, 362 kB

Powiadom znajomego