W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Pani Magdalena Sobczyk-Wierzbicka, zam. Łask
Uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą, maksymalną ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy na proponowanym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
Miejsce pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat
Status rozstrzygnięte

Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola

2. Nazwa stanowiska:        Dyrektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I. Wymagania niezbędne:

1)       obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)       nieposzlakowana opinia;

4)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)        brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa                                     w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289, ze zm.), 

6)       wykształcenie wyższe, pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

7)       co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej, o którym mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. Poz. 2268, ze zm.);

8)       posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art.  122 ustawy                                         z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. Poz. 2268,  ze zm.);

9)       zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku - Dyrektora,

10)   znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, finansów publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy,   o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1)       Doświadczenie zawodowe na urzędniczym stanowisku kierowniczym – co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym;

2)       doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i w realizacji projektów  dofinansowywanych z funduszy zewnętrznych (krajowych, UE);

3)       umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi; 

4)       odporność na stres, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, kreatywność; 

5)       umiejętność samodzielnego organizowania pracy i terminowego wykonywania zadań;

6)       znajomość uwarunkowań prawno-budżetowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego;

7)       znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, programu MS Office;

8)       znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania zadań, m.in.:

a)       Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej  podstawie,

b)       Ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

c)       Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

d)       Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

e)       Kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych wydanych na jego podstawie,

f)        Ustawy o samorządzie powiatowym,

g)       Ustawy o finansach publicznych,

h)       Kodeksu pracy,

i)         Ustawy o pracownikach samorządowych,

j)         Ustawy o ochronie danych osobowych,

k)       rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1),

l)         innych przepisów prawa, regulujących działalność jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz samorządowych jednostek budżetowych; statutu oraz regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

 

III.                 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

Do kompetencji dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli należy w szczególności:

1)       realizacja zadań przypisanych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,  o których mowa w regulaminie organizacyjnym jednostki obejmujących m.in. zadania z zakresu pomocy społecznej, zadania z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych,

2)        kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,

3)       wykonywanie uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty,

4)       opracowywanie i terminowe przedkładanie dla potrzeb Starosty, Zarządu i Rady  sprawozdań, informacji i innych materiałów,

5)       realizowanie zadań w zakresie pomocy społecznej wynikających z powiatowej strategii rozwiazywania problemów społecznych, 

6)       wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników PCPR, 

7)       ustalanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracownikom PCPR,

8)       dokonywanie okresowych ocen pracowników PCPR,

9)       kierowanie pracowników na szkolenia i inne formy podnoszenia ich wiedzy i kwalifikacji, 

10)   wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na  podstawie                                       i w granicach udzielonego przez Starostę upoważnienia,

11)   wydawanie wewnętrznych zarządzeń związanych z działalnością PCPR,

12)   realizowanie planu finansowego PCPR,

13)   sprawowanie kontroli zarządczej PCPR, 

14)   nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań powierzonych jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu zduńskowolskiego,

15)   rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi,

16)   dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w rodzinnej                                                       i instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

17)   wnioskowanie do Starosty o upoważnienie pracowników Centrum do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i  pieczy zastępczej należących do zadań Powiatu.

 

V. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów                                           o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, tj. w  czerwcu 2022 r.  – nie dotyczy PCPR – zatrudnienie poniżej 25 etatów.

VI. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny;

2)       oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie1;

3)       kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (poświadczone za  zgodność z oryginałem przez kandydata na każdej ze stron);

4)       kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz staż zawodowy, w tym staż na stanowisku kierowniczym (poświadczone za  zgodność z oryginałem przez kandydata na każdej ze stron), 

5)       własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata:

a)       o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

b)       o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)       o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

d)       o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

e)       o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na kierowniczym stanowisku — dyrektora, 

f)        o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli z siedzibą przy ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, moich danych osobowych w postaci: numeru telefonu, adresu e-mail, zawartych w kwestionariuszu osobowym dla kandydata, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

6)       kopie dokumentów potwierdzających posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu art. 122 ustawy o pomocy społecznej (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na każdej ze stron),

7)       kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego2 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczenia na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

1. termin składania dokumentów: do 19 lipca 2022 roku do godziny 15.30.

2. miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 

3. Dokumenty należy złożyć osobiście wrzucając ofertę do urny znajdującej się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli”. W przypadku nadania przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, uznaje się, że termin składania dokumentów został zachowany, jeżeli przesyłka wpłynie do siedziby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli do dnia 19 lipca 2022 r. do godziny 15.30.

4. Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

VIII. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Dodatkowe informacje:

1)       lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Informacja o terminie indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego oraz przekazana poszczególnym kandydatom w formie telefonicznej lub elektronicznej.

2)       Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

a)       ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),

b)       ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530 ze zm.);

3)       osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4)       z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych                       w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5)       Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1  etatu.

6)       wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr  101/2021 Starosty Zduńskowolskiego                                               z dnia 22.12.2021 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników, zastępców kierowników jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego.

Załączniki

ogłoszenie docx, 44 kB
Wyniki naboru pdf, 309 kB

Powiadom znajomego