W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu - Referat Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Maciej Szulc, zam. Zduńska Wola
Uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydata spełniły wszystkie wymogi. Kandydat zdobył wymaganą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazał się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu - Referat Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 4a
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat
Status rozstrzygnięte

Starosta Zduńskowolski 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora 
Wydział Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu - Referat Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25

2. Nazwa stanowiska:        inspektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe;

4) minimum 3 letni staż pracy;

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 
II. Wymagania dodatkowe 

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o sporcie, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawie o prawie prasowym, kodeksu postępowania administracyjnego; regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2) wykształcenie wyższe o kierunkach humanistycznych;

3) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej;

4) ukończone dodatkowe studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu obejmującego nauki społeczne;

5) posiadanie udokumentowanego doświadczenia w zakresie przygotowywania materiałów informacyjnych, publikacji i prezentacji;

6) umiejętność redagowania tekstów, w tym komunikatów prasowych oraz artykułów informacyjnych na strony internetowe, portale społecznościowe i aplikacje;

7) umiejętność kompozycji pism okolicznościowych, korespondencji użytkowej i urzędowej;

8) umiejętność tworzenia oprawy wizualnej m.in. plakatów, infografik;

9) biegła obsługa oprogramowania MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, znajomość środowiska Windows, znajomość narzędzi umożliwiających tworzenie projektów graficznych, znajomość systemów zarządzania treścią (CMS);

10) umiejętność organizowania uroczystości państwowych oraz imprez masowych, w tym zdolność koordynacji przebiegu wydarzenia zgodnie z planem/scenariuszem;

11) umiejętność gromadzenia, opracowywania i archiwizacji dokumentacji multimedialnej;

12) biegła znajomość co najmniej dwóch języków obcych i posiadanie wiedzy o danym kręgu kulturowo-językowym;

13) znajomość historii, kultury oraz geografii Powiatu Zduńskowolskiego i wiedza o bieżących wydarzeniach;

14) posiadanie wiedzy z zakresu sztuki i sportu (mile widziane: ukończona szkoła muzyczna lub plastyczna lub mistrzostwa sportowego);

15) rzetelność, sumienność i inicjatywa w pracy;

16) umiejętność obsługi interesantów – klientów wewnętrznych i zewnętrznych;

17) umiejętność pracy pod presją czasu;

18) dyspozycyjność.

 
4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:

W zakresie promocji:

1) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie;

2) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą;

3) gromadzenie, opracowywanie i archiwizacja dokumentacji multimedialnej w postaci wycinków prasowych, fotografii i zdjęć w formie cyfrowej;

4) obsługa Urzędów i organów Powiatu w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych; 

5) współpraca z mediami, promowanie i utrzymywanie kontaktów poprzez elektroniczne środki masowego przekazu, wykonywanie prac administracyjno-biurowych, sporządzanie analiz  i sprawozdań z zakresu działalności Wydziału i Referatu;

6) organizowanie na terenie Powiatu obchodów świąt państwowych;

7) organizowanie imprez promocyjnych Powiatu;

8) dokumentowanie fotograficzne w formie cyfrowej spotkań, imprez wydarzeń o charakterze kulturalnym, społecznym, gospodarczym;

9) dystrybucja materiałów promocyjnych instytucji podczas wydarzeń naukowych, których jest gościem lub organizatorem Powiat;

10) prowadzenie, archiwizacja, nadzór merytoryczny nad stroną internetową Powiatu i profilem Powiatu w mediach społecznościowych.

 

W zakresie kultury:

1) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i placówkami kultury w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury w Powiecie;

2) ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;

3) współdziałanie w organizowaniu świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych;

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi;

5) współudział w promocji Powiatu w dziedzinie kultury;

6) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;

7) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej oraz prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury;

8) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem lub odmową przyznania dotacji na zabytki;

 

W zakresie sportu i turystyki:

1) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki;

2) prowadzenie ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, w tym uczniowskich klubów sportowych;

3) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, w tym uczniowskich klubów sportowych;

4) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem lub odmową przyznania stypendiów i nagród sportowych;

5) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:

a) popularyzacja walorów turystycznych i rekreacyjnych, poprzez zadania zlecane  stowarzyszeniom na organizację zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,

b) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć  rekreacyjnych w formie zadań zleconych stowarzyszeniom,

c) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i utrzymywaniem bazy sportowo – rekreacyjnej,

d) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem i utrzymaniem bazy sportowo-rekreacyjnej,

e) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami działającymi na rzecz kultury fizycznej sportu i turystyki,

f) załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych,

6) obsługa powstałego w wyniku realizacji projektu pn. „Aktywna Dolina Rzeki Warty” punktu informacyjnego i prowadzenia działalności promocyjno-informacyjnej w tym aktualizacji strony internetowej i aplikacji mobilnej.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% .  

6. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny;

2)    kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3)    oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)

4)    dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)    kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;2

7)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);2

8)    oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;2

9)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);2

10) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).3

1 druk oświadczenia na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 druk  oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

3 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

a) termin składania dokumentów:   do 20 czerwca 2022 roku do godziny 15.30

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 

Dokumenty należy złożyć osobiście wrzucając ofertę do urny znajdującej się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu - Referat Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

1)       lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2)       Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

a)       ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),

b)       ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.);

3)       Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4)       z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5)       Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1  etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.

6)       wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 96/2021 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 14.12.2021 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, 7 czerwca 2022 roku

Załączniki

Oświadczenie docx, 19 kB
Oświadczenie docx, 22 kB

Powiadom znajomego