W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Inspektor w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Katarzyna Wojtczak, zam. Zapolice
Uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat
Status rozstrzygnięte

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora 

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki:                Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli, 

ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

2. Nazwa stanowiska:                          inspektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

 

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe;

4) minimum 3 letni staż pracy;

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

II. Wymagania dodatkowe

1) Znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, karta nauczyciela, o finansowaniu zadań oświatowych, prawo oświatowe, o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej, o pracownikach samorządowych;

2) Znajomość programów komputerowych m.in.: Microsoft Word i Excel, PowerPoint, Edytor aktów Prawnych XML Legislator;

3) Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji samorządowej;

4) Orientacja w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwizowania dokumentów;

5) Umiejętność: planowania i organizowania pracy, stosowania odpowiednich przepisów, redagowania pism, komunikatywność, pracy w zespole;

6) Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji  samorządowej oraz funkcjonowania systemu oświaty.

 

4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

1) Prowadzenie bieżącej analizy poziomu wydatków budżetowych w porównaniu z planem w zakresie szkół                      i placówek oświatowych;

2) Weryfikowanie wniosków dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie zmian w planach budżetowych;

3) Przygotowywanie pism do Wydziału Finansowo – Księgowego dotyczących zmian planów finansowych szkół       i placówek oświatowych;

4) Prowadzenie spraw związanych z dotowaniem szkół i placówek niepublicznych, w tym z prawidłowością                           i terminowością naliczania i przekazywania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych uprawnionych do otrzymania dotacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) Przygotowywanie rocznego sprawozdania z przekazanych i rozliczonych dotacji;

6) Przeprowadzanie kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych zgodnie z ustawą                      o finansowaniu zadań oświatowych, w tym opracowywanie planu kontroli na każdy rok budżetowy;

7) Analiza poprawności tworzenia arkuszy organizacyjnych i zmian pod kątem zgodności z przepisami prawa;

8) Obsługa programów komputerowych w Wydziale Edukacji – Sigma VULCAN (arkusz organizacyjny, Art.30KN), SIO;

9) Weryfikowanie środków finansowych przyznawanych w ramach subwencji oświatowej;

10) Przeprowadzanie procedury dotyczącej złożenia wniosku i zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z kryteriami podziału rezerwy;

11)   Opracowanie rozliczenia subwencji oświatowej,

12) Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym: weryfikacji wniosków złożonych przez szkoły i placówki oświatowe, opracowanie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

13) Weryfikowanie zapotrzebowań na środki finansowe szkół i placówek oświatowych;

14) Opracowywanie uchwał zarządu powiatu i rady powiatu w zakresie działalności szkół i placówek oświatowych;

15) Realizacja obowiązków organu prowadzącego w zakresie zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej,

16) Sporządzanie i analiza sprawozdań wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli;

17) Składanie wniosków o dotacje z budżetu państwa w zakresie zadań oświatowych, monitorowanie ich realizacji oraz rozliczanie;

18) Współdziałanie z poszczególnymi stanowiskami pracy w ramach wykonywania zadań uzupełniających;

19) Prowadzenie innych spraw związanych z realizacją należących do właściwości powiatu lub starosty zadań                        z zakresu edukacji publicznej określonych w ustawach lub aktach normatywnych wydanych przez organy powiatu zduńskowolskiego lub Starostę Zduńskowolskiego;

20) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Naczelnika Wydziału Edukacji.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% .  

6. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny;

2)    kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3)    oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)

4)    dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)    kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni                     z praw publicznych;1

7)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);1

8)    oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;1

9)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);1

10)     kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego2 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

a) termin składania dokumentów:   do 19 marca 2021 roku do godziny 15.30.

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 

Dokumenty należy złożyć osobiście wrzucając ofertę do urny znajdującej się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego                                       w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

1)       lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2)       Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

a)       ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),

b)       ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.);

3)       Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4)       z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych                       w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5)       Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1  etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.

6)       wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 48a/2018 Starosty Zduńskowolskiego                                               z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, 5 marca 2021 roku

Załączniki

Oświadczenie docx, 22 kB
Wyniki naboru pdf, 235 kB

Powiadom znajomego