W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Ośrodki szkolenia kierowców

Pracownicy:

Marlena Janiak – inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Telefon: 43 824 42 29
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój nr 1A;

Zadania:

Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz instruktorów i wykładowców.

            

Wymagane dokumenty:

1. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców:

- wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

- oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.   

 

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP;

2) w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

4) posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy;

5) gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami;

6) zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem. 

         

2. Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy:

- wniosek o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy;

- 1 fotografia o wymiarach 4,5 x 3,5 cm;

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

- prawo jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres min. 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem;

- zaświadczenie o niekaralności potwierdzające, iż osoba nie była karana wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym (oryginał);

- zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;

- zaświadczenie o zdaniu egzaminu weryfikacyjnego przed komisją powołaną przez wojewodę.

           

Opłaty:

Opłaty wnosi się na podane niżej konto bankowe lub na miejscu - za pomocą karty płatniczej.

Nr konta:

STAROSTWO POWIATOWE
PKO BANK POLSKI S.A. O/ZDUŃSKA WOLA
UL. ŁASKA 46
19 1020 3437 0000 1402 0064 2819


1) Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców:

wpis - 500 zł

2) Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy:

wpis - 50 zł

         

Termin załatwienia sprawy

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie lub w ciągu 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

            

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Zduńskowolskiego w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

            

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)

2) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.)

3) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.)

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885 z późn. zm.)

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200 z późn. zm.)

6) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane