W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 
98-220 Zduńska Wola 
ul. Żeromskiego 3A , 
Tel. + 48 43 824-89-99 
Godziny Pracy Powiatowego Zespołu: 
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
przyjmowanie wniosków w godzinach – 7.30 –15.00
 
Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Marlena Wójtowicz
Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – Małgorzata Grzanka
 

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz.44), 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 , poz.857), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U.2002. 17.162).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047).

 
Zadania Powiatowego Zespołu: 
  1. Realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących orzekania o niepełnosprawności (w przypadku osób poniżej 16 roku życia) i stopniu niepełnosprawności – dla osób powyżej 16 roku życia.
  2. Przyjmowanie wniosków i wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym.
  3. Sporządzanie informacji zbiorczej o realizacji zadań powiatowego zespołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego informacja dotyczy w formie tabelarycznej i przesłanie jej do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi oraz drogą elektroniczną poprzez Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
  4. Współpraca z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności. Powiatowy Zespół wydaje orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia.
  5. Przyjmowanie i wydawanie wniosków w celu uzyskania karty parkingowej na podstawie zapisu w pkt.9 wskazań wydanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności-spełnia.
 
Celem działania Zespołu jest:
- wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności i na ich podstawie, na wniosek strony (po złożeniu stosownego wniosku)-wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub karty parkingowej.
  
Wymagane dokumenty oraz procedura postępowania
Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej (między innymi: historię choroby, wyniki badań, wypisy szpitalne) oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Po wpisaniu wpływających wniosków w rejestr, osoba oczekuje na wyznaczenie terminu posiedzenia składu orzekającego przez przewodniczącego zespołu. O powyższym terminie wnioskodawca jest informowany ustnie, telefonicznie, pocztą e-mail lub w formie pisemnej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
W przypadku nieusprawiedliwienia nieobecności w terminie 14 dni od daty wyznaczonego terminu komisji, skład orzekający pozostawia sprawę beż rozpatrzenia. Natomiast w przypadku usprawiedliwienia nieobecności zostaje ponownie wyznaczony termin rozpatrzenia sprawy. 
W zależności od nasilenia schorzenia przewodniczący składu orzekającego ustala określony stopień niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia: 
- stopień znaczny (osoba jest niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymaga w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji), 
- stopień umiarkowany (osoba posiada naruszoną sprawność organizmu, jest niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymaga czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych), 
- stopień lekki (osoba posiada naruszoną sprawność organizmu, powodując w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykonuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną lub mająca ograniczenia w spełnianiu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne). 
W przypadku orzeczeń wydawanych dla dzieci nie występuje ustalenie stopnia niepełnosprawności, lecz zaliczenie bądź nie zaliczenie do osób niepełnosprawnych i wydaje się je głównie dla celów zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.
 
Tryb odwoławczy
Od wydanego orzeczenia przysługuje możliwość odwołania w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Łodzi za pośrednictwem Powiatowego Zespołu.
 
Ulgi i uprawnienia

Na podstawie orzeczeń wydawanych przez Zespół osoby niepełnosprawne mogą korzystać między innymi z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli) czy uzyskania ulg z tytułu zakupu niezbędnych leków (odpis leków od podatku-Urząd Skarbowy). 

Powiatowy Zespół wydaje również wnioski mające na celu uzyskanie legitymacji, dokumentującej niepełnoprawność na podstawie ważnego, prawomocnego ostatniego orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub o stopniu niepełnosprawności.

W celu uzyskania legitymacji należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, kserokopię orzeczenia oraz jedno aktualne zdjęcie.

Wydanie legitymacji jest bezpłatne.
Wydanie duplikatu legitymacji wynosi 15,00 zł.

 
Druki do pobrania:
- wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia
- wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia
 - wniosek o wydanie legitymacji
- wniosek o wydanie karty parkingowe
- Kwestionariusz oceny sytuacji socjalno-społecznej
- Obowiązek informacyjny
- Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
 
Kwestionariusz oceny sytuacji socjalno-społecznej załącza się do wniosku o wydanie orzeczenia o stopnia niepełnosprawności w przypadku osób leżących.


Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania-składa się w celu skrócenia czasu 14 dni uprawomocnienia się otrzymanego orzeczenia. W dniu jego złożenia orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne.

-Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności wydaje się w tylko w przypadku osób, które w okresie: 27.06.2018 r. – 23.10.2018 r. otrzymały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bez ujawnienia symbolu przyczyny niepełnosprawności określonym kod 02-P.
- Wniosek o wydanie karty parkingowe - należy pobrać tylko w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z zapisem w pkt.9 wskazań – spełnia.
Opłata z tytułu uzyskania karty parkingowej wynosi 21,00 zł i należy przekazać ją na następujący numer rachunku bankowego:
           
POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI
98-220 Zduńska Wola
ul. Złotnickiego 25
PKO BP S.A. O/ZDUŃSKA WOLA
22 1020 3437 0000 1502 0018 1966

Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty załącza się do wniosku o wydanie karty parkingowej.
Wniosek obowiązuje do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2.Załącznik "oświadczenie o miejscu stałego pobytu" -  Wypełnia się w przypadku posiadania nowego dowodu osobistego nie zawierającego zapisu miejsca stałego zameldowania lub w przypadku, gdy osoba przebywa na terenie powiatu zduńskowolskiego tymczasowo.

Załączniki

Powiadom znajomego