W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Wydział Finansowo-Księgowy

Zadania Wydziału Finansowo – Księgowego

Wydział Finansowo – Księgowy prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu Powiatu Zduńskowolskiego, zapewnia obsługę finansowo-księgową budżetu i Starostwa, w tym zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz innych jednostek wg. decyzji Zarządu np. środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Zarządu Dróg, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania finansowe, budżetowe oraz sprawozdania z zakresu pomocy publicznej i środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Realizowanie polityki pieniężnej Powiatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w zakresie:
  a. Organizowania, sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
  - właściwy przebieg operacji gospodarczych,
  - sporządzanie kalkulacji wyników kosztów wykonanych oraz sprawozdawczości finansowej.
  b. Organizowania bieżącego i prawidłowego prowadzenia księgowości Starostwa ( jednostki budżetowej), w tym zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, budżetu Powiatu oraz innych jednostek wg. decyzji Zarządu.
  c. Sporządzanie sprawozdawczości i informacji finansowej dla organów nadzoru oraz Rady i Zarządu,
  d. Nadzorowanie całokształtu pracy z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa oraz powiatowe jednostki organizacyjne.
 2. Prowadzenie gospodarki finansowej Powiatu, zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające w szczególności na:
  a. Współdziałaniu z bankami w celu pozyskiwania kredytów, lokowania wolnych środków budżetowych oraz emisji obligacji,
  b. Wykonaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonania budżetu oraz gospodarki środkami pieniężnymi funduszy i innych będących w administracji Powiatu,
  c. Zapewnieniu prawidłowiej realizacji kontroli wewnętrznej w zakresie kontroli uprzedniej i bieżącej, polegającej na ocenie zgodności z prawem oraz celowości projektów umów oraz porozumień mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem zapisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych, a także uprzedniej, bieżącej i następczej kontroli funkcjonalnej w zakresie wykonywania planów finansowych Starostwa oraz formalno rachunkowej roli dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,
  d. Opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez powiat, dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 3. Wykonywanie całokształtu prac związanych z opracowywaniem budżetu Powiatu i jego zmianami;
 4. Wykonywanie zbiorczych i bieżących sprawozdań z wykonywania budżetu oraz ich analiza;
 5. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiat
 6. Współdziałanie z wydziałami merytorycznymi i nadzór nad działaniami windykacyjnymi należności Starostwa, Skarbu Państwa oraz budżetu Powiatu;
 7. Prowadzenie dokumentacji płacowej i dokumentacji związanej z systemem ubezpieczeń społecznych oraz pracowników Starostwa oraz innych jednostek wg. wskazań Zarządu np. Powiatowego Zarządu Dróg, a także prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat diet dla radnych;
 8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z organami skarbowymi oraz współdziałanie z bankami;
 9. Prowadzenie obsługi finansowej realizowanych inwestycji;
 10. Przygotowanie i rozliczanie przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z wyceną aktywów i pasywów Starostwa, budżetu Powiatu i pozostałych jednostek, dla których sprawowana jest przez Wydział obsługa finansowo – księgowa.


Zakresy obowiązków pracowników Wydziału Finansowo - Księgowego
 

Beata Barton –Skarbnik Powiatu Zduńskowolskiego realizujący zadania Głównego księgowego Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli
Pokój 3 A
Tel. 43 824 42 15
mail: skarbnik@powiatzdunskowolski.pl/ b.barton@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:

 1. Prowadzenie rachunkowości Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych a w szczególności:
    - opracowywanie projektu budżetu powiatu,
    - dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian,
    - sporządzanie okresowych analiz i nadzór nad sporządzaniem zbiorczych sprawozdań    z wykonania budżetu,
    - nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne powiatu,
    - przeprowadzanie kontroli finansowych: wstępnej i bieżącej, współpraca przy kontroli następczej,
    - organizowanie obiegu dokumentów finansowych w Starostwie,
    - nadzorowanie prowadzenia ewidencji majątku powiatu,
    - wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczegółowych,
    - nadzorowanie pracy Wydziału Finansowo- Księgowego.
 5. Opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Marta Galert -  Kierownik referatu ds. finansowo – księgowych
Główny księgowy Starostwa Powiatowego
Pokój 3 B
Tel. 43 824 42 36
mail: m.galert@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:

 1. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rachunkowości Starostwa Powiatowego  zgodnym z obowiązującymi przepisami.
 2. Nadzór nad prawidłową realizacją budżetu powiatu.
 3. Nadzór nad sprawozdawczością z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu powiatu, Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg.
 4. Okresowa kontrola ewidencji i instrukcji druków ścisłego zarachowania.
 5. Dekretowanie bezgotówkowych dowodów księgowych zewnętrznych  otrzymanych przy wyciągach bankowych dla potrzeb ewidencji budżetu i jednostki oraz sprawdzanie pod względem formalno- rachunkowym stanu gotówki figurującej na wyciągu bankowym jednostki i budżetu.
 6. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno -rachunkowym.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także windykacja należności Starostwa, Powiatowego Zarządu Dróg, Skarbu Państwa – za wyjątkiem należności Skarbu Państwa wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami w oparciu o obowiązujące podstawy prawne.
 8. Sprawdzanie pod względem rachunkowym prawidłowości sporządzanych raportów kasowych oraz dekretacji dokumentów kasowych.
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg.
 10. Opracowywanie przepisów wewnętrznych (instrukcje, zarządzenia).
 11. Weryfikacja i uzgodnienie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.
 12. Przyjmowanie faktur i dyspozycji wpływających do Wydziału.

Agnieszka Borkowska – Inspektor
Pokój 3 B 
Tel. 43 824 42 37
mail: a.borkowska@powiatzdunskowolski.pl/ skarbnik@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:

 1. Sporządzanie kwartalnych i rocznych  zbiorczych sprawozdań budżetowych Rb-27ZZ i Rb-ZN na podstawie sprawozdań złożonych przez podległe jednostki z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.
 2. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych na podstawie sprawozdań złożonych przez podległe jednostki z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.
 3. Sporządzanie kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną w zakresie operacji finansowych na podstawie sprawozdań złożonych przez podległe jednostki z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.
 4. Sporządzanie i przekazywanie danych wynikających z uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu przez System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ i e-Nadzór.
 5. Sporządzanie uchwał Rady Powiatu w programie Microsoft Word  i w Edytorze Aktów Prawnych XML Legislator.
 6. Opracowywanie i aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
 7. Aktualizacja z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Starostwa Powiatowego pod kątem zmian w budżecie oraz informowanie podległych jednostek organizacyjnych i wydziałów merytorycznych o zaistniałych zmianach.
 8. Analiza realizacji planów finansowych domów pomocy społecznej na podstawie przedkładanych sprawozdań budżetowych jednostkowych.
 9. Sporządzanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu na podstawie sprawozdań jednostkowych, zbiorczych oraz informacji przedstawionych przez wydziały merytoryczne oraz jednostki organizacyjne, jak również ich przedstawienie Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.
 10. Opracowywanie projektu budżetu powiatu na podstawie złożonych i przyjętych przez Zarząd Powiatu projektów planów jednostkowych i przedstawienie go Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.
 11. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP – na podstawie przedkładanych sprawozdań jednostkowych z jednostek organizacyjnych oraz wydziałów merytorycznych (również korekt w zakresie wszystkich przedłożonych sprawozdań w tym zakresie).
 12. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie  i rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy na podstawie przedkładanych sprawozdań jednostkowych przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne.
 13. Sporządzanie i przekazywanie łącznych sprawozdań finansowych (w tym również bilansu skonsolidowanego).

Anna Kurzawa – Inspektor
Pokój 3 B
Tel. 43 824 42 37
mail: vat@powiatzdunskowolski.pl / a.kurzawa@powiatzdunskowolski.pl/ skarbnik@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:

 1. Sporządzanie kwartalnych i rocznych informacji wynikających z ustawy o finansach publicznych- do publikacji.
 2. Sporządzanie rocznych informacji wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz przyjętych uchwał Rady Powiatu (w tym sprawozdanie w zakresie udzielenia ulg w spłacie należności).
 3. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań w zakresie zaległości w regulowaniu należności należnych powiatowi (rocznie).
 4. Sporządzanie i przekazywanie informacji i sprawozdań dotyczących środków z Funduszu COVID i Funduszu Pomocy. 
 5. Sporządzanie kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych Rb-50 na podstawie sprawozdań złożonych przez podległe jednostki z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.
 6. Sporządzanie uchwał Zarządu Powiatu w programie Microsoft Word i w Edytorze Aktów Prawnych XML Legislator.
 7. Sporządzanie i przekazywanie danych wynikających z uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu przez System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ i e-Nadzór.
 8. Prace związane z przygotowaniem i opracowaniem procedur związanych z emisją obligacji, współpracą z bankami/innymi instytucjami finansowymi w zakresie podpisania umowy i wykonywania jej postanowień.
 9. Prace związane z przygotowaniem i realizacją przetargów na bankową i kredytową obsługę budżetu powiatu, współpracą z bankami/innymi instytucjami finansowymi w zakresie podpisania umowy i wykonywania jej postanowień.
 10. Sporządzanie i przekazywanie łącznych sprawozdań finansowych (w tym również bilansu skonsolidowanego).
 11. Sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT 7 Powiatu Zduńskowolskiego oraz korekt z tym związanych.
 12. Prowadzeniu dokumentacji dotyczącej podatku VAT Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg (rejestr sprzedaży, rejestr zakupu, miesięczna deklaracja rozliczeniowa, ustalanie prewskaźnika).
 13. Realizacja obowiązków wynikających z raportowania schematów podatkowych, o których mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy- Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
 14. Przygotowywanie wystąpień do Ministerstwa Finansów w zakresie wydania interpretacji indywidualnych dla Powiatu.
 15. Obsługa spłat rat i odsetek od kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego.
 16. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego oraz jej przedstawienie Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.
 17. Opracowywanie projektu budżetu powiatu na podstawie złożonych i przyjętych przez Zarząd Powiatu projektów planów jednostkowych i przedstawienie go Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

Martyna Koper – p.o. Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego 
Pokój 3 C
Tel. 43 824 42 34
mail: m.koper@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:

 1. Prowadzenie kont bilansowych i pozabilansowych  budżetu powiatu.
 2. Dekretowanie dokumentów księgowych otrzymanych z wyciągiem bankowym dla potrzeb ewidencji budżetu powiatu.
 3. Bieżące dokonywanie zapisów na kartach analitycznych budżetu powiatu.
 4. Bieżące przeprowadzanie analizy zapisów na kartach analitycznych.
 5. Analiza i realizacja dyspozycji przekazania środków finansowych podległym jednostkom.
 6. Prowadzenie rejestru przyjętych dyspozycji przelewu środków pieniężnych.
 7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 8. Sprawdzanie sprawozdań okresowych od podległych jednostek pod względem formalno-rachunkowym.
 9. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej budżetu powiatu.
 10. Wprowadzanie planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu w systemie SIGID.
 11. Obsługa finansowo – księgowa Powiatowego Zarządu Dróg (PZD).
 12. Obsługa finansowo -księgowa sum depozytowych Starostwa i PZD.
 13. Obsługa finansowo – księgowa Funduszu Pracy.
 14. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rachunkowości Starostwa Powiatowego.
 15. Nadzór nad prawidłową realizacją budżetu powiatu.
 16. Nadzór nad sprawozdawczością budżetową budżetu powiatu, Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg.
 17. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno- rachunkowym.
 18. Sprawdzanie pod względem formalno- rachunkowym dekretacji dokumentów kasowych.
 19. Dekretowanie bezgotówkowych dowodów księgowych zewnętrznych otrzymanych przy wyciągach bankowych dla potrzeb ewidencji budżetu i jednostki oraz sprawdzanie pod względem formalno- rachunkowym stanu gotówki figurującej na wyciągu bankowym jednostki i budżetu.
 20. Sporządzanie sprawozdań finansowych budżetu powiatu, Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg.
 21. Weryfikacja i uzgodnienie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.
 22. Okresowa kontrola ewidencji i instrukcji druków ścisłego zarachowania.
 23. Przyjmowanie faktur i dyspozycji wpływających do Wydziału.

Małgorzata Stępień - Główny Specjalista
Pokój 21
Tel. 43 824 42 18
mail: m.stepien@powiatzdunskowolski.pl


Wykonywane czynności:

 1. Sporządzanie list płac dla pracowników Starostwa, członków Rady i Zarządu Powiatu.
 2. Przygotowywanie do wypłaty dokumentów dotyczących umów zlecenia i umów o dzieło.
 3. Rozliczanie list płac z wyliczaniem zasiłków ZUS.
 4. Prowadzenie rocznych kart wynagrodzeń dla pracowników.
 5. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej do pobranych składek ubezpieczeniowych i terminowe przekazywanie jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 6. Sporządzanie i rozliczanie dokumentów podatkowych na potrzeby Urzędu Skarbowego.
 7. Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach.
 8. Sporządzanie analiz z zakresu funduszu płac i funduszu ZUS.
 9. Naliczanie i przekazywanie składek PPK do instytucji zarządzającej.
 10. Sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie wynagrodzeń.
 11. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej refundacji wynagrodzeń pracowników Starostwa.
 12. Prowadzenie postępowania administracyjnego oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także windykacja należności Starostwa, w zakresie nie przypisanym wydziałom merytorycznym, oraz Powiatowego Zarządu Dróg (PZD) w oparciu o obowiązujące podstawy prawne.

Magdalena Brzeziecka - Inspektor
Pokój 3 C
Tel. 43 824 42 34
mail: m.brzeziecka@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:

 1. Obsługa finansowo-księgowa dochodów z tyt. udostępniania zasobu geodezyjnego polegającą na:
  - przypisywanie należności zasobu geodezyjnego,
  - bieżące uzgadnianie wpływów dot. zasobu geodezyjnego,
  - dokonywanie księgowań analitycznych należności w okresach miesięcznych z uwzględnieniem należności wymagalnych,
  - naliczanie i księgowanie odsetek od nieterminowych wpłat,
  - analizowanie stanu należności.
 2. Obsługa finansowo – księgowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
 3. Obsługa finansowo-księgowa należności budżetowych z tytułu zadań zleconych  jednostkom samorządu terytorialnego polegającą na :
  - przypisywanie należności budżetowych,
  - naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat,
  - dekretowanie i ewidencjonowanie w urządzeniach księgowych wszystkich operacji dotyczących tych należności,
  -  informowanie stanowiska d/s windykacji należności o konieczności podjęcia działań windykacyjnych wobec dłużników zalegających z płatnością należności,
  - sporządzanie sprawozdania Rb- 27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t., sprawozdania Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tyt. wykonania przez j.s.t. zadań zleconych,
 4. Obsługa finansowo księgową rachunku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego polegająca na:
  - dekretacja oraz ewidencjonowanie w urządzeniach księgowych wszystkich operacji na tym rachunku,
  - okresowe odprowadzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochodów do   budżetu państwa.
 5. Sporządzanie kwartalnych i rocznych  zbiorczych sprawozdań budżetowych Rb-27ZZ i Rb-ZN na podstawie sprawozdań złożonych przez podległe jednostki z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.
 6. Opracowywanie przepisów wewnętrznych (instrukcje i zarządzenia).

Patrycja Kaczmarek - Księgowa
Pokój 5
Tel. 43 824 42 35
mail: p.kaczmarek@powiatzdunskowolski.pl
 
Wykonywane czynności:

 1. Sporządzanie przelewów środków budżetowych Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg, funduszy celowych, do dokumentów realizowanych w formie bezgotówkowej.
 2. Współpraca z bankiem obsługującym rachunki powiatu.
 3. Obsługa finansowo- księgowa ZFŚS Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg.
 4. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (czeki).
 5. Obsługa finansowo-księgowa Starostwa Powiatowego – jednostki budżetowej polegająca na:
  - analizie stanu dochodów Starostwa Powiatowego z tytułu opłat za odpłatne udostępnianie zasobu geodezyjnego,
  -  odliczaniu VAT naliczonego od faktur urzędu na potrzeby sporządzenia rejestru zakupu do miesięcznej deklaracji rozliczeniowej VAT Starostwa Powiatowego,
  -  wprowadzaniu planów finansowych Starostwa Powiatowego w systemie SIGID,
  - prowadzeniu wewnętrznego rejestru umów i zleceń oraz ewidencji księgowej zaangażowania  wydatków bieżących Starostwa Powiatowego.

Paulina Stępińska - Inspektor
Pokój 3 C
Tel. 43 824 42 33
mail: p.stepinska@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:

 1. Obsługa finansowo-księgowa Starostwa Powiatowego – jednostki budżetowej polegająca na:
  - sprawdzaniu pod względem formalno – rachunkowym dokumentów księgowych,
  - sprawdzaniu, czy dysponowane środki nie spowodują przekroczenia planu  wydatków,
  - dekretowaniu bezgotówkowych dowodów księgowych zewnętrznych, otrzymanych przy wyciągach  bankowych dotyczących dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego,
  - terminowym odprowadzaniu dochodów uzyskanych w Starostwie na rachunek budżetu powiatu,
  - informowaniu stanowiska ds. windykacji należności o konieczności wszczęcia działań wobec dłużników zalegających ze spłatą należności,
  - dekretowaniu i bieżącym dokonywaniu zapisów w urządzeniach księgowych oraz analizowaniu stanu należności, zobowiązań, dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego,
  - rozliczaniu delegacji służbowych,
  - sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej Starostwa Powiatowego,
  - sporządzaniu protokołów weryfikacji składników aktywów i pasywów na koniec roku budżetowego,
  - prowadzeniu ewidencji księgowej środków trwałych,
  - prowadzeniu wewnętrznego rejestru umów i zleceń oraz ewidencji księgowej zaangażowania  wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego.

Natalia Pietrzak - Inspektor 
Pokój 3 B 
Tel. 43 824 42 37
mail: n.pietrzak@powiatzdunskowolski.pl skarbnik@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:

 1. Analiza realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu (poza domami pomocy społecznej) na podstawie przedkładanych sprawozdań budżetowych jednostkowych.
 2. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych na podstawie sprawozdań złożonych przez podległe jednostki m.in. z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.
 3. Sporządzanie kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną w zakresie operacji finansowych na podstawie sprawozdań złożonych przez podległe jednostki z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.
 4. Sporządzanie informacji kwartalnej i rocznej o wykorzystaniu dotacji celowych z budżetu państwa oraz realizacji dochodów wynikających z wykonywania zadań zleconych powiatu oraz ich terminowe przekazywanie do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
 5. Sporządzanie uchwał Zarządu Powiatu w programie Microsoft Word i w Edytorze Aktów Prawnych XML Legislator.
 6. Aktualizacja z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Starostwa Powiatowego pod kątem zmian w budżecie oraz informowanie podległych jednostek organizacyjnych i wydziałów merytorycznych o zaistniałych zmianach.
 7. Sporządzanie i przekazywanie danych wynikających z uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu przez System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ i e-Nadzór.
 8. Sporządzanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu na podstawie sprawozdań jednostkowych, zbiorczych oraz informacji przedstawionych przez wydziały merytoryczne oraz jednostki organizacyjne, jak również ich przedstawienie Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.
 9. Opracowywanie projektu budżetu powiatu na podstawie złożonych i przyjętych przez Zarząd Powiatu projektów planów jednostkowych i przedstawienie go Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.
 10. Sporządzanie i przekazywanie łącznych sprawozdań finansowych (w tym również bilansu skonsolidowanego).
 11. Przygotowywanie dokumentacji Wydziału celem przekazania do archiwum zakładowego.
Agnieszka Pietrzak - Pomoc administracyjna
Pokój 3 C
Tel. 43 824 42 33
mail: a.pietrzak2@powiatzdunskowolski.pl
Wykonywane czynności:
 1. Współdziałanie przy prowadzeniu kont bilansowych i pozabilansowych  budżetu powiatu.
 2. Współdziałanie przy dekretowaniu dokumentów księgowych otrzymanych z wyciągiem bankowym dla potrzeb ewidencji budżetu powiatu.
 3. Współdziałanie przy bieżącym dokonywaniu zapisów na kartach analitycznych budżetu powiatu.
 4. Współdziałanie przy bieżącym przeprowadzaniu analizy zapisów na kartach analitycznych.
 5. Współdziałanie przy analizie i realizacji dyspozycji przekazania środków finansowych podległym jednostkom.
 6. Współdziałanie przy prowadzeniu rejestru przyjętych dyspozycji przelewu środków pieniężnych
 7. Współdziałanie przy prowadzeniu dokumentacji dotyczącej ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 8. Współdziałanie przy sprawdzaniu sprawozdań okresowych od podległych jednostek pod względem formalno-rachunkowym.
 9. Współdziałanie przy sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej budżetu powiatu.
 10. Współdziałanie przy wprowadzaniu planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu w systemie SIGID.
 11. Współdziałanie przy obsłudze finansowo -księgowej sum depozytowych Starostwa i PZD.

Załączniki

Powiadom znajomego