W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Wydział Finansowo-Księgowy

Zadania Wydziału Finansowo – Księgowego

Wydział Finansowo – Księgowy prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu Powiatu Zduńskowolskiego, zapewnia obsługę finansowo-księgową budżetu i Starostwa, w tym zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz innych jednostek wg. decyzji Zarządu np. środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Zarządu Dróg, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania finansowe, budżetowe oraz sprawozdania z zakresu pomocy publicznej i środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

1)      Realizowanie polityki pieniężnej Powiatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
w zakresie:

a)      Organizowania, sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych,

- sporządzanie kalkulacji wyników kosztów wykonanych oraz sprawozdawczości finansowej.

b)      Organizowania bieżącego i prawidłowego prowadzenia księgowości Starostwa ( jednostki budżetowej), w tym zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, budżetu Powiatu oraz innych jednostek wg. decyzji Zarządu.

c)       Sporządzanie sprawozdawczości i informacji finansowej dla organów nadzoru oraz Rady
i Zarządu,

d)      Nadzorowanie całokształtu pracy z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa oraz powiatowe jednostki organizacyjne.

2)      Prowadzenie gospodarki finansowej Powiatu, zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające w szczególności na:

a)      Współdziałaniu z bankami w celu pozyskiwania kredytów, lokowania wolnych środków budżetowych oraz emisji obligacji,

b)      Wykonaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonania budżetu oraz gospodarki środkami pieniężnymi funduszy i innych będących
w administracji Powiatu,

c)       Zapewnieniu prawidłowiej realizacji kontroli wewnętrznej w zakresie kontroli uprzedniej
i bieżącej, polegającej na ocenie zgodności z prawem oraz celowości projektów umów oraz porozumień mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem zapisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych, a także uprzedniej, bieżącej i następczej kontroli funkcjonalnej w zakresie wykonywania planów finansowych Starostwa oraz formalno – rachunkowej roli dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,

d)      Opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez powiat, dotyczących prowadzenia rachunkowości.

3)      Wykonywanie całokształtu prac związanych z opracowywaniem budżetu Powiatu i jego zmianami;

4)      Wykonywanie zbiorczych i bieżących sprawozdań z wykonywania budżetu oraz ich analiza;

5)      Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu;

6)      Współdziałanie z wydziałami merytorycznymi i nadzór nad działaniami windykacyjnymi należności Starostwa, Skarbu Państwa oraz budżetu Powiatu;

7)      Prowadzenie dokumentacji płacowej i dokumentacji związanej z systemem ubezpieczeń społecznych oraz pracowników Starostwa oraz innych jednostek wg. wskazań Zarządu np. Powiatowego Zarządu Dróg, a także prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat diet dla radnych;

8)      Prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z organami skarbowymi oraz współdziałanie
z bankami;

9)      Prowadzenie obsługi finansowej realizowanych inwestycji;

10)   Przygotowanie i rozliczanie przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z wyceną aktywów
i pasywów Starostwa, budżetu Powiatu i pozostałych jednostek, dla których sprawowana jest przez Wydział obsługa finansowo – księgowa.Zakresy obowiązków pracowników Wydziału Finansowo - Księgowego

Beata Barton –Skarbnik Powiatu Zduńskowolskiego realizujący zadania Głównego księgowego Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli
Pokój 3 A
Tel. 43 824 42 15
mail: skarbnik@powiatzdunskowolski.pl/ b.barton@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:
Prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatowego Zarządu Dróg.
Wykonanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych a w szczególności:
- opracowywanie projektu budżetu powiatu,
- dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian,
- sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu,
- nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne powiatu,
- przeprowadzenie kontroli finansowych: wstępnej i bieżącej, współpraca przy kontroli następczej,
- organizowanie obiegu dokumentów finansowych w Starostwie,
- nadzorowanie prowadzenia ewidencji majątku powiatu,
- wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczegółowych,
- nadzorowanie pracy Wydziału Finansowo – Księgowego.,
- opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

 

Marta Galert -  Kierownik referatu ds. finansowo – księgowych
Główny księgowy Starostwa Powiatowego
Pokój 3 B
Tel. 43 824 42 36
mail: m.galert@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:
Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rachunkowości Starostwa Powiatowego  zgodnym z obowiązującymi przepisami.
Nadzór nad prawidłową realizacją budżetu powiatu.
Nadzór nad sprawozdawczością z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu powiatu, Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg.
Okresowa kontrola ewidencji i instrukcji druków ścisłego zarachowania.
Dekretowanie bezgotówkowych dowodów księgowych zewnętrznych  otrzymanych przy wyciągach bankowych dla potrzeb ewidencji budżetu i jednostki oraz sprawdzanie pod względem formalno- rachunkowym stanu gotówki figurującej na wyciągu bankowym jednostki i budżetu.
Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno -rachunkowym.
Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także windykacja należności Starostwa, Powiatowego Zarządu Dróg, Skarbu Państwa – za wyjątkiem należności Skarbu Państwa wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami w oparciu o obowiązujące podstawy prawne.
Sprawdzanie pod względem rachunkowym prawidłowości sporządzanych raportów kasowych oraz dekretacji dokumentów kasowych.
Sporządzanie sprawozdań finansowych Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg.
Opracowywanie przepisów wewnętrznych (instrukcje, zarządzenia).
Weryfikacja i uzgodnienie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.
Przyjmowanie faktur i dyspozycji wpływających do Wydziału.

 

 

Agnieszka Borkowska – Inspektor
Pokój 3 B 
Tel. 43 824 42 37
mail: skarbnik@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:
Analiza realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu i Starostwa Powiatowego na podstawie przedkładanych sprawozdań budżetowych jednostkowych.
Sporządzanie informacji kwartalnej o wykorzystaniu dotacji celowych z budżetu państwa oraz realizacji dochodów wynikających z wykonywania zadań zleconych powiatu oraz ich terminowe przekazywanie do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych powiatu.
Opracowywanie planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego na podstawie przyjętego budżetu powiatu, a także bieżąca jego aktualizacja oraz informowanie podległych jednostek organizacyjnych i wydziałów merytorycznych o zaistniałych zmianach.
Sporządzanie uchwał Zarządu Powiatu w zakresie zmian w budżecie powiatu.
Opracowywanie projektu budżetu powiatu na podstawie złożonych i przyjętych przez Zarząd Powiatu projektów planów jednostkowych, w tym:
- opracowanie terminarza prac nad projektem budżetu powiatu,
- przekazywania jednostkom organizacyjnym i wydziałom merytorycznym wytycznych w zakresie sporządzania projektów planów finansowych,
- sprawdzanie przedkładanych projektów planów finansowych pod względem rachunkowym, zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zgodności z wytycznymi Zarządu Powiatu,
- sporządzanie zbiorczego zestawienia projektu budżetu w zakresie danych finansowych- w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych,
- dokonywanie zmian w ww. zestawieniu na podstawie weryfikacji prowadzonej przez Zarząd Powiatu,
- sporządzenie ostatecznego projektu budżetu powiatu wraz z częścią opisową i wymaganymi załącznikami i przedstawienie powyższego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
- przekazanie jednostkom organizacyjnym oraz wydziałom merytorycznym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających z przyjętego przez Zarząd Powiatu projektu budżetu.
Opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na podstawie harmonogramów jednostkowych oraz dokonywanie zmian i informowanie o ich wprowadzeniu jednostek organizacyjnych i wydziałów merytorycznych.
Sporządzanie informacji opisowej półrocznej oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu na podstawie sprawozdań jednostkowych, zbiorczych oraz informacji przedstawionych przez wydziały merytoryczne oraz jednostki organizacyjne.
Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.
Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy na podstawie przedkładanych sprawozdań jednostkowych z jednostek organizacyjnych oraz wydziałów merytorycznych.
Sporządzanie wymaganych uchwał Rady i Zarządu Powiatu w programie – Edytor Aktów Prawnych XML.
Współdziałanie z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie przygotowania realizacji budżetu oraz bieżącego zabezpieczenia środków finansowych.

 

Anna Kurzawa– Inspektor
Pokój 3 B
Tel. 43 824 42 37
mail: vat@powiatzdunskowolski.pl / a.kurzawa@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:
Analiza realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu na podstawie przedkładanych sprawozdań budżetowych jednostkowych.
Sporządzanie sprawozdań budżetowych Starostwa na podstawie danych otrzymanych ze stanowisk księgowych.
Uzgodnienie, weryfikowanie i przekazywanie zbiorczych – okresowych i rocznych sprawozdań budżetowych.
Uzgodnienie i weryfikowanie sprawozdań finansowych jednostek.
Sporządzanie bieżącej korespondencji dotyczącej Wydziału.
Sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT 7 Powiatu Zduńskowolskiego oraz korekt z tym związanych
Współdziałanie w zakresie przygotowywania wystąpień do Ministerstwa Finansów w zakresie wydania interpretacji indywidualnych dla Powiatu
Okresowo księgowanie wyciągów i innych dowodów księgowych Starostwa
Przygotowywanie dokumentacji wydziału celem przekazania do archiwum zakładowego
Obsługa spłat rat i odsetek od kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego.

 

Martyna Koper – Inspektor
Pokój 3 C
Tel. 43 824 42 34
mail: m.koper@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:
Prowadzenie kont bilansowych i pozabilansowych  budżetu powiatu.
Dekretowanie dokumentów księgowych otrzymanych z wyciągiem bankowym dla potrzeb ewidencji budżetu powiatu.
Bieżące dokonywanie zapisów i analizy na kontach analitycznych budżetu powiatu.
Analiza i realizacja dyspozycji przekazania środków finansowych podległym jednostkom organizacyjnym powiatu.
Prowadzenie rejestru przyjętych dyspozycji przelewu środków pieniężnych.
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji druków ścisłego zarachowania.
Przyjmowanie od podległych jednostek sprawozdań okresowych i sprawdzanie prawidłowości sporządzenia ich pod względem formalno-rachunkowym.
Opracowywanie informacji dotyczących realizacji dochodów powiatu.
Wprowadzania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu w systemie SIGID.

 

Małgorzata Stępień - Główny Specjalista
Pokój 21
Tel. 43 824 42 18
mail: m.stepien@powiatzdunskowolski.pl
 

Wykonywane czynności:
Sporządzanie list płac dla pracowników Starostwa, Powiatowego Zarządu Dróg, członków Rady i Zarządu Powiatu.
Przygotowywanie do wypłaty dokumentów dotyczących umów zlecenia i umów  o dzieło.
Rozliczanie list płac z wyliczaniem zasiłku.
Prowadzenie rocznych kart wynagrodzeń dla pracowników.
Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej do pobranych składek ubezpieczeniowych i terminowe przekazywanie jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Sporządzanie i rozliczanie dokumentów podatkowych na potrzeby Urzędu Skarbowego.
Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach.
Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także windykacja należności Starostwa, Powiatowego Zarządu Dróg, Skarbu Państwa – za wyjątkiem należności Skarbu Państwa wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami w oparciu o obowiązujące podstawy prawne.

Magdalena Brzeziecka (Podinspektor) w zastępstwie za Joanna Kulma - Inspektor

Pokój 3 C
Tel. 43 824 42 34
mail: m.brzeziecka@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:
Obsługa finansowo-księgowa środków z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Obsługa finansowo-księgowa należności budżetowych z tytułu zadań zleconych  jednostkom samorządu terytorialnego.
Obsługa finansowo księgowa rachunku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Patrycja Kaczmarek - Pracownik II-go stopnia

Pokój 3 C
Tel. 43 824 42 33
mail: p.kaczmarek@powiatzdunskowolski.pl
 
Wykonywane czynności:
Wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności i obowiązków określonych poniżej, a na polecenie przełożonych także innych czynności z zakresu działania Wydziału:

a. Obsługę finansowo-księgową Starostwa Powiatowego – jednostki budżetowej polegającej na:
-  sprawdzaniu pod względem formalno – rachunkowym dokumentów księgowych
-  sprawdzaniu, czy dysponowane środki nie spowodują przekroczenia planu   wydatków
- dekretowaniu bezgotówkowych dowodów księgowych zewnętrznych, otrzymanych przy wyciągach  bankowych dotyczących dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego
- terminowym odprowadzaniu dochodów uzyskanych w Starostwie na rachunek budżetu powiatu
- dekretowaniu i bieżącym dokonywaniu zapisów w urządzeniach księgowych oraz analizowaniu stanu należności, zobowiązań, planu realizacji dochodów i wydatków budżetu
- rozliczaniu delegacji służbowych
-  sporządzaniu informacji z zakresu planowania i sprawozdawczości
- sporządzaniu protokołów weryfikacji składników aktywów i pasywów na koniec roku budżetowego.
b. Prowadzenie wewnętrznego rejestru umów dotyczących realizacji wydatków Starostwa w celu nie przekroczenia wydatków budżetu
c. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika referatu lub skarbnika.
   2/  Prowadzenie spraw zgodnie z zakresem i kompetencjami Wydziału Finansowo - Księgowego wg  wskazań Naczelnika   

 

Mirosława Piegat – Księgowa

Pokój 5
Tel. 43 824 42 35
mail: m.piegat@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:
Prowadzenie podręcznej kasy na potrzeby Starostwa.
Dekretowanie dowodów kasowych.
Okresowe sporządzanie raportów kasowych.
Sporządzanie przelewów środków budżetowych, funduszy celowych, do dokumentów realizowanych w formie bezgotówkowej.
Współpraca z bankiem obsługującym rachunki powiat.
Obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg.
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatku VAT Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg w szczególności:
rejestru sprzedaży
rejestru zakupu,
miesięcznej deklaracji rozliczeniowej,
przelewu środków do  Urzędu Skarbowego
wewnętrznych rozksięgowań.

 

Załączniki

Powiadom znajomego