W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska
 
Rejestr zgłoszeń budowlanych więcej
Zduńska Wola, ul. Królewska 10, pokój 2A
Tel./fax. 0 43 824 48 41
 

W skład Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 
wchodzi:

 1. Referat Ochrony Środowiska.

Pracownicy wydziału:

Mirosława Pazdyk - Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska
Tel. 43 824 42 51
E-mail: architektura@powiatzdunskowolski.pl
            srodowisko@powiatzdunskowolski.pl
            Miejsce urzędowania: ul. Królewska 10, pokój 2A,

 

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie zgodności, zagospodarowania terenu 
  z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi 
  i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
 • udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych 
  w oparciu o upoważnienie udzielone przez ministra, który ustanowił przepisy techniczno  - budowlane,
 • wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym i udzielającej pozwolenia na budowę,
 • wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,
 • zawieranie w decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia  
  na budowę obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych 
  nie objętych obowiązkiem pozwolenia na budowę,
 • przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia 
  na rozbiórkę,
 • stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
 • wydawanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
 • rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
 • wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
 • przyjmowanie zawiadomień na piśmie o przystąpieniu gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • przyjmowanie od gmin kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Anna Fogel – Inspektor
Marta Linowiecka – Inspektor
Agnieszka Szymonik – Inspektor
Ewelina Turkiewicz – Inspektor
Weronika Sochacka – Pomoc administracyjna 

Tel. 43 824 48 41, 43 824 42 52
E-mail: architektura@powiatzdunskowolski.pl
Miejsce urzędowania: ul. Królewska 10, pokój 2A i pokój 2,

 1. Stosowanie przepisów ogólnych ustawy Prawo budowlane.
 2. Przyjmowanie zgłoszenia budowy obiektów, ogrodzeń, wykonywania robót budowlanych  (art. 29 i 30).
 3. Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (art. 30b).
 4. Rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy (art. 45).
 5. Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (art. 47).
 6. Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (art. 28 i 32).
 7. Przygotowywanie decyzji na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71).
 8. Wydawanie zaświadczeń (informacji) stwierdzających czy realizowany obiekt jest budynkiem jednorodzinnym i czy dany lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 9. Współudział z Naczelnikiem wydziału w załatwianiu interpelacji i wniosków radnych oraz przygotowywanie odpowiedzi do podpisu przez Starostę.
 10. Prowadzenie dziennika korespondencji i rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę.
 11. Prowadzenie statystyki dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
 12. Wykonywanie poleceń naczelnika wydziału.

Opis załatwianych spraw:

Pozwolenie na budowę - podstawa prawna: Art. 28 ust. 1 w zw. z art. 32 i art. 33 ust. 2 i 2c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę, zgodny ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. 2021. 410 t.j.),
 2. Załączniki:
  - projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany 
    w postaci papierowej (3 – egzemplarze) lub w postaci elektronicznej (1 – egzemplarz),
  - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
    z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie 
    do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021. 1170 t.j.),
  - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  - w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo.

Opłaty:
- opłata skarbowa - zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2023. 2111 t. j).
Budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione z opłat.
Termin rozpatrzenia sprawy - do 65 dni podstawa prawna: Art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Starosty). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji.

 

Pozwolenie na rozbiórkę - podstawa prawna: Art. 30b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, zgodny ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (Dz. U. 2021. 346 t.j.),
 2. Załączniki:
  - zgoda właściciela obiektu,
  - szkic usytuowania obiektu budowlanego,
  - opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
  - opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi,
  - w zależności od potrzeb - projekt rozbiórki obiektu, 
  - w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo.

Opłaty:
- opłata skarbowa - zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2023. 2111 t. j) – 36,00 zł
Budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione z opłat. 
Termin rozpatrzenia sprawy - do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. 


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie ogólnym Starostwa). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - podstawa prawna: Art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

Wymagane dokumenty: 

 1. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę druk PB-2 
  (w przypadku zgłoszenia rozbiórki druk PB-4).
 2. Załączniki:
  - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
    z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie 
  do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021. 1170 t.j.),
  - w przypadku zgłoszenia rozbiórki – zgoda właściciela obiektu,
  - W zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
  - w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo.

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 


Opłaty - bez opłat


Termin odpowiedzi – do 21 dni

 

Zgłoszenie wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy 70 m2, których obszar odziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora:


Wymagane dokumenty: 

 • zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego druk PB-2a,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
  z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie 
  do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021. 1170 t.j.),
 • oświadczenie inwestora, o których mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ,
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany 
  w postaci papierowej (3 – egzemplarze) lub w postaci elektronicznej (1 – egzemplarz),

Opłaty – bez opłat

Termin odpowiedzi – do budowy można przystąpić po doręczeniu zgłoszenia organowi architektoniczno – budowlanej

 

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - podstawa prawna: Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 2. Załączniki: 
  - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
  z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie 
  do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021. 1170 t.j.),
  - opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego  w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem obiektu budowlanego lub jego części, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
  - zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym  wielkościami i rozkładem obciążeń,  a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
  - zaświadczenie lub kopie zaświadczenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kopię tej decyzji, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  - w przypadku podjęcia bądź zaniechania w obiekcie lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń- ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach, lub kopię tej ekspertyzy,
  - w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii,
  - w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo.

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.


Opłaty - bez opłat

Termin odpowiedzi – do 30 dni
 
 
Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska informuje, że została uruchomiona możliwość elektronicznego składania wniosków w procesie budowlanym do organów administracji architektoniczno-budowlanej za pomocą rządowej aplikacji e-budownictwo.
 
 
 
 
 

Druki Architektura i Budownictwo 

Druki Ochrona Środowiska

Powiadom znajomego