W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Rejestr zgłoszeń budowlanych więcej
 

Zduńska Wola, ul. Królewska 10, pokój 2A

 

Tel./fax. 0 43 824 48 41

E-mail: architektura@powiatzdunskowolski.pl

 

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska zapewnia obsługę: 

w zakresie architektury i budownictwa:

- udzielanie pozwoleń na budowę,

- rozbiórki obiektów,

- zgłoszenia obiektów i robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę,

- zmiana sposobu użytkowania obiektów,

- przeniesienia decyzji o pozwolenie na budowę,

- decyzje zamienne pozwolenia na budowę.

 

w zakresie ochrony środowiska:
- rolnictwo, 
- leśnictwo,
- łowiectwo,
- ochrona przyrody,
- rybactwo śródlądowe,
- spółki wodne,
- ochrona powietrza,
- ochrona przed hałasem,
- ochrony przed polami elektromagnetycznymi,
- gospodarka odpadami,
- geologia. 
- nadzór i kontrola podmiotów korzystających ze środowiska.

 

 

Mirosława Pazdyk - Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska
Tel. 0 43 824 42 51
E-mail: architektura@powiatzdunskowolski.pl
             srodowisko@powiatzdunskowolski.pl
Miejsce urzędowania: ul. Królewska 10, pokój 2A,

 

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej należy w szczególności:

-  sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie zgodności, stanowiących element projektu budowlanego, projektów zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

- sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych,

- udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych w oparciu o upoważnienie udzielone przez ministra, który ustanowił przepisy techniczno – budowlane,

- wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia  na budowę,

- wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,

- zawieranie w decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia  na budowę obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem pozwolenia na budowę,

- przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,

- stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

- prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,

- wydawanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,

- rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,

- wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

- opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin,

- potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów  ustanowienia odrębnej własności lokali,

- potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu  jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,

- przyjmowanie zawiadomień na piśmie o przystąpieniu gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- przyjmowanie od gmin kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Marta Linowiecka – Inspektor

Anna Fogel – Inspektor

Ewelina Turkiewicz – Inspektor

Agnieszka Szymonik – Inspektor

Weronika Sochacka – Pracownik I stopnia

 

Tel. 43 824 48 41

E-mail: architektura@powiatzdunskowolski.pl

Miejsce urzędowania: ul. Królewska 10, pokój 2A,

 

1) Stosowanie przepisów ogólnych ustawy Prawo budowlane.

2) Przyjmowanie zgłoszenia budowy obiektów, ogrodzeń, wykonywania robót budowlanych    (art.29 i 30).

3) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (art. 30b).

4) Rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy (art. 45).

5) Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (art. 47).

6) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (art.28 i 32).

7) Przygotowywanie decyzji na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71).

8) Wydawanie zaświadczeń (informacji) stwierdzających czy realizowany obiekt jest budynkiem jednorodzinnym i czy dany lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu mieszkalnego.

9) Współudział z Naczelnikiem wydziału w załatwianiu interpelacji i wniosków radnych oraz przygotowywanie odpowiedzi do podpisu przez Starostę.

10) Prowadzenie dziennika korespondencji i rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę.

11) Prowadzenie statystyki dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

12) Wykonywanie poleceń naczelnika wydziału. 

  

Opis załatwianych spraw:

Pozwolenie na budowę - podstawa prawna: Art. 28 ust. 1 w zw. z art. 32 i art. 33 ust. 2 i 2c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 t.j. ze zm.)

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o pozwolenie na budowę, zgodny ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. 2021. 410 t.j.),
2) Załączniki:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany 
w postaci papierowej (3 – egzemplarze) lub w postaci elektronicznej (1 – egzemplarz),

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021. 1170 t.j.),

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo.

Opłaty:

- opłata skarbowa - zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022. 2142 ze zm.).

Budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione z opłat.

Termin rozpatrzenia sprawy - do 65 dni podstawa prawna: Art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 t.j. ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Starosty). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji.

 

Pozwolenie na rozbiórkę - podstawa prawna: Art. 30b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 t.j. ze zm.)

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, zgodny ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (Dz. U. 2021. 346 t.j.),
2) Załączniki:

- zgoda właściciela obiektu,

- szkic usytuowania obiektu budowlanego,

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi,

- w zależności od potrzeb - projekt rozbiórki obiektu, 

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo.

Opłaty:

- opłata skarbowa - zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022. 2142 ze zm.) – 36,00 zł

Budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione z opłat. 

Termin rozpatrzenia sprawy - do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie ogólnym Starostwa). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - podstawa prawna: Art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 t.j. ze zm.)

Wymagane dokumenty: 

1. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę druk PB-2 
(w przypadku zgłoszenia rozbiórki druk PB-4).

2. Załączniki:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021. 1170 t.j.),

- w przypadku zgłoszenia rozbiórki – zgoda właściciela obiektu,

- W zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo.

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

 Opłaty - bez opłat

 Termin odpowiedzi – do 21 dni

 

Zgłoszenie wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy 70 m2, których obszar odziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora:

Wymagane dokumenty: 

- zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego druk PB-2a,

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021. 1170 t.j.),

- oświadczenie inwestora, o których mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 ze zm.),

- projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany 
w postaci papierowej (3 – egzemplarze) lub w postaci elektronicznej (1 – egzemplarz),

Opłaty – bez opłat 

Termin odpowiedzi – do budowy można przystąpić po doręczeniu zgłoszenia organowi architektoniczno – budowlanej

 

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - podstawa prawna: Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 t.j. ze zm.)

 Wymagane dokumenty:

1) Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

2) Załączniki: 

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021. 1170 t.j.),

- opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego  w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem obiektu budowlanego lub jego części, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,

- zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym  wielkościami i rozkładem obciążeń,  a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,

- zaświadczenie lub kopie zaświadczenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kopię tej decyzji, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- w przypadku podjęcia bądź zaniechania w obiekcie lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń- ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach, lub kopię tej ekspertyzy,

- w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii,

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo.

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Opłaty - bez opłat

Termin odpowiedzi – do 30 dni

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska informuje, że została uruchomiona możliwość elektronicznego składania wniosków w procesie budowlanym do organów administracji architektoniczno-budowlanej za pomocą rządowej aplikacji e-budownictwo.

http://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

 

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony środowiska należy w szczególności: 
- rolnictwo, 
- leśnictwo,
- łowiectwo,
- ochrona przyrody,
- rybactwo śródlądowe,
- spółki wodne,
- ochrona powietrza,
- ochrona przed hałasem,
- ochrony przed polami elektromagnetycznymi,
- gospodarka odpadami,
- geologia.
- nadzór i kontrola podmiotów korzystających ze środowiska. 

Żaneta Kowalska - Główny specjalista

Tel. 43 824 48 49

E-mail: srodowisko@powiatzdunskowolski.pl

Miejsce urzędowania: Królewska 10, pokój 4

 

 

Koordynacja spraw Wydziału w zakresie ochrony powietrza i gospodarki odpadami, w zakresie ochrony przyrody, łowiectwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi i ochrony przed hałasem oraz w zakresie geologii. Nadzór i kontrola podmiotów korzystających ze środowiska

 

Wykonywane zadania

1. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych oraz dokumentacje geologiczne dotyczące :

- złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;

- ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;

- badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;

- odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;

- warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponad wojewódzkich inwestycji liniowych.

3. Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi.

4. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie spełnione są wymagania: obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

5. Wydawanie decyzji wygaszających, zmieniających cofających lub przenoszących koncesje. 

6. Przyjmowanie informacji dotyczących opłat za wydobyta kopalinę oraz wydawanie decyzji określających wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej w przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty w terminie. 

7. Wydawanie decyzji ustalających opłaty dodatkowe za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych.

8. Prowadzenie analizy zmian w zasobach złóż kopalin na podstawie przedkładanych operatów ewidencyjnych organowi koncesyjnemu.

9. Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji (określających osobę, termin, kierunek rekultywacji gruntów, stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej oraz o uznaniu rekultywacji za zakończoną).

10. Zadania z zakresu ochrony powierzchni ziemi

11. Udostępnianie informacji geologicznej.

12. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. 

13. Współpraca z inspekcją weterynaryjną.

14. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Opłata skarbowa - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.):

- za wydanie koncesji - 616 zł ;

- za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, dokumentację geologiczną, wydanie decyzji rekultywacyjnej - 10 zł;

- decyzja inna, niż wymieniona w załączniku do ww. ustawy o opłacie skarbowej, do której mają zastosowanie przepisy kpa -  10 zł.

- za pełnomocnictwo -17 zł.

Wyżej wskazane opłaty skarbowe należy uiścić na konto bankowe Miasta Zduńska Wola:

Miasto Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli

47 9279 0007 0071 1166 2000 0150

Wysokość opłat związanych z rejestracją jednostek pływających określona została 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających 
o długości do 24 m., tj.:

- 80 zł za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego; zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego; wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego;

- 15 zł za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających 
o długości do 24 m.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto bankowe:

Powiat Zduńskowolski

PKO Bank Polski O/Zduńska Wola

ul. Łaska 46

 

19 1020 3437 0000 1402 0064 2819

 

Karolina Ciesielska – Inspektor

 

Tel. 43 824 42 56

E-mail: srodowisko@powiatzdunskowolski.pl

Miejsce urzędowania: Królewska 10, pokój 3

 

Wykonywane zadania

1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy lub miasta.

2. Wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenu zieleni albo drzew lub krzewów.
3. Prowadzenie rejestru zwierząt, należących do gatunków podlegających ograniczeniom, na podstawie przepisów Unii Europejskiej oraz wydawanie stosownych zaświadczeń.

4. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.

5. Prowadzenie spraw związanych z odłowem lub odstrzałem redukcyjnym zwierzyny.

6. Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców oraz ich cofnięcie.

7. Przygotowywanie zarządzeń nakazujących wykonanie, na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, gdy występują w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów.

8. Prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi, bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi.

9. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

10. Przygotowywanie decyzji określających zadania gospodarcze na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

11. Zlecanie wykonania  uproszczonych planów urządzenia lasów, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu.

12. Kontrolowanie wykonywania zadań określonych w uproszczonych planach urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

13. Przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu.

 

Uwaga:
Starosta Zduńskowolski powierzył Nadleśniczym Nadleśnictw Kolumna i Poddębice prowadzenie spraw wynikających z ustawy o lasach w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, a w szczególności cechowanie pozyskanego drewna i wystawianie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna, przez upoważnionego pracownika Nadleśnictwa.

14. Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.

15. Przyjmowanie zgłoszeń nowych instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne oraz informacji o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji.

16. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Opłata skarbowa - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.):

- za zgłoszenie nowej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – 120 zł;

- za zaświadczenie do wpisu do rejestru zwierząt egzotycznych - 26 zł;

- za wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców: 82 zł - hodowla/utrzymanie przez osoby fizyczne, 616 zł – hodowla/utrzymanie przez prowadzących działalność gospodarczą;

- za pełnomocnictwo -17 zł.

 Opłatę skarbową należy uiścić na konto bankowe:

Miasto Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli

47 9279 0007 0071 1166 2000 0150

 

Iwona Florczak - Inspektor

Tel. 43 824 48 49
E-mail: srodowisko@powiatzdunskowolski.pl
Miejsce urzędowania: Królewska 10, pokój 4
 
Ochrona powietrza i gospodarka odpadami Wykonywane zadania - decyzje, uzgodnienia precyzują szczegółowe artykuły określone 
w poniższych ustawach oraz zapisy szeregu rozporządzeń wykonawczych do przedmiotowych aktów prawnych: 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz .U. z 2019r., poz. 1396 
z późn. zm.)

-Ustawa z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020r., poz. 136 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z  2019r., poz. 1862 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019r., poz. 521   
 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2019r., poz. 1895 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019r., poz. 1610 z późn. zm.)

1. Wydawanie, cofanie, ograniczanie i wygaszanie pozwoleń : zintegrowanych na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wydawanie zezwoleń na handel emisjami oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów.

2. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów.

3. Wydawanie zezwoleń na transport odpadów.

4. Wydawanie zezwoleń przetwarzanie/odzysk odpadów  w ramach eksploatacji instalacji.

5. Wydawanie zezwoleń na odzysk odpadów  poza instalacjami i urządzeniami.

6. Wydawanie zezwoleń  na  unieszkodliwianie odpadów.

7. Dokonywanie zmian decyzji administracyjnych, do ww. pozwoleń, zezwoleń z  zakresu ochrona powietrza, handlu emisjami, gospodarki odpadami  i ochrony przed polami elektromagnetycznymi.

8. Prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów lub prowadzących transport odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. 

9. Opiniowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z zakresu gospodarki odpadami.

10. Opiniowanie planów działań krótkoterminowych, w przypadku wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

11. Opiniowanie programów ochrony powietrza.

12. Wydawanie decyzji na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

13. Wydawanie w drodze decyzji, zgody na zakup przez prowadzącego instalację objętą systemem dodatkowych uprawnień do emisji z rezerwy, w przypadku nabycia tytułu prawnego do instalacji nieobjętej systemem.

14. Wyrażanie zgody po zasięgnięciu opinii Krajowego Administratora, na pokrycie różnicy uprawnień do emisji, przyznanymi wnioskodawcy na następny rok okresu rozliczeniowego.

15. Przyjmowanie zweryfikowanych rocznych raportów z monitorowania wielkości emisji 
i rozliczenia uprawnień.

16. Tworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

17. Nakładanie w drodze decyzji, na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji określając zakres 
i terminy przedkładania wyników oraz w przypadku kiedy nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych.

18. Nakładanie dodatkowych wymagań wykraczających poza wymagania, jakie prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia obowiązany jest spełnić w przypadku obowiązku posiadania pozwolenia na emisje z instalacji.

19. Przyjmowanie zgłoszeń z instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia  mogących  negatywnie oddziaływać na środowisko.

20. Ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska, dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.

21. Nakładanie na podmioty negatywnie oddziaływujące na środowisko obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego i innych obowiązków.

22. Nakładanie w drodze decyzji obowiązku ograniczania negatywnego oddziaływania na środowiska i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

23. Współpraca z właściwym Powiatowym Inspektorem Weterynarii oraz współdziałanie 
z samorządami i innymi instytucjami na rzecz rozwoju rolnictwa.

24. Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu ochrony powietrza,  handlu uprawnieniami do emisji, gospodarki odpadami, ochrony przed polami elektromagnetycznymi, rozpatrywanie skarg, wniosków, udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi.

25. Współpraca z Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcją Sanitarną, organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego.

26. Nadzór oraz sprawowanie kontroli nad działalnością podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie ochrony powietrza, handlu uprawnieniami do emisji, gospodarki odpadami, ochrony przed polami elektromagnetycznymi.

- Termin załatwienia sprawy: określają przepisy szczegółowe oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.). Termin załatwienia sprawy: zgodnie z KPA do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych  do 2 miesięcy.

- Opłata skarbowa: zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 
z 2015 r., poz.783 z późn. zm.), tj. załącznikiem - Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.

Zgodnie z Art. 6. 1. ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku 
o dokonanie czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;

3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;

5) od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.

2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Stawki opłaty skarbowej:

- Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł;

- Pozwolenie na wprowadzenie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska:

1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 2011 zł

2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 506 zł

3) pozostałe 506 zł

Opłata skarbowa od wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego 150% stawki określonej odpowiednio w pkt 1, 2 albo 3

- Zezwolenie na:

a) zbieranie odpadów 616 zł

b) przetwarzanie odpadów 616 zł

c) zbieranie i przetwarzanie odpadów 616 zł

- W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności 
w jednej decyzji - za każdy rodzaj działalności 100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

- Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli:

1) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności 50% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

2) treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności 100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

- Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego 10 zł  

- Przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko 120 zł


Mariusz Gece – Pracownik I stopnia

 

Tel. 43 824 42 56

E-mail: srodowisko@powiatzdunskowolski.pl

Miejsce urzędowania: Królewska 10, pokój 3

 

Wykonywane zadania

1. Wydawanie zaświadczeń na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasów lub decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów

2. Wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego.

3. Prowadzenie spraw dotyczących powołania i funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej.

4. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

5. Współpraca z inspekcją weterynaryjną. 

6. Wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.

7. Współpraca i współdziałanie ze społeczno-zawodowymi organizacjami rolników, izbami rolniczymi, samorządami, administracją rządową i innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa. 

8. Współpraca z Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz inspekcjami działającymi w sferze rolnictwa. 

9. Współpraca z inspekcją ochrony środowiska, państwową inspekcją sanitarno-epidemiologiczną, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

10. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Opłata skarbowa - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.):

- za wydanie zaświadczenia z UPUL – 17 zł na konto Miasta Zduńska Wola;

- za pełnomocnictwo -17 zł na konto Miasta Zduńska Wola.

Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej/karty łowiectwa podwodnego wynosi 10 zł zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2003). Opłatę uiszcza się na konto powiatu.

Wysokość opłat związanych z rejestracją jednostek pływających określona została 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających 
o długości do 24 m., tj.:

- 80 zł za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego; zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego; wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego, na konto powiatu zduńskowolskiego;

-15 zł za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających 
o długości do 24 m, na konto powiatu zduńskowolskiego.

Opłatę skarbową należy uiścić na następujące konta bankowe:

Miasto Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli

47 9279 0007 0071 1166 2000 0150

Powiat Zduńskowolski

PKO Bank Polski O/Zduńska Wola

ul. Łaska 46

19 1020 3437 0000 1402 0064 2819

- wzory druków do pobrania:


Druki Architektura i Budownictwo 

Druki Ochrona Środowiska

Powiadom znajomego