W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców, pojazdy nienormatywne

Pracownik:

Marlena Janiak – inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Telefon: 43 824 42 29

Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój nr 1A;

Zadania:

Prowadzenie ewidencji ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów i wykładowców, prowadzenie ewidencji stacji kontroli pojazdów oraz diagnostów, wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym

        

Wymagane dokumenty:

 
1. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

- wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
- oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą";

Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP
2) w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej
4) posiada wyposażenie kontrolno – pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań
5) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (poświadczenie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdu)
6) zatrudnia uprawnionych diagnostów


2. Wydawanie uprawnień diagnostom do dokonywania badań technicznych pojazdów

- wniosek o wydanie uprawnienia
- dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia o specjalności samochodowej albo wykształcenia wyższego technicznego o specjalności innej niż samochodowa albo średniego wykształcenia technicznego o specjalności samochodowej lub średniego wykształcenia technicznego o specjalności innej niż samochodowa,
- dokument potwierdzający nabycie praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, przy czym wymagane jest:
    a) dla wykształcenia wyższego o specjalności samochodowej – 6 m-cy praktyki 
    b) dla wykształcenia wyższego technicznego o specjalności innej niż samochodowa – 1 rok praktyki 
    c) dla wykształcenia średniego technicznego o specjalności samochodowej - 1 rok praktyki 
    d) dla wykształcenia średniego technicznego o specjalności innej niż samochodowej - 2 lata praktyki 
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w pełnym zakresie badań technicznych pojazdu; w stosunku do diagnostów, którzy posiadają już uprawnienie obowiązuje szkolenie w zakresie wybranych badań dodatkowych
- zaświadczenie o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego


3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców:

- wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
- oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym."
 
Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP;
2) w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
4) posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy;
5) gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami;
6) zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem. 

        
4. Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy:

- wniosek o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 1 fotografia o wymiarach 4,5 x 3,5 cm;
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
- prawo jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres min. 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem;
- zaświadczenie o niekaralności potwierdzające, iż osoba nie była karana wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym (oryginał);
- zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
- zaświadczenie o zdaniu egzaminu weryfikacyjnego przed komisją powołaną przez wojewodę.

5. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie kategorii I lub II na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej na terenie powiatu zduńskowolskiego.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej.

Dodatkowe informacje: Zezwolenia wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód opłaty za wydanie zezwolenia.

- Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na przejazd po drogach publicznych z wyjątkiem ekspresowych i autostrad pojazdu nienormatywnego:
1) o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
2) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

Zezwolenie kategorii I jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.
Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim:
1) podmiot wykonujący przejazd;
2) pojazd, którym będzie wykonywany przejazd. 
 
- Zezwolenie kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego:
1) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
2) o długości nieprzekraczającej:
15 m dla pojedynczego pojazdu,
23 m dla zespołu pojazdów,
3) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu.  
Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
Zezwolenie wydaje się na wskazany we okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.
Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany.

Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierza się karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej.

 


Opłaty:

 
1. Wydawanie uprawnień diagnostom do dokonywania badań technicznych

Opłata skarbowa w wysokości 48 zł na konto Miasta Zduńska Wola nr 47927900070071116620000150


2. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

STAROSTWO POWIATOWE
PKO BANK POLSKI S.A. O/ZDUŃSKA WOLA
UL. ŁASKA 46
19 1020 3437 0000 1402 0064 2819

Wpis - 500 zł


3. Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

STAROSTWO POWIATOWE
PKO BANK POLSKI S.A. O/ZDUŃSKA WOLA
UL. ŁASKA 46
19 1020 3437 0000 1402 0064 2819

Wpis - 50 zł

4. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym

STAROSTWO POWIATOWE
PKO BANK POLSKI S.A. O/ZDUŃSKA WOLA
UL. ŁASKA 46
19 1020 3437 0000 1402 0064 2819

Kategoria I - 100 zł

Kategoria II:
- 200 zł - 1 miesiąc
- 400 zł - 6 miesięcy
- 1200 zł - 12 miesięcy
- 2000 zł - 24 miesiące
         

 
Termin załatwienia sprawy

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie lub w ciągu 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Zduńskowolskiego w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.


Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.)
3) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.)
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885 z późn. zm.)
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200 z późn. zm.)
6) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

Załączniki

Powiadom znajomego