W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Kierownika Referatu ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i bezpieczeństwa

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Zbigniew Polek, Tymienice
Uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Kierownika Referatu ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i bezpieczeństwa
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI

ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Referatu ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i bezpieczeństwa  w Wydziale Organizacyjnym                              i Zarządzania Kryzysowego  Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

1. Nazwa i adres jednostki:               Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli, 

ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

2. Nazwa stanowiska:                        Kierownik Referatu

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe;

4) co najmniej 4 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej                       o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

     publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

7) znajomość zagadnień i przepisów z zakresu ustaw: o zarzadzaniu kryzysowym, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego,                o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw

 

II. Wymagania dodatkowe

1) znajomość zasad bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych na szczeblu powiatowym;

2) staż pracy na stanowiskach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego;

3) komunikatywność, umiejętność samodzielnej i zespołowej pracy, sprawność działania i właściwego podejmowania decyzji, umiejętność pracy pod presją czasu,

4) odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, dyspozycyjność,

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

- kierowanie w imieniu Starosty działalnością Referatu zgodnie z przepisami prawa;

- planowanie i koordynacja działań Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego, koordynacja działań krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, planowanie pracy, ćwiczeń, obsługa kancelaryjno - biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

- kierowanie Powiatowym Centrum  Zarządzania Kryzysowego;

- planowanie, koordynacja i kontrola zadań w zakresie obrony cywilnej;

- przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania;

- planowanie i koordynacja działań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym obsługa kancelaryjno-biurowa;

- współpraca z powiatowymi służbami i strażami w zakresie bezpieczeństwa ludności ;

- ochrona przeciwpowodziowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia, zdrowia oraz środowiska;

- zadania obronne Powiatu, w tym dotyczące sporządzania dokumentów planistycznych funkcjonowania Powiatu w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, przygotowań publicznej niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, przygotowywania i przeprowadzania poboru, organizacji akcji kurierskiej oraz współpracy                          z organami wojskowymi.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej  niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny;

2)       kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3)       oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)

4)       dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)       kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni                     z praw publicznych;1

7)       oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);1

8)       oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;1

9)         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);1

10)     kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego2 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

a) termin składania dokumentów:  do 23 marca 2020 roku do godziny 15.00.

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 – sekretariat;

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

1)       lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2)       Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

a)       ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),

b)       ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.);

3)       Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4)       z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych                       w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5)       Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.

6)       wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 48a/2018 Starosty Zduńskowolskiego                                               z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, 10 marca 2020 roku

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Oświadczenie docx, 22 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane