W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

stanowisko Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretaria Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  inspektora
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi
Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli,
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
2. Nazwa stanowiska: inspektor
 
3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:
I) Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe lub średnie;
4) 3 letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, a w przypadku wykształcenia średniego 5 letni staż pracy; ;
5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 
II. Wymagania dodatkowe
1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu Cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustawy o nabywaniu gruntów przez cudzoziemców oraz dekretu o reformie rolnej.
2) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,
3) dobra znajomość pracy z komputerem - programy Microsoft Office i Excel oraz obsługi innych urządzeń biurowych
 
4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku pracy to m.in.:
1) Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej Wydziału, planu budżetu, zmian w budżecie i wniosków  o finansowanie Wydziału oraz współpraca z Wydziałem Finansowo- Księgowym  Starostwa Powiatowego  w zakresie budżetu Powiatu.
2) Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, planu budżetu, zmian w budżecie  i wniosków o finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz współpraca w tym zakresie z administracją rządową – m.in. Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.
3) Regulowanie stanów prawnych własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.), prowadzenie wykazu takich nieruchomości oraz realizacja ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych praw własności oraz dokonywanie wpisów w księgach wieczystych na rzecz Skarbu Państwa oraz j.s.t.
4) Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu i Skarbu Państwa w zakresie realizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
5) Przygotowywanie, wspólnie z Radcą Prawnym decyzji i innych aktów prawnych z zakresu ustaw dotyczących pracy Wydziału w zakresie prawnym i merytorycznym.
6) Bieżąca współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu objętego działaniami Starosty i Starostwa Powiatowego w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i j.s.t. oraz reprezentowanie interesów Skarbu Państwa i Powiatu w sprawach dotyczących ich nieruchomości w innych organach administracji.  
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% . 
6. Wymagane dokumenty:
1)       list motywacyjny;
2)       kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej;
3)       oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)
4)       dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
5)       kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;
6)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;1
7)       oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);1
8)       oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy);1
9)       oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;1
10)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);1
11)     kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego2 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).
1 druk oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie
2 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
a) termin składania dokumentów:   do 13 listopada 2019 roku do godziny 15.00.
b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 – sekretariat;
Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli”.
Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.
8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
9. Dodatkowe informacje:
1)       lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;
2)       Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
a)       ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),
b)       ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);
3)       Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;
4)       z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
5)       Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.
6)       wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 48a/2018 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.
 
 
 
 
 

Załączniki

Oświadczenie docx, 21 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane