Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Dawid Szewczyk , Zduńska Wola

uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydata spełniły wszystkie wymogi. Kandydat zdobył wymaganą, największą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazał się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli,

ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

2. Nazwa stanowiska: inspektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

 

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe, średnie geodezyjne
4) minimum 3 letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, a w przypadku wykształcenia średniego minimum 5 letni staż pracy;
5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
II. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zagadnień związanych z pracą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
2) znajomość zagadnień z zakresu ustawy prawo geodezyjne i  kartograficzne, rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, o  księgach wieczystych i hipotece, prawo budowlane, prawo wodne,
rozporządzenia wykonawcze  do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, o ochronie danych osobowych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, kodeks postępowania administracyjnego;
3) komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, sprawność działania i właściwego podejmowania decyzji, umiejętność pracy pod presją czasu;
4) dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, dyspozycyjność, zdolność analitycznego myślenia.
4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:
1)Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych (składanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego) i ich rejestracja w systemie TurboEwid.
2)Uwierzytelnianie dokumentów opracowywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych
3)Ewidencjonowanie i kosztorysowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych w systemie TurboEwid,
4)Obsługa interesantów w zakresie udzielania informacji na temat danych zawartych w zasobie  geodezyjnym  i kartograficznym, wraz z uwierzytelnianiem kopii dokumentów z zasobu,
5)Prawidłowe prowadzenie obsługi TurboEwid.
 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
6. Wymagane dokumenty:
1)       list motywacyjny;
2)       kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej;
3)       oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP)
4)       dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
5)       kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;
6)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni  z praw publicznych;
7)       oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);
8)       oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy);
9)       oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;
10)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);
11)     kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego1 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).
1 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
a) termin składania dokumentów:   do 1 lipca 2019 roku do godziny 15.00.
b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 – sekretariat;
Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli”.
Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.
8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Dodatkowe informacje:
1)       lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;
2)       Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
a)       ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),
b)       ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);
3)       Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;
4)       z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
5)       Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę wymiarze 1 etatu.
6)  wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 48a/2018 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.
 

Zduńska Wola, 17.06.2019 roku

Załączniki

Oświadczenie docx, 19 kB metryczka
Wyniki naboru pdf, 1.03 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij