Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Nabór na wolne stanowisko pracy informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Łukasz Tkacz, Rzechta

uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydata spełniły wszystkie wymogi. Kandydat zdobył wymaganą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazał się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Nabór na wolne stanowisko pracy informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka
w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
 

1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli,

ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

2. Nazwa stanowiska: informatyk

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1)       obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)       wykształcenie wyższe lub średnie (o kierunku lub specjalności informatyka);

4)       minimum 3 letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego;

5)       kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)       posiadanie nieposzlakowanej opinii;


II. Wymagania dodatkowe:

1)       co najmniej 2 letni – staż pracy na stanowisku informatyka;

2)       znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, ustawy o samorządzie powiatowym, KPA, rozporządzenie w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego;

3)       doświadczenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych;

4)       znajomość zasad licencjonowanie produktów Microsoft;

5)       znajomość ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.;

6)       znajomość rozwiązań CMS;

7)       znajomość zagadnień wirtualizacji;

8)       bardzo dobra znajomość architektury komputerów klasy PC(umiejętność usuwania usterek sprzętowych, konfiguracja sprzętu);

9)       bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows;

10)   znajomość pakietów biurowych Microsoft Office, LibreOffice;

11)   podstawowa znajomość baz danych z rodziny MS SQL i Firebird ;

12)   dobra znajomość zagadnień związanych z administrowania sieci LAN;

13)   dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i archiwizacją danych;

14)   umiejętność pracy w zespole;

15)   komunikatywność;

16)   umiejętność logicznego myślenia;

17)   terminowość;

18)   umiejętność dobrej organizacji pracy.


4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:

1)    administracja i utrzymanie infrastruktury IT;

2)         instalacja i konfiguracja stacji roboczych oraz urządzeń peryferyjnych (system Windows) adekwatnie do potrzeb stanowisk pracy;

3)         przyjmowania i obsługi zgłoszeń dotyczących awarii i usterek sprzętu komputerowego i oprogramowania;

4)         rozbudowa stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych;

5)         instalacja uaktualnionych wersji oprogramowania na poszczególnych stanowiskach roboczych w Urzędzie;

6)         przestrzeganie przepisów i procedur opisanych w Polityce Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli;

7)         inicjowanie i nadzór nad wdrażaniem nowych narzędzi, procedur organizacyjnych oraz sposobów zarządzania systemami informatycznymi, które mają doprowadzić do wzmocnienia bezpieczeństwa informatycznego;

8)         rozwiązywanie problemów związanych z użytkowanymi systemami informatycznym;

9)         realizacja zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji, aktualizacji programów;

10)      rozwiązywanie incydentów i problemów związanych z siecią LAN;

11)      wykonywanie kopii i przywracanie danych za pomocą dostępnych narzędzi;

12)      administrowanie systemami CMS;

13)      sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania;

14)      prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych, licencji, certyfikacji;

15)      wykonywanie podstawowego serwisu sprzętu komputerowego w Urzędzie;

16)      nadzór nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa i użytkowania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania użytkowego;

17)      bezpośrednie wspieranie użytkownika w Urzędzie w zakresie problemów związanych z eksploatacją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania użytkowego, poczty elektronicznej;

18)      udział we wdrażaniu systemów informatycznych realizowanych przez firmy zewnętrzne;

19)      uczestnictwo w prowadzonych przez Urząd projektach informatycznych;

20)      pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi;

21)      prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny;

2)       kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej;

3)       oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP)

4)       dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)       kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni                     z praw publicznych;

7)       oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);

8)       oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy);

9)       oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;

10)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);

11)     kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego1 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

a) termin składania dokumentów:   do 22.02.2019 roku do godziny 15.00.

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 – sekretariat;

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe   w Zduńskiej Woli moich danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1).

10. Dodatkowe informacje:

1)       lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2)       Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

a)       ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),

b)       ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);

3)       Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4)       z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych   w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5)       Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę wymiarze 1 etatu.

6)       wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 48a/2018 Starosty Zduńskowolskiego  z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

 

 

 

Załączniki

Oświadczenie docx, 19 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij