Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Inspektor

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Emilia Jankowska, Zduńska Wola

uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą największą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Inspektor

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  inspektora
w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli,
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
2. Nazwa stanowiska:inspektor 
3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:
I) Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe;
4) minimum 3 letni staż pracy; 
5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 
II. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw:  o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks wyborczy, o dostępie do informacji publicznej;
2) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków, w tym związanych z obsługą posiedzeń organów jednostki samorządu terytorialnego;
3) znajomość Statutu Powiatu Zduńskowolskiego
4) dobra znajomość obsługi komputera: obsługa pakietu biurowego  MS Office, Edytora Aktów Prawnych XML Legislator, znajomość obsługi poczty elektronicznej, faksu,  ksero, obsługi sprzętu nagrywającego;
5) znajomość zasad techniki prawodawczej, umiejętność redagowania pism urzędowych,  sporządzania protokołów                 z posiedzeń rady, komisji i zarządu, uchwał rady i zarządu;
6) dyspozycyjność, sumienność, inicjatywa pracy, łatwość nawiązywania kontaktów,
 
4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:
1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy: rady, komisji i zarządu;
2) protokołowanie obrad rady, posiedzeń komisji i zarządu;
3) prowadzenie rejestrów:
- uchwał zarządu,
- posiedzeń zarządu,
- uchwał rady,
- posiedzeń rady,
- posiedzeń komisji
- wniosków komisji,
- interpelacji i wniosków radnych;
4) przekazywanie do realizacji wyciągów z protokołów rady i zarządu, wniosków komisji i interpelacji radnych naczelnikom Wydziałów i kierownikom Samodzielnych Referatów;
5) przedkładanie organom nadzoru uchwał rady i zarządu w wersji papierowej i elektronicznej;
6) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;
7) wykonywanie zadań związanych z wyborami;
8) prowadzenie obsługi posiedzeń organizowanych przez Biuro Rady i Zarządu Powiatu.
 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. Nr z 2009r. Nr 115, poz. 971);
4) kopie świadectw/certyfikatów z ukończonych kursów;
5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);
8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku              (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy);
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 
7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
a) termin i miejsce składania dokumentów: do 16 kwietnia 2018r. do godz. 1500 w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25  - sekretariat;
 
Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
“Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego  w Zduńskiej Woli”.
Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.
8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.).
 
10. Dodatkowe informacje:
a) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego Zduńskiej Woli;
b) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół;
c) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/2017 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 15 grudnia 2017r.     w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij