Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Sekretarz Powiatu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Pani Anna Szubert, zam. Zduńska Wola

uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą, największą ilość punktów, podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Sekretarz Powiatu

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat

Treść

 STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI

ogłasza nabór na wolne stanowisko Sekretarza Powiatu

Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli


1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli,

ul. Złotnickiego 25,98-220 Zduńska Wola

2. Nazwa stanowiska:Sekretarz Powiatu

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa  w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa wyżej oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Wykształcenie wyższe.

6. Nieposzlakowana opinia.

7. Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów w szczególności z zakresu:

- Konstytucji RP,

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

- Kodeksu cywilnego,

- ustawy o samorządzie powiatowym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- ustawy Prawo zamówień publicznych,

- ustawy Kodeks pracy,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o dostępie do informacji publicznej,

- ustawy o ochronie informacji niejawnych,

- ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- ustawy o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

- ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- Statutu Powiatu Zduńskowolskiego,

- Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

8. Umiejętność obsługi komputera, środowiska Windows i pakietów biurowych typu MS OFFICE.

 

II. Wymagania dodatkowe:

  1. Wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego.
  2. Znajomość tematyki z zakresu zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi z uwzględnieniem specyfiki administracji samorządowej, znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków.
  3. Inicjatywa, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.
  4. Dyspozycyjność.
  5. Umiejętność analizy informacji.
  6. Odporność na stres i sytuacje konfliktowe.
  7. Rzetelność, odpowiedzialność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.


4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:

1) czuwanie na tokiem i terminowością wykonywania zadań w Starostwie;
2) nadzór nad pracą komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie przestrzegania Regulaminu Pracy Starostwa, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Instrukcji Kancelaryjnej, wykonania uchwał Rady i Zarządu oraz Zarządzeń Starosty;
3) koordynowanie i wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad działaniami związanymi z przygotowaniem przez wydziały projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty;
4) nadzorowanie obszarów przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w komórkach organizacyjnych Starostwa;
5) nadzorowanie prac Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa, Zespołu Radców Prawnych, Zespołu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Stanowiska ds. BHP i ppoż.;
6) zapewnienie warunków organizacyjnych umożliwiających sprawne wykonywanie zadań przez Zarząd i Starostwo;
7) zapewnienie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa;
8) nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupu wyposażenia i środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków Starostwa;
9) wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), sprawowanie nadzoru nad Lokalnymi Administratorami Bezpieczeństwa Informacji (LABI) i nad Administratorem Systemu Informatycznego (ASI);
10) koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum na terenie Powiatu;

11) koordynowanie działań w zakresie dostępu do informacji publicznej, w tym:

- nadzór nad wewnętrznymi regulacjami w zakresie dostępu do informacji publicznej;

- koordynacja działań związanych z Biuletynem Informacji Publicznej;

- koordynacja realizacji zadań związanych z organizacją elektronicznej administracji;

- koordynacja i popularyzacja rozwiązań e-administracji.

12) podejmowanie działań mających na celu kreowanie wizerunku publicznego Starostwa;

13) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Starosty;

14) pełnienie funkcji Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego.


 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.


6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. Nr z 2009r. Nr 115, poz. 971);

4) kopie świadectw/certyfikatów z ukończonych kursów, szkleń z zakresu prawa zamówień publicznych

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

10) oświadczenie kandydata o nie przynależności do partii politycznych lub oświadczenie o rezygnacji
z przynależności do partii politycznych w momencie nawiązania stosunku pracy (Sekretarz zgodnie z art. 5 ust 5 ustawy o pracownikach samorządowych nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich)

11) oświadczenie o umiejętności obsługi komputera.

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

a) termin i miejsce składania dokumentów: do 16 sierpnia 2016r. do godz. 1200 w Starostwie Powiatowym

w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25  - sekretariat;


Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

“Dotyczy naboru na wolne stanowisko Sekretarza Powiatu  Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia    29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

10. Dodatkowe informacje:

a) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego Zduńskiej Woli.

b) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół;

c) zatrudnienie na pełny etat,

d) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2016 Starosty Zduńskowolskiego  z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, dnia 1 sierpnia 2017r.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij