Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Wydział Architektury i Budownictwa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rejestr zgłoszeń budowlanych więcej
 
Zduńska Wola, ul. Królewska 10, pokój 2A
Tel./fax. 0 43 824 48 41
 
 
Wydział Architektury i Budownictwa zapewnia obsługę w zakresie:
- udzielania pozwoleń na budowę,
- rozbiórkę obiektów,
- zmianę sposobu użytkowania obiektów,
- na przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę,
- decyzji zamiennych pozwolenia na budowę.
 
 
Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej należy w szczególności:
-  sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie zgodności, stanowiących element projektu budowlanego, projektów zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
- sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych,
- udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez ministra budownictwa,
- wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia  na budowę,
- wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,
- zawieranie w decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia  na budowę obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz  zapewnienie nadzoru autorskiego,
- przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem pozwolenia na budowę,
- przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
- nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,
- stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
- prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
- wydawanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
- rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
- wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
- opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
- potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów  ustanowienia odrębnej własności lokali,
- potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu  jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
- przyjmowanie zawiadomień na piśmie o przystąpieniu gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- przyjmowanie od gmin kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
Ryszard Wielowiejski - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Tel. 0 43 824 42 51
Miejsce urzędowania: ul. Królewska 10, pokój 2A,
 
1) Kierowanie czteroosobowym wydziałem.
2) Wykonywanie poleceń Zarządu Powiatu.
3) Weryfikowanie projektów budowlanych pod kątem rozwiązań technicznych oraz zgodności z przepisami.
4) Czuwanie nad terminowością realizacji zadań wykonywanych przez wydział oraz zapewnienie wykonywania przypisanych wydziałowi zadań zgodnie z prawem.
5) Bieżący nadzór nad realizacją zadań statutowych wydziału, określonych w zakresach czynności pracowników. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników wydziału Regulaminu pracy Starostwa i regulaminu bhp oraz wypełnianiem obowiązków i korzystaniem z uprawnień wynikających z kodeksu pracy.
7) Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu.
8) Załatwianie w porozumieniu z członkami Zarządu interpelacji i wniosków radnych oraz przygotowywanie odpowiedzi do podpisu przez Starostę.
9) Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków.
10) Współpraca z komisjami rady w zakresie zadań realizowanych przez wydział.
11) Współpraca w toku realizacji powiatu zwłaszcza w dziedzinie planowania  i zagospodarowania przestrzennego w wydziałami: Wydział Środowiska i Rolnictwa, Wydział Geodezji, Kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami oraz Finansowo - Księgowym.
12) Prowadzenie analizy i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiatu.  
13) Weryfikowanie projektów budowlanych pod względem kątem rozwiązań technicznych oraz zgodności z przepisami a także ocena pod względem formalno-prawnym.
14) Współudział z Naczelnikiem wydziału w załatwianiu interpelacji i wniosków radnych oraz przygotowywanie odpowiedzi do podpisu przez Starostę.
15) Opiniowanie i uzgadnianie przedłożonych przez Radę Miasta lub Radę Gminy projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miast i gmin lub ich zmian oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin.
 
Mirosława Pazdyk - główny specjalista
Marta Linowiecka - Inspektor
Tel. 43 824 48 41
Miejsce urzędowania: ul. Królewska 10, pokój 2A,
 
1) Stosowanie przepisów ogólnych ustawy Prawo budowlane.
2) Przyjmowanie zgłoszenia budowy obiektów, ogrodzeń, wykonywania robót budowlanych    (art.29 i 30).
3) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (art.32).
4) Rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy (art. 45).
5) Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (art. 47).
6) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (art.28 i 32).
7) Przygotowywanie decyzji na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71).
8) Wydawanie zaświadczeń (informacji) stwierdzających czy realizowany obiekt jest budynkiem jednorodzinnym i czy dany lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu mieszkalnego.
9)  Prowadzenie dziennika korespondencji i rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę.
10) Prowadzenie statystyki dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
11) Wykonywanie poleceń naczelnika wydziału. 
 
Ewelina Turkiewicz - Podinspektor
Tel. 43 824 48 41
Miejsce urzędowania: ul. Królewska 10, pokój 2A,
 
1) Stosowanie przepisów ogólnych ustawy Prawo budowlane.
2) Przyjmowanie zgłoszenia budowy obiektów, ogrodzeń, wykonywania robót budowlanych    (art.29 i 30).
3) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (art.32).
4) Rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy (art. 45).
5) Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (art. 47).
6) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (art.28 i 32).
7) Przygotowywanie decyzji na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71).
8) Wydawanie zaświadczeń (informacji) stwierdzających czy realizowany obiekt jest budynkiem jednorodzinnym i czy dany lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu mieszkalnego.
9)  Prowadzenie dziennika korespondencji i rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę.
10) Prowadzenie statystyki dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
11) Wykonywanie poleceń naczelnika wydziału.
 
Aleksandra Rogozińska - Inspektor
Tel. 43 824 42 52 
Miejsce urzędowania: ul. Królewska 10, pokój 2,
 
1) Stosowanie przepisów ogólnych ustawy Prawo budowlane.
2) Przyjmowanie zgłoszenia budowy obiektów, ogrodzeń, wykonywania robót budowlanych    (art.29 i 30).
3) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (art.32).
4) Rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy (art. 45).
5) Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (art. 47).
6) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (art.28 i 32).
7) Przygotowywanie decyzji na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71).
8) Wydawanie zaświadczeń (informacji) stwierdzających czy realizowany obiekt jest budynkiem jednorodzinnym i czy dany lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu mieszkalnego.
9)  Prowadzenie dziennika korespondencji i rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę.
10) Prowadzenie statystyki dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
11) Wykonywanie poleceń naczelnika wydziału.
 
Anna Fogel - Inspektor
Tel. 43 824 48 41
Miejsce urzędowania: ul. Królewska 10, pokój 2A,
 
1) Stosowanie przepisów ogólnych ustawy Prawo budowlane.
2) Przyjmowanie zgłoszenia budowy obiektów, ogrodzeń, wykonywania robót budowlanych    (art.29 i 30).
3) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (art.32).
4) Rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy (art. 45).
5) Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (art. 47).
6) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (art.28 i 32).
7) Przygotowywanie decyzji na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71).
8) Wydawanie zaświadczeń (informacji) stwierdzających czy realizowany obiekt jest budynkiem jednorodzinnym i czy dany lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu mieszkalnego.
9)  Prowadzenie dziennika korespondencji i rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę.
10) Prowadzenie statystyki dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
11) Wykonywanie poleceń naczelnika wydziału.

 
Opis załatwianych spraw:
Pozwolenie na budowę - podstawa prawna: art. 28, 33 ust. 1, 34 ust. 4, i 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
 
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o pozwolenie na budowę,
2) Załączniki:
- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi* (4 - egzemplarze)
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- aktualna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym
- pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora
 
Opłaty:
- płata skarbowa - zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej Dz. U. 225 poz. 1635 z dnia 16 listopada 2006 r.
 
Termin odpowiedzi - do 65 dni.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Starosty. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Pozwolenie na rozbiórkę - podstawa prawna art. 28 w powiązaniu z art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
 
Wymagane dokumenty:
"Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę"
Załączniki:
- zgoda właściciela obiektu,
- szkic usytuowania obiektu budowlanego,
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi,
- w zależności od potrzeb - projekt rozbiórki obiektu (wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia),
- upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu jest ustalony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z dnia 3 grudnia 2004 r. z późn. zmianami).
 
Opłaty za pozwolenie na rozbiórkę - 36,00 zł
 
Termin odpowiedzi - do 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 65 dni.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie ogólnym Starostwa). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
Opłata skarbowa - bez opłat
 
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - podstawa prawna art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
 
Wymagane dokumenty:
1) Zgłoszenie robót budowlanych \ rozbiórkowych / nie wymagających pozwolenia na  budowę"
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3) W zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami " decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu jest ustalony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z dnia 3 grudnia 2004 r. z późn. zmianami),
4) Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
5) Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu drodze decyzji.
 
Opłaty - bez opłat
 
Termin odpowiedzi - do 30 dni. Inspektor Ochrony Danych

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij