W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Wydział Architektury i Budownictwa

Wersja strony w formacie XML
Rejestr zgłoszeń budowlanych więcej
 

Zduńska Wola, ul. Królewska 10, pokój 2A


Tel./fax. 0 43 824 48 41

E-mail: architektura@powiatzdunskowolski.plWydział Architektury i Budownictwa zapewnia obsługę w zakresie:

- udzielania pozwoleń na budowę,

- rozbiórki obiektów,

- zgłoszeń obiektów i robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę,

- zmiany sposobu użytkowania obiektów,

- przeniesienia decyzji o pozwolenie na budowę,

- decyzji zamiennych pozwolenia na budowę.Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej należy w szczególności:

-  sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie zgodności, stanowiących element projektu budowlanego, projektów zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

- sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych,

- udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych w oparciu o upoważnienie udzielone przez ministra, który ustanowił przepisy techniczno – budowlane,

- wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia  na budowę,

- wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,

- zawieranie w decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia  na budowę obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem pozwolenia na budowę,

- przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,

- stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

- prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,

- wydawanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,

- rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,

- wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

- opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin,

- potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów  ustanowienia odrębnej własności lokali,

- potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu  jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,

- przyjmowanie zawiadomień na piśmie o przystąpieniu gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- przyjmowanie od gmin kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Mirosława Pazdyk - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

Tel. 0 43 824 42 51

E-mail: architektura@powiatzdunskowolski.pl

Miejsce urzędowania: ul. Królewska 10, pokój 2A,


1) Kierowanie wydziałem.

2) Wykonywanie poleceń Zarządu Powiatu.

3) Weryfikowanie projektów budowlanych pod kątem rozwiązań technicznych oraz zgodności z przepisami.

4) Czuwanie nad terminowością realizacji zadań wykonywanych przez wydział oraz zapewnienie wykonywania przypisanych wydziałowi zadań zgodnie z prawem.

5) Bieżący nadzór nad realizacją zadań statutowych wydziału, określonych w zakresach czynności pracowników. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników wydziału Regulaminu pracy Starostwa i regulaminu bhp oraz wypełnianiem obowiązków i korzystaniem z uprawnień wynikających z kodeksu pracy.

7) Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu.

8) Załatwianie w porozumieniu z członkami Zarządu interpelacji i wniosków radnych oraz przygotowywanie odpowiedzi do podpisu przez Starostę.

9) Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków.

10) Współpraca z komisjami rady w zakresie zadań realizowanych przez wydział.

11) Współpraca w toku realizacji powiatu zwłaszcza w dziedzinie planowania  i zagospodarowania przestrzennego w wydziałami: Wydział Środowiska i Rolnictwa, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Finansowo - Księgowym.

12) Opiniowanie i uzgadnianie przedłożonych przez Radę Miasta lub Radę Gminy projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miast i gmin lub ich zmian oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin.Marta Linowiecka - Inspektor

Tel. 43 824 48 41

E-mail: architektura@powiatzdunskowolski.pl

Miejsce urzędowania: ul. Królewska 10, pokój 2A,


1) Stosowanie przepisów ogólnych ustawy Prawo budowlane.

2) Przyjmowanie zgłoszenia budowy obiektów, ogrodzeń, wykonywania robót budowlanych    (art.29 i 30).

3) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (art.32).

4) Rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy (art. 45).

5) Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (art. 47).

6) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (art.28 i 32).

7) Przygotowywanie decyzji na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71).

8) Wydawanie zaświadczeń (informacji) stwierdzających czy realizowany obiekt jest budynkiem jednorodzinnym i czy dany lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu mieszkalnego.

9) Współudział z Naczelnikiem wydziału w załatwianiu interpelacji i wniosków radnych oraz przygotowywanie odpowiedzi do podpisu przez Starostę.

10) Prowadzenie dziennika korespondencji i rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę.

11) Prowadzenie statystyki dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

12) Wykonywanie poleceń naczelnika wydziału. 


Małgorzata Matyjas - Inspektor

Tel. 43 824 48 41 

E-mail: architektura@powiatzdunskowolski.pl

Miejsce urzędowania: ul. Królewska 10, pokój 2A,


1) Stosowanie przepisów ogólnych ustawy Prawo budowlane.

2) Przyjmowanie zgłoszenia budowy obiektów, ogrodzeń, wykonywania robót budowlanych    (art.29 i 30).

3) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (art.32).

4) Rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy (art. 45).

5) Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (art. 47).

6) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (art.28 i 32).

7) Przygotowywanie decyzji na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71).

8) Wydawanie zaświadczeń (informacji) stwierdzających czy realizowany obiekt jest budynkiem jednorodzinnym i czy dany lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu mieszkalnego.

9) Współudział z Naczelnikiem wydziału w załatwianiu interpelacji i wniosków radnych oraz przygotowywanie odpowiedzi do podpisu przez Starostę.

10)  Prowadzenie dziennika korespondencji i rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę.

11) Prowadzenie statystyki dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

12) Wykonywanie poleceń naczelnika wydziału.


Anna Fogel - Inspektor

Tel. 43 824 48 41

E-mail: architektura@powiatzdunskowolski.pl

Miejsce urzędowania: ul. Królewska 10, pokój 2A,


1) Stosowanie przepisów ogólnych ustawy Prawo budowlane.

2) Przyjmowanie zgłoszenia budowy obiektów, ogrodzeń, wykonywania robót budowlanych    (art.29 i 30).

3) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (art.32).

4) Rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy (art. 45).

5) Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (art. 47).

6) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (art.28 i 32).

7) Przygotowywanie decyzji na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71).

8) Wydawanie zaświadczeń (informacji) stwierdzających czy realizowany obiekt jest budynkiem jednorodzinnym i czy dany lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu mieszkalnego.

9) Współudział z Naczelnikiem wydziału w załatwianiu interpelacji i wniosków radnych oraz przygotowywanie odpowiedzi do podpisu przez Starostę.

10)  Prowadzenie dziennika korespondencji i rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę.

11) Prowadzenie statystyki dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

12) Wykonywanie poleceń naczelnika wydziału.

Ewelina Turkiewicz - Inspektor

Tel. 43 824 48 41

E-mail: architektura@powiatzdunskowolski.pl

Miejsce urzędowania: ul. Królewska 10, pokój 2A,


1) Stosowanie przepisów ogólnych ustawy Prawo budowlane.

2) Przyjmowanie zgłoszenia budowy obiektów, ogrodzeń, wykonywania robót budowlanych    (art.29 i 30).

3) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (art.32).

4) Rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy (art. 45).

5) Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (art. 47).

6) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (art.28 i 32).

7) Przygotowywanie decyzji na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71).

8) Wydawanie zaświadczeń (informacji) stwierdzających czy realizowany obiekt jest budynkiem jednorodzinnym i czy dany lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu mieszkalnego.

9) Współudział z Naczelnikiem wydziału w załatwianiu interpelacji i wniosków radnych oraz przygotowywanie odpowiedzi do podpisu przez Starostę.

10)  Prowadzenie dziennika korespondencji i rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę.

11) Prowadzenie statystyki dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

12) Wykonywanie poleceń naczelnika wydziału.


Agnieszka Szymonik - Inspektor

Tel. 43 824 42 52

E-mail: architektura@powiatzdunskowolski.pl

Miejsce urzędowania: ul. Królewska 10, pokój 2,


1) Stosowanie przepisów ogólnych ustawy Prawo budowlane.

2) Przyjmowanie zgłoszenia budowy obiektów, ogrodzeń, wykonywania robót budowlanych    (art.29 i 30).

3) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (art.32).

4) Rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy (art. 45).

5) Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (art. 47).

6) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (art.28 i 32).

7) Przygotowywanie decyzji na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71).

8) Wydawanie zaświadczeń (informacji) stwierdzających czy realizowany obiekt jest budynkiem jednorodzinnym i czy dany lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu mieszkalnego.

9) Współudział z Naczelnikiem wydziału w załatwianiu interpelacji i wniosków radnych oraz przygotowywanie odpowiedzi do podpisu przez Starostę.

10)  Prowadzenie dziennika korespondencji i rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę.

11) Prowadzenie statystyki dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

12) Wykonywanie poleceń naczelnika wydziału.


Opis załatwianych spraw:

Pozwolenie na budowę - podstawa prawna: art. 28, 33 ust. 1, 34 ust. 4, i 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202)


Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o pozwolenie na budowę, zgodny ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1493),

2) Załączniki:

- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi* (4 – egzemplarze),

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1493),

- ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.


Opłaty:

- opłata skarbowa - zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044)

Budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione z opłat.


Termin rozpatrzenia sprawy - do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Starosty). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Pozwolenie na rozbiórkę - podstawa prawna art. 28 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202)


Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, zgodny ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1493),

2) Załączniki:

- zgoda właściciela obiektu,

- szkic usytuowania obiektu budowlanego,

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi,

- w zależności od potrzeb - projekt rozbiórki obiektu (wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia),

- upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.Opłaty:

- opłata skarbowa - zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044) – 36,00 zł

Budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione z opłat.


Termin rozpatrzenia sprawy - do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie ogólnym Starostwa). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - podstawa prawna art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202)


Wymagane dokumenty:

1) Zgłoszenie robót budowlanych (rozbiórkowych) nie wymagających pozwolenia na  budowę

2) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1493) (w przypadku rozbiórki – zgoda właściciela obiektu),

3) W zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

4) Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

5) Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.


Opłaty - bez opłat


Termin odpowiedzi – do 21 dni


Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - podstawa prawna art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202)


Wymagane dokumenty:

1) Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

2) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1493),

3) Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego  w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem obiektu budowlanego lub jego części, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,

4) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym  wielkościami i rozkładem obciążeń,  a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,

5) zaświadczenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

6) w przypadku  podjęcia bądź zaniechania w obiekcie lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń- ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach,

7) Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,

8) Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.


Opłaty - bez opłat


Termin odpowiedzi – do 30 dni


 

Opłatę skarbową, jeżeli jest wymagana należy uiścić na następujące konto bankowe:

Miasto Zduńska Wola

ul. S. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli

47 9279 0007 0071 1166 2000 0150

 

Opłatę za rejestrację dziennika budowy należy uiścić na następujące konto bankowe:

Powiat Zduńskowolski

Pko Bank Polski O/Zduńska Wola

ul. Łaska 46

19 1020 3437 0000 1402 0064 2819


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane