W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Stanowisko Inspektora Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska – Referat Ochrony Środowiska

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko Inspektora Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska – Referat Ochrony Środowiska
Miejsce pracy Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat - Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25
Status aktualne

Starosta Zduńskowolski 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora 

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska – Referat Ochrony Środowiska

Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 10,  

2. Nazwa stanowiska:            inspektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe;

4) minimum 3 letni staż pracy;

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

II. Wymagania dodatkowe 

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo ochrony środowiska, o odpadach,  o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,                          o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, o bateriach i akumulatorach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

2) rzetelność, sumienność i inicjatywa w pracy;

3) umiejętność obsługi interesantów-klientów wewnętrznych i zewnętrznych;

4) umiejętność pracy w stresie;

5) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

 

4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:

1) Wydawanie, cofanie, ograniczanie i wygaszanie pozwoleń: zintegrowanych na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wydawanie zezwoleń na handel emisjami oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów;

2) Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów;

3) Wydawanie zezwoleń przetwarzanie/odzysk odpadów  w ramach eksploatacji instalacji;

4) Wydawanie zezwoleń na odzysk odpadów  poza instalacjami i urządzeniami;

5) Wydawanie zezwoleń  na  unieszkodliwianie odpadów;

6) Dokonywanie zmian decyzji administracyjnych, do ww. pozwoleń, zezwoleń z  zakresu ochrona powietrza, handlu emisjami, gospodarki odpadami  i ochrony przed polami elektromagnetycznymi;

7) Wydawanie postanowień o ustanowieniu zabezpieczenia roszczeń;

8) Opiniowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z zakresu gospodarki odpadami.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                          w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% .  

6. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny;

2)     dyplom ukończenia studiów wyższych;

3)     kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)

4)     dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)     kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;2

7)     oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);2

8)    oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;2

9)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia                              w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);2

10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym  stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy)2;

11) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego3 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczenia na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 druk  oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

3 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

a) termin składania dokumentów:  do 24.06.2024 roku do godziny 14.00

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska – Referat Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

1) Lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego                             w Zduńskiej Woli;

2) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe                   w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się  o pracę wynika z:

a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.),

b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530 ze zm.);

3) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4) przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5) Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1  etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.

6) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2023 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 15.06.2023 roku                   w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym                                                                                                  w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, 10.06.2024 roku

Załączniki

Powiadom znajomego