W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Stanowisko Podinspektora Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska – Referat Ochrony Środowiska

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Mariusz Gece, zam. Zduńska Wola
Uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydata spełniły wszystkie wymogi. Kandydat zdobyła wymaganą największą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko Podinspektora Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska – Referat Ochrony Środowiska
Miejsce pracy Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat - Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25
Status rozstrzygnięte

Starosta Zduńskowolski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska – Referat Ochrony Środowiska

Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25,  

2. Nazwa stanowiska:             podinspektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)    wykształcenie wyższe lub średnie;

4)    minimum 3 letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego; 

5)    kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)    posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

II. Wymagania dodatkowe 

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych, o lasach, prawo ochrony środowiska, o rybactwie śródlądowym, o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,

2) rzetelność, sumienność i inicjatywa w pracy;

3) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:

1) Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach związanych z wydawaniem zaświadczeń, czy grunt objęty jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty Zduńskowolskiego określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej;

2) Wydawanie decyzji zgodnie z ustawą o lasach, będących w kompetencji starosty;

3) Prowadzenie spraw dotyczących rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;

4) Wydawaniem kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego; 

5) Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;

6) Przyjmowanie zgłoszeń instalacji z zakresu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% .  

6. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny;

2)    dyplom ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej;

3)    kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)

4)    dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)    kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;2

7)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności   z Krajowego Rejestru Karnego);2

8)    oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;2

9)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);2

10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym  stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy)2;

11) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego3 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczenia na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 druk  oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

3 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

a) termin składania dokumentów:   do 03.04.2024 roku do godziny 14.00

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska – Referat Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”

 

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Dodatkowe informacje:

1) Lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się  o pracę wynika z:

a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.),

b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530 ze zm.);

3) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4)  przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5) Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1  etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.

6) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2023 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 15.06.2023 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, 21.03.2024 roku

 

Załączniki

wyniki naboru pdf, 130 kB

Powiadom znajomego