W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Stanowisko inspektora Wydział Finansowo-Księgowy

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Natalia Pietrzak, zam. Czechy
Uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą największą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko inspektora Wydział Finansowo-Księgowy Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat - Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25
Status rozstrzygnięte

Starosta Zduńskowolski 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora 

Wydział Finansowo-Księgowy Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25,  

2. Nazwa stanowiska:             inspektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe;

4) minimum 3 letni staż pracy;

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

II. Wymagania dodatkowe 

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,

2) rzetelność, sumienność i inicjatywa w pracy;

3) znajomość programów komputerowych: Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@, 

4) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:

1) analiza realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu (poza domami pomocy społecznej) na podstawie przedkładanych sprawozdań budżetowych jednostkowych,

2) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych na podstawie sprawozdań złożonych przez podległe jednostki z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@,  

3) sporządzanie kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną w zakresie operacji finansowych na podstawie sprawozdań złożonych przez podległe jednostki z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@,                       

4) sporządzanie informacji kwartalnej i rocznej o wykorzystaniu dotacji celowych z budżetu państwa oraz realizacji dochodów wynikających z wykonywania zadań zleconych powiatu oraz ich terminowe przekazywanie do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,

5) sporządzanie uchwał Zarządu Powiatu w programie Microsoft Word i w Edytorze Aktów Prawnych XML Legislator,

6) aktualizacja z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Starostwa Powiatowego pod kątem zmian w budżecie oraz informowanie podległych jednostek organizacyjnych i wydziałów merytorycznych o zaistniałych zmianach,

7) sporządzanie i przekazywanie danych wynikających z uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu przez System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ i e-Nadzór,

8) sporządzanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu na podstawie sprawozdań jednostkowych, zbiorczych oraz informacji przedstawionych przez wydziały merytoryczne oraz jednostki organizacyjne, jak również ich przedstawienie Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi,

9) opracowywanie projektu budżetu powiatu na podstawie złożonych i przyjętych przez Zarząd Powiatu projektów planów jednostkowych i przedstawienie go Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi,

10) sporządzanie i przekazywanie łącznych sprawozdań finansowych (w tym również bilansu skonsolidowanego),

11) sporządzanie bieżącej korespondencji dotyczącej Wydziału,

12) przygotowywanie dokumentacji wydziału celem przekazania do archiwum zakładowego.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% .  

 

 

 

6. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny;

2)     dyplom ukończenia studiów wyższych;

3)     kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)

4)     dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)     kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;2

7)     oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności                        z Krajowego Rejestru Karnego);2

8)    oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;2

9)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);2

10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym  stanowisku                                 (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy)2;

11) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego3 (poświadczenie przez kandydata za zgodność                              z oryginałem).

1 druk oświadczenia na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 druk  oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

3 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

a) termin składania dokumentów:   do 25.03.2024 roku do godziny 14.00

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

1) Lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się  o pracę wynika z:

a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.),

b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530 ze zm.);

3) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4)  przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5) Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1  etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.

6) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2023 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 15.06.2023 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, 12.03.2024 roku

Załączniki

Wyniki naboru pdf, 242 kB

Powiadom znajomego