W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Podinspektor we Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Nie wpłynęła żadna oferta.
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor we Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat - Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 
Status rozstrzygnięte

Starosta Zduńskowolski

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego    w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25,  

2. Nazwa stanowiska:   podinspektor - do spraw prowadzenia i udostępnienia danych ewidencji gruntów i budynków dla terenu gminy i miasta Szadek - wymiar 0,15 etatu

 

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1)       obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)       wykształcenie wyższe lub średnie;

4)       minimum 3 letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego; 

5)       kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)       posiadanie nieposzlakowanej opinii;

 

II. Wymagania dodatkowe 

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych; Prawo geodezyjne; rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków  oraz rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego                                          i kartograficznego;

2) dodatkowym atutem będzie posiadanie wykształcenia w kierunku administracji, geodezji  lub uzupełnianie kwalifikacji w trakcie składania wniosku o zatrudnienie. 

3) biegła znajomość programów komputerowych:  Microsoft Word, Excel, 

4) znajomość oprogramowania TurboEwid.

4) odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych;

5) doświadczenie w pracy w samorządzie. 

 

4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:

1) aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie wynikającym z §  11 punkt 6 i 7, §  12 i rejestru cen w zakresie wynikającym z  §  40 rozporządzenia  z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków:

- właścicieli albo samoistnych posiadaczy, opisu prawa własności lub stanu posiadania tych osób oraz przysługujących im wielkości udziałów w prawie własności, daty nabycia tego prawa oraz informacji                                      o dokumentach, które stanowiły podstawę opisu prawa własności albo stanu posiadania,

- dodatkowych danych wykazywanych w ewidencji’

- lokali;

2) udostępniania zainteresowanym wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art. 24                     ustęp 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

3) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów będących podstawą wpisu do rejestru ewidencji gruntów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozporządzeniem z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji                    i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% .  

 

6. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny;

2)       kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej;

3)       oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1);

4)       dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)       kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni                     z praw publicznych;2

7)       oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);2

8)       oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;2

9)       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);2

10)   oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym  stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy)2;

11)   kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego3 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczenia na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 druk  oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

3 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

a) termin składania dokumentów:  do 20 października 2023 roku do godziny 14.00

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko podinspektora Wydział  Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

1)       lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2)       Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się  o pracę wynika z:

a)       ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.),

b)       ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530 ze zm.);

3)       Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4)       z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych                    w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5)       Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,15  etatu, miejsce wykonywania pracy Urząd Gminy i Miasta w Szadku ul. Warszawska 3, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.

6)       wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2023 Starosty Zduńskowolskiego                                           z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym  w Zduńskiej Woli.

Załączniki

Wyniki naboru pdf, 235 kB

Powiadom znajomego