W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Wiktoria Kołodziejczyk, Zduńska Wola
Uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydata spełniły wszystkie wymogi. Kandydat zdobył wymaganą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazał się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat
Status rozstrzygnięte

Starosta Zduńskowolski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora 
Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25,  

2. Nazwa stanowiska:            podinspektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) wykształcenie wyższe lub średnie;

4) minimum 3 letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego; 

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii;

 

II. Wymagania dodatkowe 

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych, o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług,  prawo zamówień publicznych;

2) biegła znajomość programów komputerowych:  Microsoft Word, biegła znajomość poruszania się po platformie internetowej baz danych dot. aktów prawnych oraz systemu nieodpłatnej pomocy jak również korzystanie z ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej służącej do komunikacji obywateli 
z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób (ePUAP); obsługa poczty elektronicznej;

3) odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych;

4) doświadczenie w pracy w samorządzie. 

4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:

1) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną, świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także zasady realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej

2) przygotowywanie i konstruowanie umów, zamówień oraz innych dokumentów związanych z zapewnieniem warunków materialno-bytowych urzędu;

3) prowadzenie rejestrów: zbiory aktów normatywnych własnych kierownictwa starostwa – zarządzenia Starosty Zduńskowolskiego, umów i porozumień, zakupu publikacji, pieczątek, faktur;

4) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz nadzór nad terminowością załatwienia wniosków w tym zakresie dla wydziału;

5) koordynowanie szkoleń i dokształcanie zawodowe pracowników;

7) prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oraz ewidencji pozabilansowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli oraz Powiatowego Zarządu Dróg.

8) wykonywanie czynności biurowych, w tym: przygotowanie i wysyłka korespondencji wydziałowej, archiwizacja akt;

9) opracowywanie projektu budżetu powiatu w zakresie zadań wykonywanych przez wydział;

10) bieżąca ewidencja i analiza wydatków oraz opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu wydziału;

11) przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie wydziału;

12) koordynowanie imprez targowych i wystawienniczych organizowanych przez powiat;

 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% .  

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej;

3) oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1);

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;2

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);2

8) oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;2

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);2

10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym  stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy)2;

11) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego3 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczenia na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 druk  oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

3 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 
7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

a) termin składania dokumentów:  do 9 sierpnia 2023 roku do godziny 14.00

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko podinspektora Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

1) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się  o pracę wynika z:

a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.),

b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530);

3) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4) z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5) Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1  etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.

6) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2023 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym  w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, 25.07.2023 roku

Załączniki

Oświadczenie docx, 22 kB
Oświadczenie docx, 19 kB
wynik naboru pdf, 252 kB

Powiadom znajomego