W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Stanowisko pracy księgowego Wydział Finansowo-Księgowy

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko - nie został wyłoniony żaden kandydat
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko pracy księgowego Wydział Finansowo-Księgowy
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 - Sekretariat
Status rozstrzygnięte

Starosta Zduńskowolski

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy księgowego 

Wydział Finansowo-Księgowy Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25,  

2. Nazwa stanowiska:             Księgowy

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe: na kierunku ekonomia, rachunkowość lub finanse;

5)kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

II. Wymagania dodatkowe 

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o systemie ubezpieczeń społecznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz aktów wykonawczych do w/w przepisów;

2) biegła znajomość obsługi komputera a m. in. Programów Microsoft Word, Microsoft Excel oraz obsługa poczty elektronicznej;

3) znajomość programu: Księgowość Budżetowa SIGID;

4) rzetelność, dokładność, sumienność i inicjatywa w pracy;

5) umiejętność pracy w stresie;

6) staż pracy minimum 3 lata; 

7) doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorządowej.

 

4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:

1) współpraca z bankiem prowadzącym bankową obsługę budżetu powiatu;

2) sporządzanie przelewów środków budżetowych;

3) obsługa finansowo-księgowa ZFŚS Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg;

4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatku VAT Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg (rejestr sprzedaży, rejestr zakupu, miesięczna deklaracja rozliczeniowa, księgowanie, ustalanie prewskaźnika);

5) sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;

6) okresowe księgowanie wyciągów bankowych i innych dowodów księgowych;

7) sporządzanie informacji z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansowej;

8) zastępstwo stanowiska ds. płac;

9) archiwizacja dokumentacji wydziałowej.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% .  

6. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny;

2)       kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3)       oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)

4)       dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)       kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni                     z praw publicznych;2

7)       oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);2

8)       oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;2

9)       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);2

10)   oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym  stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy)2;

11)   kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego3 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczenia na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 druk  oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

3 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

a) termin składania dokumentów:   do 5 lipca 2023 roku do godziny 14.00

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko księgowego w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

1)       lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2)       Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się  o pracę wynika z:

a)       ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.),

b)       ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530);

3)       Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4)       z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych                    w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5)       Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1  etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.

6)       wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 96/2021 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 14.12.2021 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych                    w Starostwie Powiatowym  w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, 22.06.2023 roku

Załączniki

Wyniki naboru pdf, 107 kB

Powiadom znajomego