W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Pani Ilona Jarzyńska, zam. Biały Ług
Uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Z
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 10
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat
Status rozstrzygnięte

Starosta Zduńskowolski 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora 
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Zduńskiej Woli

1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25,  

2. Nazwa stanowiska:     inspektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) wykształcenie wyższe lub średnie;

4) minimum 5 letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego, a przy wykształceniu wyższym  minimum 3 letni staż pracy;

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 
II. Wymagania dodatkowe 

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu Cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o nabywaniu gruntów przez cudzoziemców oraz dekretu o reformie rolnej, 

2) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,

3) rzetelność, sumienność i inicjatywa w pracy;

4) dobra znajomość pracy z komputerem - programy Microsoft Office i Excel oraz obsługi innych urządzeń biurowych

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy to m.in.:

1) Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej Referatu GN w ramach Wydziału GKN, planu budżetu,  zmian w budżecie i wniosków o finansowanie Referatu GN oraz bieżąca współpraca z Wydziałem Finansowo- Księgowym  Starostwa Powiatowego w zakresie budżetu Powiatu.

2) Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, planu budżetu, zmian w budżecie  i wniosków o finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz współpraca w tym zakresie z administracją rządową – m.in. Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.

3) Regulowanie stanów prawnych własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.), prowadzenie wykazu takich nieruchomości oraz realizacja ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych praw własności oraz dokonywanie wpisów w księgach wieczystych na rzecz Skarbu Państwa oraz j.s.t.

4) Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu i Skarbu Państwa w zakresie realizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

5) Przygotowywanie, wspólnie z Radcą Prawnym decyzji i innych aktów prawnych z zakresu ww. ustaw dotyczących pracy na ww. stanowisku w Referacie GN ww. zakresie prawnym i merytorycznym.

6) Bieżąca współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu objętego działaniami Starosty i Starostwa Powiatowego w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i j.s.t. oraz reprezentowanie interesów Skarbu Państwa i Powiatu w sprawach dotyczących ich nieruchomości  w innych organach administracji.   

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% .  

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów wyższych;

3) oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;2

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);2

8) oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;2

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);2

10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym  stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy)2;

11) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego3 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczenia na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 druk  oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

3 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 
7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

a) termin składania dokumentów: do 26 maja 2023 roku do godziny 13.00

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli"

 
8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

1) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.),

b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530);

3) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4) z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5) Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1  etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.

6) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 96/2021 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 14.12.2021 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, 10 maja 2023 roku

Załączniki

Powiadom znajomego