W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Elżbieta Raj, Ostrówek
Uzasadnienie wyboru Wynik postępowania konkursowego zatwierdzono na mocy uchwały nr VI/65 23 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2023 r.
Szczegóły
Stanowisko Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli
Miejsce pracy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat
Status rozstrzygnięte

Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego

ogłasza  konkursy  na  kandydatów  na  stanowiska  dyrektorów:

 

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6,
 • Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, ul. Zielona 59A.

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449; z 2023 r. poz. 108):

 

 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

   - a w przypadku zespołu szkół:

posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;

2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4. uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo

b) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy;

5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762; z 2022 r. poz. poz. 935, 1116, 1700 i 1730), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574; z 2018 r. poz. 1668; z 2021 r. poz. 2232; z 2022 r. poz. 655, 807, 1010, 1079, 1117, 1459 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 212),  lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 1428, 1530 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115, 1669 i 1693 ), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289; z 2020 r. poz. 2320),

11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego; 

 • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania – nie dotyczy kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli:

1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub postępowanie dyscyplinarne;

5. ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289; z 2020 r. poz. 2320);

10. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju  danej szkoły;

2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
-  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

-  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej Nauczycielem;

3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6. w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 672), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 289; z 2020 r. poz. 2320);

11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633; z 2022 r. poz. 1459, 1512, 2463 i 2731) – dotyczy kandydata  na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762; z 2022 r. poz. poz. 935, 1116, 1700 i 1730), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574; z 2018 r. poz. 1668; z 2021 r. poz. 2232; z 2022 r. poz. 655, 807, 1010, 1079, 1117, 1459 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 212),  lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 1428, 1530 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115, 1669 i 1693 );

15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ……………………………………” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w terminie do dnia 15 marca 2023 r. do godz. 15.00.

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia. Kandydat zgłasza się na konkurs z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

VI. Obowiązek informacyjny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2-16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych , tj. RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych, w tym realizacji Państwa praw Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@powiatzdunskowolski.pl.
 • Państwa dane będą przetwarzane w związku z realizacją konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. W związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, zgodnie z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 • W celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe oraz wynika z ww. przepisów. Konsekwencją niepodania danych będzie niedopuszczenie kandydata do konkursu.
 • W ramach realizowanego celu nie występuje profilowane, a dane nie będą transferowane poza Polskę. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom do tego uprawnionym.
 • Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, a po upływie tego okresu przez okres 50 lat.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiadają Państwo prawo do dostępu oraz do sprostowania danych. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw, kontaktując się z Administratorem.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego