W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Pani Elżbieta Stępnik, zam. Zduńska Wola
Uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą, maksymalną ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy na proponowanym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli
Miejsce pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 4
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat
Status rozstrzygnięte

Starosta Zduńskowolski 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

 w Zduńskiej Woli

1. Nazwa i adres jednostki:  Powiatowy Urząd Pracy, ul. Getta Żydowskiego 4, 98-220 Zduńska Wola 

2. Nazwa stanowiska: Dyrektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiadanie nieposzlakowanej opinii;
5) wykształcenie wyższe, 
6) co najmniej 3 letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5 letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,

 
II. Wymagania dodatkowe 

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o finansach publicznych, o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego,o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych,

2) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,  rzetelność, dokładność, sumienność i inicjatywa w pracy;

3) odporność na stres, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, kreatywność; 

4) znajomość uwarunkowań prawno-budżetowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego;

5) znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, programu MS Office;

 
4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:

1. Kierowanie Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli i reprezentowanie go na zewnątrz,

2. Podejmowanie i realizacja  zadań w szczególności w zakresie promocji zatrudnienia, polityki rynku pracy, aktywizacji zawodowej w tym osób niepełnosprawnych, łagodzenia skutków bezrobocia i zatrudnienia socjalnego,

3. Zarządzanie podstawowymi usługami rynku pracy oraz instrumentami wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy,

4. Inicjowanie i realizowanie projektów lokalnych i regionalnych,

5. Realizowanie budżetu Powiatowego Urzędu Pracy,

6. Planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi, Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych;

7. Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, w tym EFS,

8. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego przez Starostę Zduńskowolskiego upoważnienia,

9. Planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz ustalanie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli;

10. Zatrudnianie i zarządzanie personelem Powiatowego Urzędu Pracy,

11. Współpraca z organami samorządów terytorialnych, Powiatową Radą Rynku Pracy, organizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej, agencjami zatrudnienia oraz innymi instytucjami w zakresie promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% .  

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3) oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;2

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);2

8) oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;2

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);2

10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym  stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy)2;

11) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego3 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczenia na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 druk  oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

3 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 
7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

a) termin składania dokumentów: do 13 lutego 2023 roku do godziny 12.00

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko Dyrektora  Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

1) lista osób, które spełniły wymagania formalne i przechodzą do drugiego etapu naboru oraz wynik naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.),

b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530);

3) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4) z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, oferty kandydatów którzy nie spełnili wymagań niezbędnych zostaną odesłane, a oferty spełniające wymagania będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5) Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowniczym urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy;

6) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/2021 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 22.12.2021 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników, zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego.

 

Zduńska Wola, 26.01.2023 roku

Załączniki

Oświadczenie docx, 19 kB
Oświadczenie docx, 22 kB
Wyniki naboru pdf, 115 kB

Powiadom znajomego