W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Informacja o naborze wniosków

ZARZĄD POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

Ul. ZŁOTNICKIEGO 25, 98-220 ZDUŃSKA WOLA

przypomina o możliwości składania wniosków

 

o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu zduńskowolskiego w 2017 roku


I. Podmioty uprawnione do składania wniosków oraz rodzaj zadania:

1. Z budżetu Powiatu Zduńskowolskiego, zwanego dalej Powiatem, mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze powiatu zduńskowolskiego.


2. Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.


3. Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku może finansować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.


II.  Wysokość środków finansowych oraz zasady przyznawania dotacji.

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wyłonionych w konkursie w 2017 roku stanową kwotę 70 000,00 zł.


2. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji. Termin wydatkowania dotacji nie może być dłużysz niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.


3. Dotacja z budżetu powiatu zduńskowolskiego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych perzy jednym i tym samym zabytku może być udzielona do 50% ogółu nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.


4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Rada Powiatu Zduńskowolskiego w formie uchwały.


5. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji powiadamia się wszystkich wnioskodawców pisemnie.6. Udzielenie, przekazanie oraz rozliczenie dotacji następuje na warunkach i w terminach, określonych w umowie zawartej z Powiatem Zduńskowolskim, a podmiotem wskazanym w uchwale w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu zduńskowolskiego w 2017 roku.


7. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatu Zduńskowolskiego pod adresem www.powiatzdunskowolski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatzdunskowolski.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskowolskiego.      


 III. Zasady składania wniosków:

1. Do konkursu mogą przystąpić jedynie uprawnione podmioty, które złożą wniosek na właściwym formularzu z wymaganymi załącznikami.


2. Wzór wniosku wraz z Uchwałą określającą zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej  Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl (w zakładce: Zabytki).


3. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający wpis obiektu do rejestru zabytków;

2) aktualny dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem;

3) zgoda właściciela (współwłaścicieli) zabytku na przeprowadzenie prac lub robót, w przypadku gdy to nie oni są wnioskodawcami;

4) kosztorys inwestorski wraz z harmonogramem planowanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

5) aktualna decyzja właściwych służb konserwatorskich zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót będących przedmiotem wniosku o dotację;

6) projekt i aktualne pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym, będących przedmiotem wniosku;

7) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela;

8) dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku.


4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc de minimis ma obowiązek przedłożyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności, których zakres określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (tj.: Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.).


5. Do wniosku powinny być dołączone załączniki oryginalne lub w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Kserokopie wszystkich załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem w sposób czytelny przez osobę lub osoby uprawnione do złożenia wniosku i podpisania umowy oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).


6. Wnioski w wersji papierowej należy składać do 31 marca 2017 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola w godz. od 7.30 do 15.30. W przypadku wniosku składanego za pośrednictwem poczty, należy na kopercie umieścić dopisek „Konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu zduńskowolskiego w 2017 roku”.


7. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli (niezależnie od daty stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


IV. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków:


1. Złożone wnioski są weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego. Skład, organizację oraz tryb pracy Komisji określa załącznik do uchwały nr XI/102/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 października 2015 r.


2. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 10, pod numerem telefonu (43) 825 45 88.

Załączniki

Wniosek doc, 47 kB

Powiadom znajomego