W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ - FK.272.1.2016 "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 900 000 zł"

Wyjaśnienie nr 2 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

W dniu 30.05.2016 r. skierowano następujące pytania do Zamawiającego w zakresie dotyczącym treści SIWZ, jak poniżej, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający potwierdza, iż nie przewiduje karencji w spłacie odsetek? Pierwsze odsetki  płatne będą ostatniego dnia miesiąca w którym nastąpiło uruchomienie kredytu?

Zamawiający w rozdziale XVII pkt 8) SIWZ wskazał:

„Odsetki Zamawiający spłacał będzie miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca (.. )”.

Natomiast w pkt 7) ww. rozdziału SIWZ Zamawiający określił:

„Karencja  w  spłacie  kapitału  kredytu  długoterminowego do 30.03.2017r. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek.”

W związku z powyższym Zamawiający potwierdza, iż pierwsze odsetki od przedmiotowego kredytu będą płatne ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie pierwszej transzy kredytu.

2. Czy Zamawiający posiada opinię RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu. Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie. Jeżeli nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę aby przedstawienie pozytywnej opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu była warunkiem uruchomienia kredytu?

Zgodnie z zapisami art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego wystąpił z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

Opinia zostanie przekazana niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Uzyskanie pozytywnej opinii w ww. zakresie warunkuje możliwość zaciągnięcia kredytu, stąd jest również warunkiem koniecznym uruchomienia kredytu.

3. Czy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

a) wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu,

b) zmiana harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów płatności i wysokości rat,

c) zmiana okresu postawienia kredytu do dyspozycji.

Zamawiający w rozdziale XVIII SIWZ określił:

„Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w oparciu o art. 144 ustawy Pzp, w stosunku do treści oferty w następującym zakresie:

1) Terminów uruchomienia i wysokości transz kredytu. Zmiana terminarza uruchamiania kredytu nie może wykraczać poza okres jego ostatecznego wykorzystania, który określony został na dzień 31.12.2016 r. Wysokość transz kredytu nie może  łącznie przekroczyć jego maksymalnej wielkości tj. 3 900 000 zł.

2) Terminarza spłat i wysokości rat kapitałowych kredytu.

3) Wysokości kredytu. Zmiana wysokości kredytu dotyczy wyłącznie jego zmniejszenia, natomiast jego maksymalną wielkość stanowi kwota 3 900 000 zł (..)”.

Ad a)

Zamawiający określił w rozdziale IV SIWZ termin wykonania zamówienia od 08.07.2016 r. (przewidywany) do 31.12.2025 r.

W Załączniku Nr 3 do SIWZ wskazany został planowany terminarz spłat kredytu, objętego niniejszym zamówieniem, który stanowi potwierdzenie powyższego.

W rozdziale XVII pkt 19) zawarty został zapis dotyczący możliwości przedterminowej  spłaty  kredytu  bez ponoszenia  dodatkowych  opłat i prowizji, która to może w konsekwencji spowodować skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

Natomiast termin ostatecznej spłaty kredytu określony został na dzień 31.12.2025r., co oznacza,  że jest to równocześnie maksymalny termin spłaty ostatniej raty kredytu.

W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany postanowień umowy skutkującej wydłużeniem terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu.

Nadmienić jednak należy, że w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej, w związku z dużym limitem przedsięwzięć majątkowych  planowanych docelowo do dofinansowania ze środków zewnętrznych, ujęte zostały w latach 2017- 2019 kredyty długoterminowe, których spłata aktualnie zaplanowana została do roku 2025.

Jednakże, mając na uwadze rosnące zobowiązania z tytułu spłat kredytów w zakresie zarówno już funkcjonującego  jak i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia, planowane jest wydłużenie perspektywy Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad b)

Zamawiający zastrzegł możliwość dokonania zmiany zapisów umowy w zakresie terminarza spłat i wysokości rat kapitałowych kredytu, będącego przedmiotem niniejszego postępowania,  w rozdziale XVIII pkt 2) SIWZ.

Ad c)

Zamawiający w rozdziale III i IV SIWZ wskazał ramowy termin wykorzystania kredytu od 08.07.2016 r. (przewidywany) do 31.12.2016r. w trzech transzach:

lipiec 2016 r. – 2 087 058 zł,

wrzesień 2016 r. – 1 327 574 zł,

grudzień 2016 r. – 485 368 zł.

Jednocześnie Zamawiający w rozdziale III SIWZ zastrzegł, iż jest to planowany termin wykorzystania kredytu, a dokładne terminy uruchamiania transz kredytu ustalone zostaną po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy.

Ponadto możliwość dokonania zmiany zapisów umowy w zakresie terminarza uruchamiania kredytu Zamawiający zastrzegł w rozdziale XVIII pkt 1) SIWZ.

4. Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:

a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej,

b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,

c) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmiana postanowień umowy w oparciu o art. 144 ustawy Pzp, w zakresie określonym w rozdziale XVIII SIWZ, winna zostać zagwarantowana zapisami w umowie i być inicjowana przez Zamawiającego poprzez złożenie stosowanego wniosku wraz z uzasadnieniem, a następnie w przypadku pozytywnej oceny przez Wykonawcę skutkować podpisaniem aneksu.

Zgodnie z uwarunkowaniami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164) zmiany umowy nie mogą spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

5. Czy w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą  Zamawiający zobowiąże się, że:

1) będzie udostępniać Wykonawcy raporty lub sprawozdania z przebiegu realizacji Przedsięwzięcia, w tym rozliczenia kosztów przedsięwzięcia w postaci faktur, po jego zakończeniu;

2) będzie organizować zamówienia na realizację przedsięwzięcia stosownie do obowiązujących norm i przepisów (np. PZP, jeśli dotyczy).


 Ad 1)

Zamawiający w rozdziale III SIWZ określił, że kredyt przeznaczony jest w wysokości 1 455 576 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych, ale nie dokonał  w SIWZ szczegółowego podziału na zadania majątkowe.

Jednocześnie zastrzegł w rozdziale XVII pkt 6) SIWZ, że Wykonawca zobowiązany jest uruchomić kredyt na pokrycie również już wykonanych nakładów na spłatę rozchodów i poniesionych na zadaniach majątkowych przed podpisaniem umowy.

W związku z powyższym forma rozliczenia prawidłowości wydatkowania środków z kredytu, którą Wykonawca wprowadzi do zapisów umowy, winna ww. uwarunkowania uwzględniać.

Ad 2)

Wszystkie zamówienia na realizację zadań inwestycyjnych przeprowadzane są w trybach i na zasadach określonych w przepisach, w tym głównie w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164).


Pozostałe pytania złożone  w dniu 30.05.br. przez Wykonawcę nie są związane z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z czym  odpowiedź na nie skierowana została indywidualnie i nie podlega publikacji.

przejdź do ogłoszenia

Załączniki

Powiadom znajomego