W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ - FK.272.1.2016 "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 900 000 zł"

Wyjaśnienie nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

W dniu 25.05.2016 r. skierowano następujące pytania do Zamawiającego w zakresie dotyczącym treści SIWZ, jak poniżej, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej.

Deklaracja wekslowa- tak

Weksel- nie

Zgodnie z zapisami art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów dokonuje dwóch członków zarządu.
Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

Zobowiązanie z weksla in blanco jest związane z dodatkową umową między wystawcą weksla a remitentem -  deklaracją wekslową, gdzie strony uzgadniają w jaki sposób weksel in blanco powinien być wypełniony.

W myśl powyższego kontrasygnacie podlega umowa kredytowa oraz umowa dodatkowa w formie deklaracji wekslowej.


2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w Banku lub zamieszczenie w umowie kredytowej oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Zamawiający dopuszcza, że jako wystawca weksla w zakresie roszczeń wynikających z udzielonego zabezpieczenia,  winien podpisać oświadczenie o poddaniu się egzekucji.


3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji.

 TAK


4. Czy Zamawiający przedłoży przed podpisaniem umowy kredytowej i wypłatą poszczególnych transz kredytu aktualne (ważne 3 m-ce) zaświadczenie z ZUS i US.


Poprzez podpisanie formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego bez dodatkowego uwarunkowania.

Natomiast  odmowa podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ i w ofercie skutkować może, zgodnie z zapisami rozdziału IX ust. 4 SIWZ (art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), utratą wadium.

Jednakże Zamawiający dopuszcza przedłożenie ww. zaświadczeń na żądanie Wykonawcy przed podpisaniem umowy i uruchomieniem kredytu.


5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w umowie, że wszelkie zmiany  do umowy, w tym zmiana terminarza spłat i wysokości rat kapitałowych będą wymagać obustronnej akceptacji, tj. Wykonawcy i Zamawiającego oraz podpisania aneksu do umowy kredytowej.

Zamawiający w rozdziale XVIII SIWZ  wskazał:

„Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w oparciu o art. 144 ustawy Pzp, w stosunku do treści oferty w następującym zakresie:

1) Terminów uruchomienia i wysokości transz kredytu. Zmiana terminarza uruchamiania kredytu nie może wykraczać poza okres jego ostatecznego wykorzystania, który określony został na dzień 31.12.2016 r. Wysokość transz kredytu nie może  łącznie przekroczyć jego maksymalnej wielkości tj. 3 900 000 zł.

2) Terminarza spłat i wysokości rat kapitałowych kredytu.

3) Wysokości kredytu. Zmiana wysokości kredytu dotyczy wyłącznie jego zmniejszenia, natomiast jego maksymalną wielkość stanowi kwota 3 900 000 zł.

Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, jeśli będą one miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.”

Zmiana postanowień umowy w oparciu o art. 144 ustawy Pzp, w zakresie określonym w rozdziale XVIII SIWZ, winna zostać zagwarantowana zapisami w umowie i być inicjowana przez Zamawiającego poprzez złożenie stosowanego wniosku wraz z uzasadnieniem, a następnie w przypadku pozytywnej oceny przez Wykonawcę skutkować podpisaniem aneksu.

Pozostałe pytania złożone  w dniu 25.05.br. przez Wykonawcę nie są związane z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z czym  odpowiedź na nie skierowana została indywidualnie i  nie podlega publikacji.

przejdź do ogłoszenia


Załączniki

Powiadom znajomego