W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

OGŁOSZENIE Starosty Zduńskowolskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora w latach 2024-2026 „Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2024-2026”

OGŁOSZENIE

Starosty Zduńskowolskiego

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora w latach 2024-2026 „Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2024-2026”

 

 

I. Przedmiot konkursu:

 

§ 1. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2024-2026”, zgodnie 
z przyjętą uchwałą Nr LXVI/51/23 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29 września 2023 r.

 

§ 2.1 Załącznik do uchwały Nr LXVI/51/23Rady Powiatu Zduńskowolskiego  z dnia 
29 września 2023 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu polityki zdrowotnej 
pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego 
dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego w latach 2024-2026’’ określa sposób organizacji 
i realizacji Programu, w tym w szczególności:

1) części składowe, etapy i działania organizacyjne w ramach Programu;

2) planowane interwencje medyczne;

3) kryteria i sposób kwalifikacji par do udziału w Programie;

4) zasady udzielania świadczeń w ramach Programu;

5) sposób zakończenia udziału w programie i możliwości kontynuacji otrzymywania świadczeń zdrowotnych przez uczestników Programu, jeżeli istnieją wskazania;

6) wymagane kompetencje personelu i warunki prowadzenia leczenia.

 

2. Celem głównym realizacji programu polityki zdrowotnej jest umożliwienie leczenia niepłodności metodami rozrodu wspomaganego medycznie poprzez znaczne obniżenie ich finansowych kosztów i urodzenie dziecka, u co najmniej 30% par objętych w Programie leczeniem niepłodności. Celem szczegółowym jest uzyskanie ciąży klinicznej u co najmniej 30% par zakwalifikowanych do Programu i obniżenie o co najmniej 50% kosztów finansowych ponoszonych przez pacjentów na leczenie niepłodności.

 

§ 3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, spełniające warunki określone w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023  poz. 991 i 1675 oraz z 2022 r. poz. 2280 i 2705), świadczące usługi medyczne w zakresie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2020 r. poz. 442) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1718), które spełniają wszystkie wymagania określone w Programie oraz w niniejszym ogłoszeniu.

 

§ 4. Beneficjentami Programu, o którym mowa w § 1, są: 

1. Kobiety w przedziale wiekowym 20-40 lat (według rocznika urodzenia), warunkowo kobiety do 42 roku życia i mężczyźni po spełnieniu warunków medycznych określonych w Programie.

2. Pozostający w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności).

3. W dniu kwalifikacji do Programu posiadają miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Zduńskowolskiego oraz rozliczają się z podatków w Urzędzie Skarbowym w Zduńskiej Woli, w okresie co najmniej 3 pełnych miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji do Programu.

4. Nie uczestniczą aktualnie w innym Programie o podobnym charakterze, finansowanym ze środków publicznych.

5. O kwalifikacji do Programu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

 

§ 5. Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, którego dotyczy ogłoszenie w latach 2024-2026 wynosi 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy), w tym po 50.000,00 zł na poszczególne lata 2024, 2025 i 2026.

 

§ 6.  Realizator programu zobowiązany będzie do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, które będą również realizowane przez Organizatora. Będą one miały na celu dotarcie z informacją na temat Programu do potencjalnych Pacjentów.  W toku realizacji Programu wykorzystane zostaną lokalne media, broszury, strona internetowa Powiatu Zduńskowolskiego;

 

II. Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 

1. Wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr 3, zawierający m.in.:

1.1. nazwę i siedzibę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz numer wpisu 
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

1.2. Wskazane miejsce realizacji procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach zadania;

1.3. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny;
1.4. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział 
w realizacji zadania;

1.5. deklarowaną liczbę procedur zapłodnienia pozaustrojowego, którą oferent może zrealizować w ramach zadania w latach 2024-2026;

1.6. oferowaną cenę wykonania jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego z podaniem kosztów jednostkowych wchodzących w skład procedury;

1.7. całkowity koszt realizacji deklarowanej liczby procedur zapłodnienia pozaustrojowego 
w latach 2024-2026;

1.8. harmonogram działań w zakresie realizacji programu;

1.9. sposób organizacji kampanii, działania informacyjno – edukacyjne.

 

2. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

2.1 aktualny wydruk/odpis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;

2.2 aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę oraz umocowaniu osób go reprezentujących, które podpisały ofertę (ważny 3 miesiące od daty uzyskania);

2.3 pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie Ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji;

2.4 zaświadczenie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) o byciu członkiem korporacyjnym Towarzystwa;

2.5 zaświadczenie Krajowego reprezentanta EIM w Polsce – członka PTMRiE o raportowaniu wyników leczenia niepłodności w ramach programu European IVF Monitoring (EIM) do europejskiego raportu ESHRE;

2.6 informację merytoryczną i finansową nt. przeprowadzonych procedur podmiotu składającego ofertę, w tym wskazanie liczbowe wykonanych procedur w okresie ostatnich 3 lat działalności na terenie województwa łódzkiego;

2.7 dokumenty potwierdzające wykształcenie medyczne, biologiczne lub biotechnologiczne, a w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji -osoby wykonującej zawód medyczny - dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń polegających na leczeniu niepłodności oraz dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu;

2.8 kserokopię umowy(ów) zawartej(ych) z podwykonawcą(ami) – jeśli dotyczy;

2.9 pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Powiat Zduńskowolski danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO oraz ewentualne udostępnienie tych danych wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta może być wypełniona  w formie pisemnej pod rygorem nieważności tj. odręcznie(czytelnie) lub  w wersji komputerowej będą pismem maszynowym oraz podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Oferenta.

4. Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do prezentowania Oferenta upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

5. Wszelkie skreślenia i zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę i datowane.

6. Wszystkie dokumenty załączone do oferty powinny zostać przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Oferenta upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

 

7. Organizator konkursu może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu jedynie w sytuacji, gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości i nie można sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

 

III. Zasady prowadzenia konkursu ofert:

 

1.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem ofert jest uzależniona od wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację w budżecie Powiatu Zduńskowolskiego i może ulec zmianie.

2. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2026 r. przy czym wszystkie etapy procedur biotechnologicznych (za wyjątkiem kriokonserwacji zarodków lub komórek jajowych) powinny zostać zakończone do dnia 31 października 2026 r.

 

3. Ofertę składa się w formie:

3.1 papierowej w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2024 r., godzina 11.00 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli).

3.2 elektronicznej z użyciem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres e-mail Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli lub za pośrednictwem ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

4. Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do 10 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

 

5. Decyzję w sprawie wyboru oferty podejmuje Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego w oparciu o stanowisko Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu ofert  zostaną niezwłocznie (po wyborze oferty)  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

 

6. Ostateczne i szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania programu regulować będzie umowa.

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu składania ofert, przedłużenia terminu otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu oraz zmiany terminu realizacji zadania – informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (np. zmian w budżecie powiatu zduńskowolskiego).

 

9. Oferent może wnieść do Komisji konkursowej odwołanie od wyników konkursu ofert, 
w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli informacji o wynikach konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty jego wniesienia. Od wyników oceny formalnej nie przysługuje odwołanie.

 

10. Podmioty zainteresowane złożeniem oferty mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu pod numerem tel. 43 672 29 52  w godzinach pracy urzędu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli lub w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Załączniki

Wzór oferty docx, 35 kB

Powiadom znajomego