W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Zawiadomienie o wydaniu decyzji GN.683.6821.2.2021

Zawiadomienie

Działając w trybie art. 49, w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000) oraz art. 118 a ust. 2, w związku z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.),    Starosta Zduńskowolski, zawiadamia, iż w dniu 20 października 2022 r., wydał decyzję znak: GN.6821.3.2021 orzekającą o nabyciu przez Miasto Zduńska Wola na wskutek wywłaszczenia własności nieruchomości gruntowej, położonej w Zduńskiej Woli, przy ul. Przytorze, obręb 2 m. Zduńska Wola, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 135 o powierzchni 0,0191 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi żadnej księgi wieczystej, w celu realizacji celu publicznego.

 

Jednocześnie Starosta Zduńskowolski wskazuje, że na podstawie treści art. 49b K.p.a. „W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.”, natomiast § 2 tego artykułu wskazuje, że „Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony”.

 

Pouczenie:

1.     Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Zduńskowolskiego w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

2.     W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, tj. Starosty Zduńskowolskiego.

3.     Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

4.     Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania może być złożone dopiero po wydaniu decyzji.

5.     Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

6.     Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania ma taki skutek, że decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Treść art. 49 § 2 K.p.a. wskazuje, że „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Biorąc powyższe pod uwagę, Starosta Zduńskowolski, działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w dniu 20 października 2022 roku podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie
o wydaniu decyzji poprzez obwieszczenie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu pod adresem https://bip.powiatzdunskowolski.pl/ oraz publikację na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli , ul. Królewska 10.

Powiadom znajomego