Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Inspektor

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Dominika Walocha, zam. Paprotnia

uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą, największą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Inspektor

miejsce pracy Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat

Treść

Starosta Zduńskowolski 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Organizacyjnym 
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
 
1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25,  
2. Nazwa stanowiska: inspektor
3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:
 
I) Wymagania niezbędne tj.:
 
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe 
4) staż pracy minimum 3 lata;
5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiadanie nieposzlakowanej opinii. 
 
II. Wymagania dodatkowe 
 
1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw o: samorządzie powiatowym, o postępowaniu administracyjnym, Kodeksu cywilnego, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług
2) biegła znajomość programów komputerowych: Microsoft Word, Excel, SIGID – ewidencja i drukowanie faktur oraz Lex - internetowa baz danych dot. aktów prawnych; 
3) rzetelność, sumienność i inicjatywa w pracy;
4) umiejętność pracy w stresie;
5) doświadczenie w pracy w samorządzie.
 
4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in.:
 
1. przygotowywanie i konstruowanie umów, zamówień oraz innych dokumentów związanych z zapewnieniem warunków materialno-bytowych urzędu;
2. wystawianie faktur;
3. prowadzenie rejestrów: zbiory aktów normatywnych własnych kierownictwa starostwa – zarządzenia starosty zduńskowolskiego, umów i porozumień, zakupu publikacji , pieczątek, faktur;
4. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz nadzór nad terminowością załatwienia wniosków w tym zakresie dla wydziału;
5. koordynowanie szkoleń i dokształcanie zawodowe pracowników;
6. wykonywanie czynności biurowych, w tym: przygotowanie i wysyłka korespondencji wydziałowej, archiwizacja akt;
7. opracowywanie projektu budżetu powiatu w zakresie zadań wykonywanych przez wydział;
8. bieżąca ewidencja i analiza wydatków oraz opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu wydziału;
9. przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie wydziału;
10. koordynowanie imprez targowych i wystawienniczych organizowanych przez powiat.
 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% . 
 
6. Wymagane dokumenty:
 
1) list motywacyjny;
2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2009r. Nr 115,poz. 971);
4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;
6) kserokopia dowodu osobistego;
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);
9) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy);
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 
7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 
 
a) termin składania dokumentów: do 22 marca 2017 roku do godziny 15.00.
b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 – sekretariat;
Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli”.
 
Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.
 
8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z p. zm.). 
 
10. Dodatkowe informacje:
 
a) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.
b) z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół;
c) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2016 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij